Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesje sierpniową

 1. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży za 2022 rok /druk nr 1112/

 

 1. Ocena realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2030, za 2022 rok / druk nr 1109/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 – 2037 /druk nr 1120, 1120A/,

 

b)    w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2023 /druk nr 1121, 1121A/.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego /druk nr 1111, 1111A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia /druk nr 1114, 1114A/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 /druk nr 1110, 1110A/

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 484/LI/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża /druk nr 1113, 1113A/

 

 1. Podjęcie uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 1115, 1115A/

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 1116, 1116A/

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki w Łomży do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu /druk nr 1118, 1118A/

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej /druk nr 1119, 1119A/

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców /druk nr 1122, 1122A/

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkól, przedszkoli i placówek oświatowych za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej

 

14. Ocena realizacji uchwał podjętych w II kwartale 2023 roku /druk nr 1117/ 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 22 sie 2023 14:33
 • Data opublikowania: wtorek, 22 sie 2023 14:40
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej