Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na budowę zespołu hal z budynkiem biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w centrum logistycznym RABEN przy ul. Ciepłej w Łomży,

          Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 03.03.2023 r. została wydana decyzja nr 14/23 dla RABEN REAL ESTATE POLAND Sp. z o. o., ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zespołu hal z budynkiem biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w centrum logistycznym RABEN w Łomży, w tym:

- hala magazynowo-przeładunkowa XD

- hala magazynowa wysokiego składowania CL

- budynek biurowy

(stanowiących jeden budynek)

- magazyn na palety

- pompownia ppoż.

- zbiornik wody ppoż. na fundamencie

- ściany oporowe szczelne (2szt.)

- instalacje elektroenergetyczna

- instalacje wodno-kanalizacyjne

- instalacja wody p.poż.

- instalacja kanalizacji deszczowej

- instalacja kanalizacji teletechnicznej

- stanowiska postojowe w ilości 87 sztuk wraz z drogami dojazdowymi

- zagospodarowanie terenu

na działkach o nr ew. 31323 i 30409/8 położonych przy ul. Ciepłej w Łomży.

         Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 310, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

         Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.     

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

         Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

         Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Pliki do pobrania:

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 3 mar 2023 11:44
  • Data opublikowania: piątek, 3 mar 2023 12:04
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 632 razy