Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Stan mienia komunalnego na 2006r.

Miasto Łomża posiada mienie komunalne o ogólnej wartości 356.201.034 złotych.
Składniki majątku gminy mają następujące wartości:
 grunty - 125.653.129 zł
 budynki - 88.585.588 zł
 budowle - 47.952.225 zł
 maszyny i urządzenia techniczne - 4.603.925 zł
 środki transportu - 14.610.477 zł
 narzędzia, przyrządy, wyposażenie - 2.001.439 zł
 udziały w MPWiK - 50.567.000 zł
 udziały w MPEC - 22.021.500 zł
 udziały w Agencji Rozwoju Regionalnego - 30.000 zł
 udziały w Agencji Rozwoju Regionu Mazowsza Wschodniego - 2.000 zł
 udziały w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych - 160.000 zł

W stosunku do 2004 roku ogólny stan mienia komunalnego zwiększył się o kwotę 9.676.959 zł z tytułu wzrostu wartości majątku trwałego. Zwiększenie stanu mienia komunalnego w poszczególnych grupach środków trwałych przedstawia się następująco:
- grunty o kwotę 4.928.307 zł
- budynki o kwotę 2.871.141 zł
- budowle o kwotę 135.177 zł
- środki transportu 1.934.943 zł
- narzędzia o kwotę 60.492 zł
Jedynie w grupie „maszyny i urządzenia” nastąpiło zmniejszenie o kwotę 268.101 zł.

W 2005 r. Miasto Łomża dokonało zakupu 150 sztuk akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o łącznej wartości 15.000 zł.

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, działającemu w ramach gospodarki pozabudżetowej, powierzono w zarząd następujący majątek komunalny: budynki (mieszkalne i pozostałe) o łącznej wartości 22.291.607 zł oraz budowle komunalne: gazociągi, drogi, kanalizacja deszczowa, wodociągowa i sanitarna, oświetlenie na łączną kwotę 1.467.919 złotych.
Zwiększenie ogólnej wartości majątku MPGKiM w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 906.754 zł, wynika z przeprowadzonych modernizacji i dociepleń budynków jak również z zakupu maszyn i urządzeń technicznych. Jednocześnie wartość mienia uległa zwiększeniu z tytułu przyjęcia majątku od Urzędu Miejskiego, a także z zakupu min. sprzętu drogowego (508.150 zł), samochodu ciężarowego do wywozu odpadów niebezpiecznych (83.852 zł) oraz pojemników (39.240 zł).
Planowane dochody na 2006r. z czynszu mieszkań komunalnych i budynków gospodarczych wynoszą 8.100.000 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 8.200.000 zł wiążą się z utrzymaniem budynków (łącznie z budowlami jako infrastruktura towarzysząca) pozostających w administracji MPGKiM. Planowane dochody są mniejsze niż zaplanowane wydatki na utrzymanie substancji mieszkaniowej. Planowane przychody na kolejny rok z utrzymania zieleni miejskiej i dróg oraz oczyszczania miasta wynoszą 6.760.000 zł, zaś wydatki bieżące na utrzymanie tej działalności – 6.639.300 zł (z narzędziami i wyposażeniem).
Łączne dochody z powierzonego majątku kształtują się na poziomie 14.860.000 złotych i są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 20.700 zł /kwota wydatków – 14.839.300 zł/. Przewidziano także wydatki inwestycyjne w grupach : „budynki” na kwotę 6.082.126 oraz „środki transportu” w kwocie 250.000 zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży posiada majątek na łączną kwotę 13.159.408 zł. Zmiana wartości mienia komunalnego MPK w stosunku do 2004 r. wystąpiła z tytułu zakupu dwóch autobusów miejskich Volvo /1.743.453 zł/ oraz sprzętu komputerowego /1.065 zł/.
Majątek MPK przyniesie dochód z tytułu świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 5.150.811 zł oraz z pozostałych opłat 111.500 zł. Planowane wydatki bieżące wyniosą 3.107.890 złotych /z czego największy koszt to zużycie paliwa, części i innych materiałów – 2.804.000 zł./ oraz wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 3.750.672 zł głównie na zakup autobusów miejskich.

Mienie komunalne Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych /Domu Dziecka / opiewa na wartość 1.162.981 zł. Dochód zaplanowany na 2006 r. wyniesie 23.900 zł (z opłat i usług – 5.200 zł. ; z czynszu oraz zwrotu kosztów żywienia i zakwaterowania wychowanków placówki – 18.700 zł.), natomiast planowane wydatki bieżące wyniosą 200.860 zł, z czego największe nakłady będą poniesione w grupie „budynki” 187.760 zł. na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną , wodę, remonty bieżące oraz w grupie „środki transportu” 8.400 zł na zakup paliwa, przegląd techniczny pojazdów i bieżące naprawy.

Majątek komunalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w stosunku do 2004r. uległ zmniejszeniu z tytułu kasacji sprzętu komputerowego i wyposażenia. Środki trwałe o wartości 104.321 zł (zespoły komputerowe i wyposażenie techniczne) nie przyniosą dochodów. Planowane wydatki bieżące wyniosą 16.500 zł.

Wielkość majątku trwałego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego zmieniła się w stosunku do 2004r. o kwotę 3.000 zł /zakup sprzętu komputerowego/ i wynosi 202.685 zł. Dochody z opłat i usług wyniosą 3 600 zł, zaś planowane wydatki 16.810 zł.

Miejski Dom Kultury - DŚT posiada majątek o wartości 120.435 zł., którego stan uległ zwiększeniu głównie z tytułu zakupu sprzętu nagłaśniającego. Posiadane mienie nie przyniesie dochodów w 2006r. Planowane wydatki związane z koniecznością napraw i remontów bieżących narzędzi, ruchomości i wyposażenia wyniosą 3.500 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada mienie komunalne w kwocie 1.683.149 zł. W stosunku do roku 2004 jego wartość nie uległa zmianie. Dochody z czynszu, z opłat i usług w 2006 r. wyniosą 34.000 zł, natomiast zaplanowane wydatki 72.000 zł.

Wartość majątku trwałego Przedszkoli Publicznych wynosi 1.534.663 zł. i w porównaniu z rokiem 2004 nie zmieniła się. Zaplanowane wydatki wynoszą 242.000 zł i dotyczą inwestycji w grupie „budynki”.

Szkoły Podstawowe i Gimnazja posiadają mienie komunalne o łącznej wartości 14.584.554 zł. które w stosunku do roku 2004 uległo zwiększeniu o kwotę 376.093 zł głównie z tytułu modernizacji budynków i budowli. Łączny dochód zaplanowany na 2006r. z czynszu, opłat i usług kształtuje się na wysokości 226.243 zł .Wydatki na bieżące utrzymanie i modernizację wyniosą 544.888 zł, zaś wydatki inwestycyjne – 420.000 zł .

Szkoły średnie, bursy i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna posiadają majątek o łącznej wartości 27.852.200 zł, który przyniesie dochód z czynszu w kwocie 112.006 zł, z opłat i usług 16.427 zł. Wzrost wartości mienia w porównaniu z 2004 rokiem jest wynikiem modernizacji budynków szkół, powstania kortu tenisowego przy III L.O. w Łomży oraz zakupów maszyn i urządzeń, wyposażenia. Zaplanowane wydatki bieżące związane z mieniem komunalnym na 2006 r. kształtują się na poziomie 697.811 zł, z czego najwięcej przeznaczono na budynki. Przewidziane wydatki inwestycyjne wynoszą 630.000 zł .

Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wykazuje na 2005 r. mienie komunalne o wartości 5.134.224 zł, którego stan nie uległ zmianie w stosunku do 2004 r. Majątek trwały w następnym roku przyniesie 2.104 złotych dochodu z czynszu. Zaplanowane wydatki na 2006 r. wyniosą 232.000 zł, w tym: wydatki bieżące - 192.000 zł, wydatki inwestycyjne - 40.000 zł.


Urząd Miejski w Łomży posiada majątek trwały o wartości 189.979.259 zł.
W stosunku do roku 2004 ogólny stan mienia komunalnego wzrósł o kwotę 6.572.198 zł,
w tym :
- grunty o kwotę 4.928.307 zł z tytułu przeszacowania wartości gruntów, zakupów działek
na cele publiczne oraz przekazania gruntów do zasobów Miasta Łomży przez Wojewodę
Podlaskiego
- budynki o kwotę 2.021.226 zł głównie z tytułu przejęcia majątku po zlikwidowanym Publicznym
Gimnazjum Nr 4 w Łomży oraz przeszacowania wartości budynku użytkowanego przez
„Hospicjum”
- narzędzia o kwotę 20.300 zł głównie z tytułu zakupu niszczarki biurowej.
W grupach „budowle” oraz „maszyny i urządzenia” nastąpiło zmniejszenie wartości, tj. :
- budowle o kwotę 135.177 zł przede wszystkim z tytułu przekazania mienia dla Rejonu
Energetycznego w Łomży i dla Szkoły Podstawowej nr 4 , sprzedaży targowicy
miejskiej przy ul.Nowogrodzkiej oraz likwidacji zamortyzowanego majątku
- urządzenia techniczne o kwotę 281.937 zł z tytułu bezpłatnego przekazania w użytkowanie
zestawów komputerowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz zmodernizowanego
zasilania w ciepło dla Szkoły Podstawowej Nr 5
Jedynie w grupie „środki transportu” wartość majątku trwałego nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego roku i wynosi 219.999 zł.
.

Kwota 3.475.664 zł stanowi zaplanowany łączny dochód do uzyskania z następujących tytułów :
· czynszu, dzierżawy dworca PKS, użytkowania szaletu miejskiego, administrowanie cmentarza komunalnego oraz za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych w Miastkowie, wpływy z MPWiK - 1.558.378 zł
· opłat i usług – 1.917.286 zł w tym :
- zwrotów nieruchomości, opłat adiacenckich - 50.000 zł
- dzierżawy gruntu i najmu garaży – 450.000 zł
- sprzedaży działek i lokali - 700.000 zł
- użytkowania wieczystego i trwałego zarządu – 662.286 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność - 45.000 zł
- bilety opłaty targowej - 460.000 zł


Miasto Łomża posiada 100% udziałów w spółkach komunalnych i podobnie jak w 2004r. wynoszą :
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. tj.
• w 2005 r. - 50 567 udziałów na wartość 50 567 000 zł.
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. tj.
• w 2005 r. - 44 043 udziałów na wartość 22 021 500 zł.

Łącznie zaplanowane wydatki na utrzymanie i modernizację majątku Miasta w 2006r. wyniosą 49.038.621 zł, z czego kwota 28.895.997 zł przypada na wydatki inwestycyjne, zaś na wydatki bieżące – 20.142.624 zł. Przewidywane dochody z budżetu Miasta i gospodarki pozabudżetowej z tytułu posiadania mienia komunalnego zostały określone na kwotę 24.016.255 zł. Planowane wydatki przekroczą więc planowane dochody o kwotę 25.022.366 zł. Ogółem wartość majątku Miasta Łomża obciążona jest zobowiązaniami na kwotę 2.116.968 zł.
  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 17 lis 2005 14:06
  • Data opublikowania: czwartek, 17 lis 2005 14:10