Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Miasto Łomża w 2023 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), zwanej dalej ustawą, oraz zgodnie Rocznym Programem Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 4714)

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Miasto Łomża w 2023 roku, w zakresie:

1. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień

2. Ochrony i promocji zdrowia

3. Pomocy społecznej

4. Sportu

5. Turystyki i rekreacji

6. Ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

7. Kultury i dziedzictwa narodowego

8. Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej

9. Aktywizacji i integracji osób starszych

10. Działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Kandydatów do komisji konkursowych wskazują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, mające siedzibę na terenie Miasta i działające na rzecz jego mieszkańców.

Kandydata do komisji konkursowej należy zgłosić na Formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Formularz zgłoszeniowy podpisują: osoba(-y) upoważniona(-e) do reprezentacji podmiotu zgłaszającego kandydata (zgodnie z KRS/statutem) oraz kandydat do komisji konkursowej.

Osoba(-y) reprezentująca(-e) podmiot zgłaszający, a także kandydat do komisji konkursowej, do formularza załączają podpisane czytelnie Klauzule informacyjne, dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, których wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Ze zgłoszonych kandydatur utworzona zostanie lista kandydatów na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Miasto Łomża w 2023 roku. Z listy tej Prezydent Miasta Łomża będzie powoływał członków komisji konkursowych do poszczególnych otwartych konkursów ofert.

Skład komisji konkursowej

1. W skład komisji konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Łomża oraz minimum trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych.

2. Przedstawicieli organizacji pozarządowych w poszczególnych komisjach konkursowych wybiera Prezydent Miasta Łomża spośród zgłoszonych kandydatur.

3. Komisja konkursowa może pracować bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

- żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub

- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

- wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d* lub art. 15 ust. 2f** ustawy.

*w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust . 3, biorące udział w konkursie.

**Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185)

Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac będą zobowiązani złożyć oświadczenie, że podmiot, który reprezentują lub którego są członkiem/pracownikiem, nie złożył w danym konkursie oferty i w świetle przepisów KPA nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji.

Zadania komisji konkursowej

1. Opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pod względem merytorycznym, na podstawie kryteriów określonych w Karcie oceny merytorycznej, załączonej do ogłoszenia konkursowego, podczas posiedzenia komisji.

2. Opracowanie propozycji podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań publicznych.

3. Oferty konkursowe zostaną udostępnione do wglądu członkom komisji konkursowej w serwisie Witkac.pl.  Każdy z członków będzie zobowiązany do założenia konta użytkownika w ww. serwisie.

Termin i sposób składania dokumentów

1. Zgłoszenia kandydatów na Formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z podpisanymi Klauzulami informacyjnymi (Załącznik nr 2 do ogłoszenia)  należy złożyć w terminie do 13 stycznia 2023 roku.

2. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji wraz z podpisanymi przez każdą z tych osób Klauzulami informacyjnymi, należy kierować:

a) bezpośrednio do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (parter), w zamkniętej kopercie z opisem: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej w 2023 roku”, lub

b) do Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, ul. Farna 1, 18-400 Łomża, lub

c) elektronicznie (skan zgłoszenia) na adres: ngo@um.lomza.pl (w tytule: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej w 2023 roku”).

Decyzję w sprawie składu komisji konkursowych w poszczególnych otwartych konkursach ofert podejmie Prezydent Łomży. Kandydaci wybrani do składu komisji w danym otwartym konkursie ofert zostaną poinformowani niezwłocznie, telefonicznie i/lub mailowo.

Informacji w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowych udziela: Anna Księżyk-Chojnacka, Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, Urząd Miejski w Łomży, ul. Farna 1, tel. 86 216 80 68, e-mail: ngo@um.lomza.pl

Łomża, dnia 22 grudnia 2022 r.

Zastępca Prezydenta Miasta
mgr Andrzej Stypułkowski

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 23 gru 2022 09:35
  • Data opublikowania: piątek, 23 gru 2022 10:13
  • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Miasta mgr Andrzej Stypułkowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 2397 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej