Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2005 rok

przyjęty podczas obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2005 roku


Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca Uwagi
1
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży – terenów położonych pomiędzy ulicami Stacha Konwy, Nowogrodzką, Wiejską i Nadnarwiańską.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta Łomża nieruchomości gruntowych do zasobu nieruchomości
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego w 2005 roku
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
 5. Złożenie informacji o pracy w 2004 roku przez Przewodniczącego Rady oraz merytoryczne Komisje Rady
 6. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
Styczeń

Prezydent, Kom. Rozw. I Zag. Prz

Prezydent, Kom. Gospod. Kom.

Prezydent, Kom. Rodz. Op. Społ. I Zdr.

Prezydent, Komisja Edukacji i Kultury

Przewodniczący komisje merytoryczne

2
 1. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2005 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi
 4. Zatwierdzenie planu urlopu wypoczynkowego Prezydenta Miasta
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 4
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w roku 2004
Luty

Prezydent, Komisje merytoryczne

Prezydent , Komisja Rodziny ....

Prezydent , Komisja Gosp. Kom.

Prezydent , Komisja Edukacji ...

Prezydent, Komisja Rewizyjna

3
 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2004.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na rok 2005
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki PFRON
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2004
 5. Informacja o realizacji zadań z zakresu polityki społecznej za rok 2004
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej
 7. Funkcjonowanie zastępczej opieki na terenie miasta w roku 2004
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych i kredytów na prefinansowanie zadań inwestycyjnych z ZPORR i innych programów pomocowych
 9. Informacja o realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004 -2008
 10. Informacja o realizacji zadań strategicznych w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomży do 2015 roku” za rok 2004
 11. Ocena realizacji budżetu oświaty za rok 2004 rok.
 12. Informacja o funkcjonowaniu przedszkoli w 2005 roku
 13. Opinia w sprawie wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach w 2005 roku
 14. Informacja o restrukturyzacji oświaty przedszkolnej i szkolnej w 2005 roku
Marzec

Prezydent , Komisja Rodziny ...

Prezydent , Komisja Rodziny ....

Prezydent, Komisja Rodziny ...

Prezydent , Komisja Rodziny .....

Prezydent , Komisja Rodziny ...

Prezydent, Komisja Rodziny ...

Prezydent , Komisja Finansów ...

Prezydent, Komisja Rozwoju ...

Prezydent, Komisja Rozwoju...

Prezydent, Komisja Edukacji...

Prezydent, komisja Edukacji...

Prezydent, Komisja Edukacji...

Prezydent, Komisja Edukacji...

4
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacja budżetu za 2004 rok. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
 2. Informacja o realizacji interpelacji radnych zgłoszonych w 2004 roku.
 3. Informacja o stanie sanitarnym miasta
 4. Ocena stanu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi miasta
 5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany współczynników niezbędnych do ustalenia organizacji szkół w roku szkolnym 2005/2006
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia policealnej szkoły dla dorosłych
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian granic obwodów Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 8
 8. Analiza funkcjonowania placówek oświatowych miasta Łomży (Bursy, świetlice)
Kwiecień

Prezydent , Komisja Rewizyjna

Prezydent, Komisja Rewizyjna

Prezydent , Komisja Rodziny....

Prezydent , Komisja Gosp. Kom.

Prezydent , Komisja Edukacji...

Prezydent , Komisja Edukacji ...

Prezydent , Komisja Edukacji ..

Prezydent, Komisja Edukacji...
5
 1. Informacja o stanie środowiska naturalnego
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście
 3. Określenie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta- zmiana dotychczasowej uchwały
 4. Informacja o zagrożeniach alkoholizmem i narkomanią dzieci i młodzieży łomżyńskich szkół
 5. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Rade Miejską w I kwartale 2005 roku
 6. Informacja o stanie gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i i budynkami użyteczności publicznej wraz z analizą finansowa MPGKiM
 7. Ocena przygotowania inwestycji miejskich zaplanowanych w budżecie miasta na 2005 rok, w tym z udziałem środków zewnętrznych oraz realizacji wniosków wynikających z przeglądów obiektów oświatowych.
 8. Informacja na temat funkcjonowania placówek i stowarzyszeń społeczno - kulturalnych działających na terenie miasta – analiza niedoboru środków finansowych, stan techniczny obiektów kultury
 9. Podjęcie uchwał w sprawach zmian w statutach:
  • Miejskiego Domu Kultury –Domu Środowisk Twórczych
  • Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej
  • Miejskiej Biblioteki Publicznej
  • Teatru Lalki i Aktora
  • Muzeum Północno-Mazowieckiego
 10. Informacja o perspektywach rozwoju Sportu i Kultury Fizycznej w Łomży
 11. Informacja o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
Maj

Prezydent , Komisja Gosp. Kom.

Prezydent, Komisja Bezpieczeństwa

Prezydent, Komisja Bezpieczeństwa

Prezydent , Komisja Edukacji ...

Prezydent, Komisja Rodziny ...

Prezydent , Komisja Rewizyjna

Prezydent , Kom. Gospodarki Komunalnej

Prezydent, Komisja Gospod. Kom.

Prezydent, Komisja Edukacji ....

Prezydent, Komisja Edukacji ..

Prezydent , Komisja Edukacji ...

Prezydent , Komisja Rodziny ...

6
 1. Informacja o przygotowaniu do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 2. Analiza finansowa MPWiK Sp. z o.o. za 2004 rok pod kątem kosztów przedkładanych do ustalenia taryf.
 3. Ocena stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
 4. Uroczysta Sesja Rady Miejskiej.
Czerwiec

Prezydent , Kom. Edukacji .....

Prezydent, Komisja Rewizyjna

Prezydent, Komisja Bezpieczeństwa

Prezydent, Przewodniczący Rady

7
 1. Informacja o realizacji planu rzeczowo-finansowego inwestycji w roku 2005
 2. Informacja na temat bezrobocia w mieście i jego wpływu na funkcjonowanie rodzin – kierunki aktywnego przeciwdziałania bezrobociu z uwzględnieniem pomocy rodzinom wielodzietnym.
 3. Informacja w zakresie polityki adopcyjnej miasta. Analiza działalności Ośrodka Adopcyjnego (struktura, organizacja, zadania i potrzeby)
Lipiec

Prezydent, Komisja Gosp. Kom.

Prezydent , Komisja Rodziny .....

Prezydent, komisja Rodziny ......

8
 1. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006.
 2. Analiza polityki proprodzinnej w mieście w różnych dziedzinach życia (polityka społeczna, gospodarcza, zdrowotna, mieszkaniowa w zakresie przeciwdziałania bezrobociu)
 3. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2005 roku.
 4. Ocena realizacji uchwał za I półrocze 2005 roku.
 5. Zmiana uchwały w sprawie procedury opracowania budżetu na 2006 rok
Sierpień

Prezydent , Komisja Edukacji ......

Prezydent , Komisja Rodziny ......

Prezydent , Komisja Finansów ......

Prezydent , Komisja Rewizyjna

Prezydent, Komisja Rewizyjna

9
 1. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za I półrocze 2005 roku.
 2. Informacja o realizacji polityki społecznej za I półrocze 2005 roku.
 3. Informacja o zagrożeniu bezdomnością w Łomży. Organizacja form, pomocy i przeciwdziałania bezdomności.
 4. Informacja o realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Łomży za I półrocze 2005 roku.
 5. Przyjęcie założeń polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2006 rok
 6. Zatwierdzenie m.p.z.p. dla terenów:
  • obszar P 9a ul. Dmowskiego
  • obszar P 9b tereny rezerwy pod kolej /od ul. W. Polskiego do ul. Nowogrodzkiej/
  • obszar P 9c tereny rezerwy pod kolej / od ul. Nowogrodzkiej do Lasu Jednaczewskiego/
  • obszar P 10 tereny przyległe do ul. Nowogrodzkiej
Wrzesień

Prezydent , Komisja Rodziny .......

Prezydent, Komisja Rodziny .......

Prezydent, Komisja Rodziny .......

Prezydent, Komisja Rodziny ........

Prezydent , Komisja Finansów .....

Prezydent, Komisja

Rozwoju......

10
 1. Ustalenie wynagrodzenia Prezydentowi Miasta.
 2. Analiza finansowa MPWiK Sp. z o.o. za 2004 rok.
 3. Analiza finansowa MPEC Sp. z o.o. za 2004 rok i kontrola kosztów zgłoszonych do URE na rok 2005
 4. Ocena realizacji inwestycji w 2005 roku oraz przyjęcie założeń polityki inwestycyjnej na 2006 rok w mieście Łomży.
Październik

Prezydent , Komisja Finansów .....

Prezydent, Komisja Rewizyjna

Prezydent, komisja Gosp. Kom.

11
 1. Uchwalenie stawek podatków lokalnych obowiązujących w roku 2006 tj. od nieruchomości, środków transportowych oraz od posiadania psów.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przychodów i rozchodów FOŚiGW.
 3. Informacja o realizacji uchwał za III kwartały.
 4. Zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki.
 5. Ocena stanu przygotowań przedsiębiorstw komunalnych do okresu zimowego 2005/2006.
 6. Pierwsze czytanie budżetu na 2005 rok.
 7. Zatwierdzenie m.p.z.p. dla terenów położonych między ulicami Stacha Konwy, Nowogrodzką, Wiejską, Nadnarwiańską
 8. Aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Listopad

Prezydent , Komisja Finansów ......

Prezydent , Komisja Finansów .....

Prezydent , Komisja Rewizyjna

Prezydent , Kom. Gosp. Kom.

Prezydent, kom. Gosp. Kom.

Prezydent, Komisja Finansów .....

Prezydent, Komisja Rozwoju ......

Prezydent, Komisja Rozwoju.....

12
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu miasta na 2006 rok.
 2. Analiza informacji o realizacji interpelacji radnych i wniosków zgłaszanych przez merytoryczne komisje.
Grudzień

Prezydent , Komisja Finansów ....

Prezydent Komisja Rewizyjna • Data powstania: Data powstania: czwartek, 10 mar 2005 09:00
 • Data opublikowania: czwartek, 10 mar 2005 10:48