Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady LXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 23 listopada 2022 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad LXII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad LXI sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu październiku 2022 r. /druk nr 978/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 /druk 990, 990A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2022 /druk nr 991, 991A/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2023 rok /druk nr 970, 970A1/,

 

b)    w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2023 rok /druk nr 970, 970B1/,

 

c)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok /druk nr 970, 970C1/,.

 

 1. Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty /druk nr 984, 984A/

b)    W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /druk nr 984, 984B/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022 z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /druk nr 982, 982A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 521/LVII/22 Rady miejskiej Łomży z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022 – 2030” /druk nr 975, 975A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku /druk nr 976, 976A/

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża  /druk nr 977, 977A/

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /druk nr 979, 979A/

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata /druk nr 980, 980A/

 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łomża na rok 2023  /druk nr 985, 985A/

 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39, ust 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /druk 989, 989A/

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostek pomocniczych Miasta Łomża przysługuje dieta /druk nr 986, 986A/

 16. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie skargi /druk nr 983, 983A/

 17. Ocena przygotowań firm komunalnych do sezonu zimowego /druk nr 981/

 18. Ocena realizacji uchwał podjętych w III kwartał 2022 r. /druk nr 974/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

 19. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 20. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad LXI sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 15 lis 2022 14:30
 • Data opublikowania: wtorek, 15 lis 2022 14:38
 • Data edycji: środa, 16 lis 2022 10:13