Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Urząd Stanu Cywilnego /USC/

Ewa Nowakowska - Kierownik
pok. nr 104, tel. (86) 215 68 44, fax (86) 215 67 06 lub (86) 216 45 56,
e-mail: wydzial.usc@um.lomza.pl
e.nowakowska@um.lomza.pl

1. Zdzisława Głębocka - Z-ca Kierownika

pok. nr 14, tel. (86) 216 48 30

2. Agnieszka Rutkowska - podinspektor

pok. nr 15, tel. (86) 215 67 52

3. Michał Wanke - inspektor

pok. nr 15, tel. (86) 215 67 55

4. Katarzyna Witkowska - podinspektor

pok. nr 15, tel. (86) 215 67 52

5. Iwona Jankowska- podinspektor

pok. nr 14, tel. (86) 215 67 53

 

 

§ 52

Urząd Stanu Cywilnego

1. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności :

1) przyjmowanie oświadczeń woli zawarcia związku małżeńskiego;

2) prowadzenie rejestrów stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów;

3) dokonywanie w rejestrach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych i przypisków oraz aktualizacja danych w rejestrach państwowych (BUSC, PESEL) w związku ze zmianą stanu cywilnego lub zgonu;

4) migrowanie akt stanu cywilnego, wydawanie odpisów skróconych i zupełnych, zaświadczeń o nieposiadaniu ksiąg itp.;

5) występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce wraz z aktualizacją adresu zameldowania w rejestrze PESEL;

6) przyjmowanie oświadczeń od obywateli w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

a) o zmianie imienia dziecka,

b) o uznaniu ojcostwa dziecka,

c) o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa,

d) o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego,

e) o zmianie imienia dziecka,

f) o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;

7) transkrypcja zagranicznych akt: urodzeń, małżeństw, zgonów do polskich rejestrów stanu cywilnego;

8) dokonywanie czynności materialno-technicznych w zakresie dostosowania pisowni danych zawartych w dokumencie zagranicznym do reguł pisowni polskiej;

9) odtwarzanie treści akt stanu cywilnego;

10) aktualizacja na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego danych w rejestrze PESEL odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL, dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego;

11) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz aktualizacja zmian w rejestrach państwowych BUSC i PESEL;

12) uzupełnianie i prostowanie akt stanu cywilnego oraz aktualizacja zmian w rejestrach państwowych BUSC i PESEL;

13) nadawanie numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci;

14) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących skrócenia terminu do zawarcia małżeństwa;

15) współdziałanie z COM - Oddziałem Ewidencji Ludności, sądem, prokuraturą, obcymi placówkami dyplomatycznymi w Polsce oraz polskimi przedstawicielstwami za granicą w sprawach stanu cywilnego obywateli; wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, udostępnianie danych z rejestru stanu cywilnego innym organom administracji publicznej w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań, na podstawie odrębnych przepisów;

16) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;

17) sporządzanie protokołów:

a) nadania dziecku nazwiska męża matki,

b) zgłoszenia urodzenia dziecka,

c) zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem usc;

18) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;

19) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;

20) wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego oraz sporządzanie aktów małżeństw zawartych w tej formie;

21) załatwianie spraw związanych z korespondencją krajową i konsularną z zakresu wydobywania dokumentów stanu cywilnego, itp.;

22) przygotowanie wniosków i organizowanie uroczystości z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody);

23) pobieranie opłat skarbowych od wydanych zaświadczeń i czynności z zakresu stanu cywilnego;

24) prowadzenie postępowań w sprawach uznawania wyroków zagranicznych w sprawach cywilnych (w szczególności orzeczeń rozwodowych).

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 gru 2005 14:16
  • Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2005 14:17
  • Data edycji: poniedziałek, 27 sie 2007 13:35