Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja z wykonania budżetu za 2002 r.

W okresie roku budżetowego planowana wielkość uchwalonego budżetu na dzień 19.12.2001 r uległa zmianie i na dzień 31.12.2002r wynosiła:

- dochody - 132.688.868 złotych,
- wydatki - 126.955.819 złotych


W ciągu roku 2002 budżet miasta został zwiększony po stronie :
- dochodów o kwotę 5 901.659 złotych co stanowi wzrost o 4,7 % do
wielkości przyjętej pierwotnie ,
- wydatków o kwotę 7.113.470złotych co stanowi wzrost o 5,9 % do pierwotnego
planu.

Na zmianę planowanego budżetu po stronie dochodów budżetowych wpłynęły

a)zwiększone zewnętrzne środki finansowe na łączną kwotę 3.505.795 zł w postaci :


- zwiększonych dotacje celowe na łączną kwotę 4.247.541 złotych w tym :
dla gminy jako saldo 927.093 zł na realizację zadań zleconych ,
dofinansowanie zadań własnych , z tytułu porozumień
na realizację funduszy

dla powiatu na łączną kwotę 3.320 448 złotych na realizację zadań własnych
z tytułu porozumień i na realizację funduszy ,

-zmniejszenia subwencji z budżetu państwa na łączną kwotę 741.746 zł w tym dla
gminy zmniejszenie o kwotę 1.652.958 złotych ,
powiatu zwiększenie o kwotę 911 212 złotych

Na zamianę planowanych dochodów budżetu wpłynęły zwiększone dochody własne na łączną kwotę 2.395 864 złotych w tym
w gminie o kwotę 2.047.003 złotych
w powiecie o kwotę 348.861 złotych

Należy stwierdzić , że planowane zwiększenia w ciągu roku budżetowego generalne
Dotyczyły powiatu i wynosiły 4.580 521 zł .Natomiast plan budżetu gminy uległ zwiększeniu o 1.321 138 złotych

W roku 2002 uzyskano dochody w kwocie 131.300 655 zł
co stanowi 103,6 % przyjętej pierwotnej wielkości planu oraz 98,9 % ostatecznej
wielkości planu. Oznacza to ,że uzyskano dochód jest mniejszy o kwotę 1.388.213 zł od wielkość ustalonego planu .


W strukturze wykonanych dochodów budżetu miasta
- dochody własne na kwotę - 41.241 692 zł - stanowią 31.4 % udziału
- subwencje na kwotę 55.210.477zł - stanowią 42,1 % udziału
-dotacje na kwotę 34.848.486 zł - stanowią 26, 5 %udziału.

Zewnętrzne środki pieniężne przekazywane w formie subwencji i dotacji stanowiły 68,6 % dochodów budżetu miasta Do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszył się o 2 % udział środków zewnętrznych w budżecie
Miasta na rzecz zwiększenia o 2 % dochodów własnych .

Uzyskane łączne dochody gminy stanowią 59,5 % udziału w strukturze budżetu miasta a dochody powiatu 42,1 % uzyskanych tych dochodów.

W strukturze dochodów własnych budżetu miasta znaczący udział stanowią dochody własne gminy w tym :
 podatki i opłaty tj. 82,1 %
 dochody z majątku 5,1 %
 pozostałe dochody 12,8 % ,

Dochody własne miasta są realizowane przez trzy ograny podatkowe : Urząd Miejski,
Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy .
Udział poszczególnych płatników w zrealizowanych wielkościach dochodów miasta
przestawia się następująco :
Urząd Miejski 61,6 %
Ministerstwo Finansów 31,9 %
Urząd Skarbowy 6.5 %

Zrealizowane dochody własne gminy na łączną kwotę 38.793.135 złotych co oznacza 99,1 % wykonania planu w tym :
-podatki i opłaty realizowano na kwotę 31.848.195 zł co stanowi - 99,6 %
wyk.planu w tym realizowane przez:
Urząd Miejski - kwotę 16.446.529 zł t j 105 % wyk planu, tj więcej o 2 695,561 zł
do roku 2001 r
MF - kwotę 12.710.378 zł t.j. 92,5 % wyk.planu, tj. mniej o 1.449.711 zł
Do roku 2001
Urząd Skarbowy kwotę 2.691.288 zł t.j 104,7 % wyk tj o 396.090 zł .
do roku 2001

-dochody z majątku miasta wykonano na kwotę 1988.488 zł , tj. 101,7 % wyk. pl. i więcej o 237 876 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego
-w grupie pozostałych dochodów uzyskano kwotę 4.956 452 zł , co stanowi 95,3% wyk.planu oraz mniejsze wykonanie o 454 784 zł do roku poprzedniego .

