Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję

Uprzejmie informuję, że dnia 18 czerwca 2003 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.
Proponowany porządek obrad:

1.
Przyjęcie porządku dziennego.

2.
Przyjęcie protokołów z obrad XIII i XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

3.
Składanie interpelacji i zapytań.

4.
Przyjęcie Informacji dotyczącej stanu dróg oraz potrzeb inwestycyjnych i remontowych na drogach w Łomży /druk nr 85/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej.

5.
Przyjęcie Informacji dotyczącej oceny stanu gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi /druk nr 83/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej.

6.
Ocena funkcjonowania MPWiK w aspekcie ekonomiczno-finansowym. Efekty rzeczowo-finansowe po przeprowadzonej modernizacji oczyszczalni ścieków. Podjęte działania w celu zmniejszenia kosztów wody i ścieków /druk nr 88/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej.

7.
Ocena funkcjonowania MPEC w aspekcie ekonomiczno-finansowym. Plany inwestycyjne MPEC na rok 2003 i lata następne. Kształtowanie się kosztów produkcji energii cieplnej na przestrzeni lat 1997-2002, w tym po wprowadzeniu taryfy dwuczłonowej /druk nr 89/ - wiodąca Komisja gospodarki Komunalnej.

8.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych pomiędzy ulicami: Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska i terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – Obszar P5 /druk nr 90,90A/ - wiodąca Komisja Rozwoju i Zagospodarowanie Przestrzennego

9.
Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Al. Legionów, Sikorskiego, Wyszyńskiego i Mickiewicza - Obszar P-2 /druk nr 91, 91A/

b) protestu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Al. Legionów, Sikorskiego, Wyszyńskiego i Mickiewicza - Obszar P-2 /druk nr 91, 91B/

c) zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Al. Legionów, Sikorskiego, Wyszyńskiego i Mickiewicza - Obszar P-2 /druk nr 91, 91C/ - wiodąca Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

10.
Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Polnej i Łukasińskiego - Obszar P-8 /druk nr 92, 92A/

b) zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Polnej i Łukasińskiego - Obszar P-8 /druk nr 92, 92B/

c) zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Polnej i Łukasińskiego - Obszar P-8 /druk nr 92, 92C/

d) zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Polnej i Łukasińskiego - Obszar P-8 /druk nr 92, 92D/

e) zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Polnej i Łukasińskiego - Obszar P-8 /druk nr 92, 92E/

f) zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Polnej i Łukasińskiego - Obszar P-8 /druk nr 92, 92F/

g) protestów wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Polnej i Łukasińskiego - Obszar P-8 /druk nr 92, 92G/ - wiodąca Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

11.
Podjęcie uchwały w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych /druk nr 94, 94A/ - wiodąca Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia.

12.
Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Pana Wojciecha Winko /druk nr 84/.

13.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu osiedlom /druk nr 97, 97A/.

14.
Podjęcie uchwał w sprawie:

a) założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łomży /druk nr 95, 95A/

b) utworzenia Zespołu Centrów Kształcenia praktycznego i Ustawicznego w Łomży /druk nr 95, 95B/

c) nadania Statutu Zespołowi Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży /druk nr 95, 95C/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

15.
Przyjęcie Informacji o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży /druk nr 96/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

16.
Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

17.
Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

18.
Sprawy różne.

Nadmieniam, że protokoły z obrad XIII i XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży są do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Jarota
  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 9 cze 2003 14:27
  • Data opublikowania: poniedziałek, 9 cze 2003 14:38
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 20 cze 2003 07:47