Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesje marcową

 1. Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2023 rok. /druk nr 1203/

 

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2023 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 r. /druk nr 1204/

 

 1. Ocena realizacji Programu Wspierania Rodziny za 2023 rok oraz przewidywane potrzeby związane z realizacją zadań /druk nr1205/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 roku /druk nr 1206, 1206A/
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża na 2024 rok /druk nr 1208, 1208A/
 3.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie Miasta Łomży /druk nr 1207, 1207A/

 4. Ocena realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień za 2023 rok /druk nr 1202/
 5. Ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią” w Łomży za 2023 r. /druk nr 1209/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie porozumienia miedzy miastem Łomża, a miastem Białystok dotyczącego powierzenia Miastu Białystok zadania publicznego w zakresie organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w punkcie katechetycznym /druk nr 1210, 1210A/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży /druk nr 1211, 1211A/
 8. Informacja o stanie sanitarnym miasta /druk 1213/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób doznających Przemocy domowej w mieście Łomża na lata 2024 – 2030” /druk nr 1212, 1212A/
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej /druk nr 1214, 1214A
 • Data powstania: Data powstania: piątek, 8 mar 2024 13:09
 • Data opublikowania: piątek, 8 mar 2024 13:14
 • Data edycji: poniedziałek, 11 mar 2024 12:27
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej