Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Stan mienia komunalnego na 2005r.

Miasto Łomża posiada mienie komunalne o ogólnej wartości 343.636.648 złotych.
Składniki majątku gminy mają następujące wartości:
 grunty - 120.724.822zł
 budynki - 83.045.982zł
 budowle - 48.381.272zł
 maszyny i urządzenia techniczne - 4.759.987zł
 środki transportu - 12.063.811zł
 narzędzia, przyrządy, wyposażenie - 1.916.774zł
 udziały w MPWiK - 50.567.000zł
 udziały w MPEC - 22.000.000zł
 udziały w Agencji Rozwoju Ziemi Łomżyńskiej - 15.000zł
 udziały w Agencji Rozwoju Regionu Mazowsza Wschodniego - 2.000zł
 udziały w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych - 160.000zł

W stosunku do 2003 roku ogólny stan mienia komunalnego zmniejszył się o kwotę
1.804.577 zł głównie z tytułu zmniejszenia wartości majątku w grupie „budynki” o 19.543.273 zł . W pozostałych grupach nastąpił wzrost stanu mienia komunalnego, który przedstawia się następująco:
- grunty o kwotę 5.987.540 zł
- budowle o kwotę 10.159.898 zł
- maszyny i urządzenia techniczne 488.267 zł
- środki transportu 909.258 zł
- narzędzia o kwotę 33.733 zł
W 2004r. Miasto Łomża zakupiło udziały w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych o łącznej wartości 160.000 zł

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, działającemu w ramach gospodarki pozabudżetowej, powierzono w zarząd następujący majątek komunalny: budynki (mieszkalne i pozostałe) o łącznej wartości 21.674.795 zł oraz budowle komunalne: gazociągi, drogi, kanalizacja deszczowa, wodociągowa i sanitarna, oświetlenie na łączną kwotę 1.467.919 złotych.
Zmniejszenie ogólnej wartości majątku MPGKiM w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 19.678.312 zł, wynika ze sprzedaży budynków mieszkalnych i użytkowych prywatnym właścicielom i wspólnotom mieszkaniowym jak również z likwidacji zużytych maszyn i urządzeń technicznych oraz środków transportowych. Jednocześnie wartość mienia uległa zwiększeniu z tytułu przyjęcia majątku od Urzędu Miejskiego zgodnie z Uchwała Rady Miejskiej na łączną kwotę 1.574.951,42 zł, a także zakupu sprzętu drogowego (31.842 zł) oraz ciągnika ogrodniczego (59.961 zł).
Planowane dochody na 2005r. z czynszu mieszkań komunalnych i budynków gospodarczych wynoszą 8.200.000 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 8.200.000 zł wiążą się z utrzymaniem budynków (łącznie z budowlami jako infrastruktura towarzysząca) pozostających w administracji MPGKiM. Planowane dochody są równe zaplanowanym wydatkom na utrzymanie substancji mieszkaniowej. Planowane przychody na kolejny rok z utrzymania zieleni miejskiej i dróg oraz oczyszczania miasta wynoszą 5.690.000 zł, zaś wydatki bieżące na utrzymanie tej działalności - 5.376.400 zł (z narzędziami i wyposażeniem).
Łączne dochody z powierzonego majątku kształtują się na poziomie 13.890.000 złotych i są wyższe od planowanych wydatków bieżącej o kwotę 313.600 zł /kwota wydatków – 13.576.400 zł/. Przewidziano także wydatki inwestycyjne w grupie „środki transportu” w kwocie 600.000 zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży posiada majątek na łączną kwotę 11.612.824 zł. Zmiana wartości mienia komunalnego MPK w stosunku do 2003 r. wystąpiła z tytułu zakupu autobusu Volvo i likwidacji dwóch autobusów Jelcz / 615.262 zł/, modernizacji budynku administracyjnego /140.000 zł/ i uruchomienia stanowiska komputerowego / 6.976 zł/ .
Majątek MPK przyniesie dochód z tytułu świadczeń usług w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 5.082.274 zł oraz z pozostałych opłat 197.000 zł.. Planowane wydatki bieżące wyniosą 2.772.542 złotych /z czego największy koszt to zużycie paliwa, części i innych materiałów – 2.434.661 zł./ oraz wydatki inwestycyjne – 1.830.000 zł.

Mienie komunalne Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych /Domu Dziecka / opiewa na wartość 1.157.437 zł.. Dochód zaplanowany na 2005 r. wyniesie 7600 zł (z opłat i usług), natomiast planowane wydatki bieżące wyniosą 169.820 zł, z czego największe nakłady będą poniesione w grupie „budynki,, 156.240 zł. na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną , wodę remonty bieżące.

Majątek komunalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wartości 111.628 zł (zespoły komputerowe i wyposażenie techniczne) nie przyniesie dochodów. Planowane wydatki bieżące wyniosą 13.520 zł.

Majątek trwały Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego nie zmienił się w stosunku do 2003 r. i wynosi 199.685 zł. Dochody z opłat i usług wyniosą 3 600 zł, zaś planowane wydatki 15.310 zł.

Miejski Dom Kultury - DŚT posiada majątek o wartości 109.255 zł . Planowane wydatki związane z koniecznością napraw i remontów bieżących narzędzi, ruchomości i wyposażenia wyniosą 4.500 zł i przekroczą planowane dochody o kwotę 1.000 zł. Przewidziane wydatki inwestycyjne kształtują się na wysokości 60.000 zł i dotyczą sprzętu nagłaśniającego.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada mienie komunalne na kwotę 1.663.762 zł. W stosunku do roku 2003 jego wartość uległa zwiększeniu o 320 zł z tytułu otrzymania nieodpłatnie sprzętu komputerowego. Dochody z czynszu, z opłat i usług w 2005 r. wyniosą 41.000 zł, natomiast zaplanowane wydatki 73.000 zł.

Majątek trwały Przedszkoli Publicznych o wartości 1.471.869 zł nie przyniesie dochodów. W stosunku do roku 2003 r. mienie przedszkoli publicznych uległo zmniejszeniu o kwotę 291.449 zł z tytułu likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 3. Zaplanowane wydatki wynoszą 124.000 zł i dotyczą inwestycji w grupie „budynki”.

Szkoły Podstawowe i Gimnazja posiadają mienie komunalne o łącznej wartości 12.069.833 zł. Łączny dochód zaplanowany na 2005r. z czynszu, opłat i usług kształtuje się na wysokości 241.611 zł .Wydatki na bieżące utrzymanie i modernizację wyniosą 14.887 zł, zaś wydatki inwestycyjne – 3.999.499 zł .

Szkoły średnie, bursy i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna posiadają majątek o łącznej wartości 27.664.862 zł, który przyniesie dochód z czynszu w kwocie 68.806 zł, z opłat i usług 18.700 zł. Zaplanowane wydatki bieżące związane z mieniem komunalnym na 2005 r. kształtują się na poziomie 658.627 zł, z czego najwięcej przeznaczono na budynki. Przewidziane wydatki inwestycyjne wynoszą 222.300 zł .

Warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wykazują na 2004 r. mienie komunalne o wartości 5.134.224 zł, którego ogólny stan uległ zmniejszeniu w stosunku do 2003 r. o kwotę 118.684 zł, tytułem wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości przy ul.Wesołej 119 oraz likwidacji środków transportowych. W grupie „narzędzia” nastąpił wzrost wielkości mienia o 14.341 zł – otrzymano nieodpłatnie myjnię samochodową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Wykazany majątek trwały w następnym roku przyniesie 11.691 złotych dochodu z czynszu. Zaplanowane wydatki na 2005 r. wyniosą 312.000 zł, w tym: wydatki bieżące - 192.000 zł, wydatki inwestycyjne - 120.000 zł.


Urząd Miejski w Łomży posiada majątek trwały o wartości 183.407.061 zł.
W stosunku do roku 2003 ogólny stan mienia komunalnego wzrósł o kwotę 17.377.177 zł,
w tym :
- grunty o kwotę 6.028.490 zł z tytułu przeszacowania wartości gruntów, zakupów działek
na cele publiczne oraz przekazania gruntów do zasobów Miasta Łomży przez Wojewodę
Podlaskiego
- budynki o kwotę 555.275 zł głównie z tytułu przejęcia majątku w wyniku wygaśnięcia trwałego
zarządu oraz likwidacji przedszkola publicznego
- budowle o kwotę 10.159.898 zł z tytułu przyjęcia zakończonych inwestycji w drogach gminnych
oraz zakończenia modernizacji cmentarza
- urządzenia techniczne o kwotę 487.968 zł z tytułu zakupu zestawów komputerowych,
kontenera socjalnego plaży miejskiej oraz systemu radarowego Straży Miejskiej
- środki transportu o kwotę 121.447 zł tytułem zakupu samochodów osobowych
i nieodpłatnego przyjęcia wózka akumulatorowego ”MELEX” od Zespołu Szkół Specjalnych
/do przewozu radaru/
- narzędzia o kwotę 24.099 zł z tytułu zakupu urządzenia wielofunkcyjnego i kserokopiarki

Kwota 3.794.142 zł stanowi zaplanowany łączny dochód do uzyskania z następujących tytułów :
• czynszu, dzierżawy dworca PKS, użytkowania szaletu miejskiego, administrowanie cmentarza komunalnego oraz za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych w Miastkowie, wpływy z MPWiK - 1.654.856 zł
• opłat i usług - 2.139.286 zł w tym :
- zwrotów nieruchomości, opłat adiacenckich - 50.000 zł
- dzierżawy gruntu i najmu garaży – 400.000 zł
- sprzedaży działek i lokali - 900.000 zł
- użytkowania wieczystego i trwałego zarządu – 679.286 zł
- bilety opłaty targowej - 460.000 zł

Miasto Łomża posiada 100% udziałów w spółkach i podobnie jak w 2003r. wynoszą :
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. tj.
• w 2004 r. - 50 567 udziałów na wartość 50 567 000 zł.
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. tj.
• w 2004 r. - 44 000 udziałów na wartość 22 000 000 zł.

Łącznie zaplanowane wydatki na utrzymanie i modernizację majątku Miasta w 2005 r. wyniosą 54.505.012zł, z czego kwota 36.574.406 zł przypada na wydatki inwestycyjne, zaś na wydatki bieżące – 17.930.606 zł. Przewidywane dochody z budżetu Miasta i gospodarki pozabudżetowej z tytułu posiadania mienia komunalnego zostały określone na kwotę 23.360.724 zł. Planowane wydatki przekroczą więc planowane dochody o kwotę 30.999.288 zł. Ogółem wartość majątku Miasta Łomża obciążona jest zobowiązaniami na kwotę 1.822.688 zł.
Pliki do pobrania:

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 9 maj 2005 12:00
  • Data opublikowania: poniedziałek, 9 maj 2005 12:11