Uzyskane dochody powiatu w wysokości 2.448.557 zł były realizowane
Ministerstwo Finansów na kwotę 460 523 zł tj 92,5 % wyk planu
Urząd Miejski na kwotę 1.988 034 zł tj 128,1 % wyk planu.W roku 2002 Urząd Miejski Łomży uzyskał łączny dochód na kwotę 25.379 503 złotych w realizacji dochodów własnych miasta w tym w struktura
uzyskanych dochodów przedstawia się następująco :
64.8 % stanowią podatki i opłaty - nastąpił spadek o 1 % do r. ub.
7,9 % stanowi dochód z majątku komunalnego - nastąpił spadek o 0,2 % r. ub.
27,3 % z pozostałych dochodów - nastąpił wzrost o 3,2 % do r. ub.

Budżet roku 2002 realizowany był w określonych warunkach prawych i ekonomicznych Sytuacja finansowa części osób prawnych i fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą była bardzo trudna , stąd też mimo prowadzonej egzekucji
administracyjnej i sądowej nadal wystąpiły zaległości stanowiące dochód budżetu miasta .
. Wpływy z prowadzonych egzekucji
w podatku od nieruchomości osób prawnych -- 117 236 zł
w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 23 138

Uzyskano dotacje na łączną kwotę 34 848 486 zł co stanowi 96 % wykonania planu w tym w gminie 88.8 % i w powiecie 99,4 %
Przekazywane dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe oraz z tytułu zawartych porozumień stanowiły 100 % wielkości planowanych , natomiast na zadania własne mieściły się na poziomie od 59,4 % ( dodatki mieszkaniowe )
do 100 %
Miasto nie uzyskało 1.258 185 zł planowanej dotacji celowych w budżecie miasta na realizację dodatków mieszkaniowych.
Pomimo podejmowanych działań , nie udało się Zarządowi Miasta i Prezydentowi
Miasta pozyskać z budżetu Wojewódzka Podlaskiego więcej środków za uregulowanie dodatków mieszkaniowych.


Na niewykonanie planowanego dochodu w kwocie 2.763 174 zł
wpłynęło między innymi :
- nie przekazanie planowanych udziałów w podatku dochodowym
od osób fizycznych na łączną kwotę 1.068 874 złotych w stosunku do
ostatecznej wielkości planu ,
- mniejsze przekazane dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe o 1.258 185 zł
- mniejsze przekazane dotacje na inne zadania własne o 193 870 zł
- nie wykonanie pozostałych dochodów gminy o kwotę 242 245 zł

Łączny brak dochodów na kwotę 1.388 213 zł został zmniejszony zwiększoną realizacją dochodów realizowaną przez Urząd Miasta i Urząd Skarbowy na łączną
kwotę 1.374.961 zł .

Z uzyskanych dochodów miasta zostały dokonane spłaty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 5.935.000 złotych w tym
pożyczki w NFOŚ i GW - 3.345.600 zł
pożyczek w WFOŚ i GW - 644.000 zł
kredyty bankowe na łączną kwotę 2.940.260 zł w tym :
na zakup autobusów komunikacji miejskiej - 457.040 zł
na oświatę - 2 483 220 zł

Planowane po zmianach wydatki budżetu miasta wyniosły kwotę 126.995 819 złotych
w tym :
limit wydatków bieżących wynosił 56 341 724 złotych stanowił 44,4 % udziału,
limit dotacji 66 699 369 złotych stanowił 52,5 % udziału
łączne wydatki bieżące 123. 041 093 zł
limit wydatków inwestycyjnych wynosił 3. 954 726 złotych stanowiły 3,1 % udziału


Zostały wykonanie w wysokości 125.289.899 złotych tj 98,7 % planu w tym :
274.142 zł stanowiły wydatki niewygasłe zgodnie z uchwałą RM z 27.12.01r

wydatki bieżące wykonano na kwotę 121.436 177 złotych co stanowi 98,7 %
wykonania planu.

wydatki i dotacje na inwestycyjne 3 853 722 złotych co stanowi 97 % wyk.
planu

W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych najwyższy % - owy udział uzyskały następujące działy

- Oświata i wychowanie 39,6% w tym inwestycje 0,2 % -
tj kwota wydatków wynosi 49 669 994 zł w tym na inwest. 204.002 złotych

