Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady LXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 26 października 2022 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad LXI sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad LX sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu wrześniu 2022 r. /druk nr 960/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Łomży /druk nr 964/

 

 1. Rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych Przyjazna Łomża w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych /druk nr 969, 969A/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 /druk nr 966, 966A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk nr 967, 967A/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży /druk nr 968, 968A/

b)    w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Łomży na 2023 rok /druk nr 968, 968B/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2023 rok,

 

b)    w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2023 rok,

 

c)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża/druk nr 958, 958A/

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej /druk nr 959, 959A/

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023 /druk nr 962, 962A/

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Łomży /druk nr 965, 965/1, 965/2, 965/3, 965/4, 965A/

 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej /druk nr 965, 965/1, 965/2, 965/3, 965/4, 965B/

 15. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie skarg.

 16. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok2021 /druk nr 963, 963.1, 963.2/

 17. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 18. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad LX sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 18 paź 2022 14:47
 • Data opublikowania: wtorek, 18 paź 2022 14:54
 • Data edycji: piątek, 21 paź 2022 14:22