Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w spr. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024 - 2034.

Prezydent Miasta Łomża, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28), informuje, iż dnia 30 sierpnia 2023 r. została podjęta uchwała Nr 644/LXXV/23 Rady Miejskiej Łomży w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 będzie sporządzony dla obszaru wyznaczonego uchwałą Nr 633/LXXIV/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łomża (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 3895).

Program będzie stanowił podstawę do prowadzenia procesu rewitalizacji poprzez działania polegające na tym, aby obszary miasta, gdzie kumulują się problemy – przede wszystkim społeczne – doprowadzić do stanu, w którym nie będą tak negatywnie wyróżniać się na tle całego miasta. Proces rewitalizacji będzie realizowany poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, poprawy stanu przestrzeni publicznych i stanu infrastruktury (budynków, chodników, ścieżek rowerowych, dróg) czy też wspierania lokalnej przedsiębiorczości.

Proces rewitalizacji będzie prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji. Są nimi władze miasta i inne instytucje publiczne oraz wszyscy mieszkańcy Miasta Łomża, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty z terenu Miasta Łomża.

Aktualności oraz wszelkie informacje dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 i prowadzonych konsultacji społecznych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży w zakładce „Rewitalizacja”, telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: 86 216 24 63 lub osobiście w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1.

Urząd Miejski w Łomży pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 8 wrz 2023 14:52
  • Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2023 14:56