- Opieka społeczna - 15,9 % tj kwota wydatków ogółem wyniosła 19.908 049
złotych - Bezpieczeństwo publiczne - 12,9 % w tym inwestycje 0,3% -
kwota wydatków ogółem 15.752 829 zł, w tym inwestycje 404 .600 zł

-Edukacyjna opieka wychowawcza - 8,6 %
- kwota wydatków ogółem 10.761.418 zł w tym inwestycje 18.516 zł
Transport i łączność - 5,9 % w tym inwestycje 1,8 % - kwota wydatków
7.406.608 zł w tym inwestycje 2.768 982 zł
Administracja publiczna - 6,5% w tym inwestycje 0.08 % tj wydatkowano ogółem
kwotę 8.200.075 złotych w tym na inwestycje 46.139 zł

Gospodarka Komunalna - 4,4 % w tym inwestycje 0,3 % tj wydatkowano ogółem
kwotę 5.489.804 złotych w tym na inwestycje 347.515 zł .Sumując dwa działy stanowiące ogólnie mówiąc zadania oświaty wydatek z budżetu wyniósł kwotę 60 461 412 zł co stanowiło 48,2 % udziału w wydatkach budżetu miasta .Źródłem finansowania tej kwoty były :
subwencja oświatowa w kwocie 47.460 793 zł
dotacja z budżetu państwa 1 024 355 zł
dotacja z budżetu państwa na FSS dla
nauczycieli emerytów i rencistów 406 639 zł
dochody miasta 11 569 625 tj o 4 480 446 więcej niż
w roku 2001 ( w roku 2001 r 7.089.179 zł )
Jednostki oświaty na koniec roku wykazały zobowiązania wymagalne na kwotę 93 tys. zł.
Nie zostały wydatkowane planowane środki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 25 859 zł
Środki te oraz wpływy z koncesji powyżej kwot zaplanowanych w budżecie roku 2003 zwiększą wydatki budżetowe w tym dziale w roku 2003 r


W wyniku wydatkowanych nakładów w wysokości 3.579.580 zł na realizację inwestycji miejskich uzyskano następujące efekty rzeczowe .
a) -oddano do użytku
przebudowaną sieć wodociągową o długości 635 mb w ul Nowogrodzkiej
b) wykonano kanał deszczowy w ul Nowogrodzkiej - 325 mb
c nawierzchnię ulic miejskich o łącznej powierzchni 12.925 m2
w tym : ul. Nowogrodzkiej 5.352 m2 ,
-chodniki ,parkingi i wjazdy - 4.337 m2 ul. Nowogrodzkiej ,
- nawierzchnię ul. Broniewskiego - 1 140 m 2
- chodniki i parkingi ul Broniewskiego 900 m2
- nawierzchnię ul Ks.Janusza - 1080 m2

d w ramach programu na rzecz osób niepełnosprawnych „ Domino „
zakupiono autobus marki VOLVO na potrzeby komunikacji za kwotę 700 000 zł
w tym dofinansowanie z PFRON 409 750 zł
wykonano likwidację barier architektonicznych na kwot 353.999,95 zł
dofinansowanie z PFRON 177 000 zł ,
zakupiono windę w SZ P nr 10 dla dzieci niepełnosprawnych na kwotę
na kwotę 303 501,73 zł w tym dofinansowanie PFRON 150 000 zł .
szkolenie rodziców opiekunów wolontariuszy w zakresie specjalistycznej opieki
nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną - 20 047 z tym PRFON 13.000 zł,
zadanie związane z rehabilitacją zawodową , społeczną koszt zadania 48 281,68 zł
dofinansowanie z PFRON - 19 071,26 zł

e kontynuowano zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji
( dofinansowano zakup 8 samochodów służbowych + zestaw komputerowy )
oraz Powiatowego Centrum Ratownictwa , Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
( wyposażenie samochodu ratowniczego oraz częściowe wyposażenie
Miejskiego Stanowiska Kierowania ) poniesiony koszt 145 000 złotych

f. Zakończono adaptację budynku na siedzibę Teatru Lalki i Aktora w Łomży
na kwotę 400 000 zł .


Budżet miasta był realizowany zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej.

Podjęte oszczędności wydatków bieżących spowodowały zmniejszenie deficytu o kwotę 317. 707 zł  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 6 maj 2003 14:29
  • Data opublikowania: wtorek, 6 maj 2003 14:40
  • Data przejścia do archiwum: środa, 6 maj 2009 08:08