Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Stan mienia komunalnego na 2007r.

Miasto Łomża posiada mienie komunalne o ogólnej wartości  404.433.875 złotych. Składniki majątku gminy mają następujące wartości: 

n    grunty  -  138.628.203 zł

n    budynki   -    92.738.285

n    budowle  -    75.129.073 zł

n    maszyny i urządzenia techniczne    - 4.742.339 zł

n    środki transportu   -    18.327.377 zł

n    narzędzia, przyrządy, wyposażenie     -      2.088.098 zł

n    udziały w MPWiK    -    50.567.000 zł

n    udziały w MPEC    -    22.021.500 zł

n    udziały w Agencji Rozwoju Regionalnego    -   30.000 zł

n    udziały w Agencji Rozwoju Regionu Mazowsza Wschodniego  -  2.000 zł

n    udziały w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych    -   160.000 zł                           W stosunku do 2005 roku  ogólny stan  mienia komunalnego zwiększył się o kwotę 17.325.901 zł z tytułu wzrostu wartości majątku trwałego. Zwiększenie stanu mienia komunalnego w poszczególnych grupach środków trwałych przedstawia się następująco:

-   grunty o kwotę  10.363.389 zł                                 

-   budynki o kwotę 1.341.854 zł

-   budowle o kwotę 1.641.845 zł

-   środki transportu  3.983.568 zł

-   narzędzia o kwotę 17.083 złJedynie w grupie „maszyny i urządzenia” nastąpiło zmniejszenie wartości majątku o kwotę 21.838 zł.             

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, działającemu w ramach gospodarki pozabudżetowej, powierzono w zarząd następujący majątek komunalny: budynki (mieszkalne i pozostałe) o łącznej wartości 21.833.382 zł oraz budowle komunalne: gazociągi, drogi, kanalizacja deszczowa, wodociągowa i sanitarna, oświetlenie, ogrodzenie na łączną kwotę 2.973.817 złotych, jak również urządzenia techniczne 1.386.946 zł i środki transportu 2.645.205 zł oraz narzędzia 138.870 zlZwiększenie majątku MPGKiM w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.817.895 zł, wynika z przekazania niecki na składowisko w Miastkowie ( 1.488.244 zł, przyłącza kanalizacji sanitarnej (17.655zł), jak również zakupu maszyn i urządzeń technicznych ( 79.709 zł) oraz zakup środków transportu (232.287 zł). Jednocześnie wartość mienia uległa zmniejszeniu o kwotę 682.677 złotych z tytułu przekazania majątku z Urzędu Miejskiego / budynek Polowa 57C i D/, a także likwidacji maszyn i urządzeń technicznych (16.300 zł) i likwidacji środków transportu na kwotę 208.052 zł.Planowane dochody na 2007r. z czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych komunalnych i budynków gospodarczych wyniosą 8.000.000 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 8.000.000 zł wiążą się z utrzymaniem budynków (łącznie z budowlami jako infrastruktura towarzysząca) pozostających w administracji MPGKiM. Planowane przychody na kolejny rok z utrzymania zieleni miejskiej i dróg oraz oczyszczania miasta wynoszą 7.200.000 zł, zaś wydatki bieżące na utrzymanie tej działalności – 7.012.500 zł (z narzędziami i wyposażeniem). Planowane zobowiązania na kwotę 1.200.000 zł na 31.12.2006 r. dotyczą dostaw i usług. Wydatki inwestycyjne na 2007 rok zamkną się kwotą 1.225.500 złŁączne dochody z powierzonego majątku kształtują się na poziomie 15.200.000 złotych i są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 187.500 zł . Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży posiada majątek na łączną kwotę 16.461.358 zł. Zwiększenie wartości mienia komunalnego o kwotę 3.571.093 zł wynika  z tytułu zakupu czterech autobusów miejskich Volvo oraz zakupu urządzeń i narzędzi. .Majątek MPK przyniesie dochód z tytułu świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 5.455.259 zł.(głownie z tytułu wpływów ze świadczenia usług – 5.297.259 zł oraz wpływy z reklam, grzywien i mandatów). Planowane wydatki bieżące wyniosą 3.166.659 złotych /z czego największy koszt to zużycie paliwa, części i innych materiałów – 2.763.500 zł./, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosą 230.000 zł . Przedsiębiorstwo posiada zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 121.000 zł.             

Mienie komunalne Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych /Domu Dziecka / opiewa na wartość 1.165.330 zł. Dochód zaplanowany na 2007 r. wyniesie 25.944 zł (z opłat i usług – 5.200 zł. ; z czynszu wynajem pomieszczeń przez UM –Wydział Polityki Społecznej oraz zwrotu kosztów żywienia i zakwaterowania wychowanków placówki – 20.744 zł.), natomiast planowane wydatki bieżące wyniosą 218.060 zł, z czego największe nakłady będą poniesione w grupie „budynki  202.860 zł. na opłaty  za ogrzewanie, energię elektryczną , wodę, remonty bieżące oraz  w grupie „środki transportu” 10.500 zł na zakup paliwa, przegląd techniczny pojazdów i bieżące naprawy. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku planuje się w kwocie 323.497 zł.            

Majątek komunalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w stosunku do 2005r. uległ zwiększeniu z tytułu zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia. Środki trwałe o wartości 112.321 zł  (zespoły komputerowe i wyposażenie techniczne) nie przyniosą dochodów. Planowane wydatki bieżące wyniosą  14.300 zł.  Wielkość majątku trwałego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego nie zmieniła się w stosunku do 2005r. i wynosi 202.685 zł. Dochody z opłat i usług w 2007 roku planowane są na kwotę  10 650 zł, zaś wydatki  25.790 zł. Zwiększą się dochody z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń na noclegownie i garaży, natomiast główne wydatki będą poniesione na utrzymanie budynku /energia elektryczna i cieplna, monitoring, bieżące remonty/ – 19.790 zł oraz samochodu osobowego – 4.300 zł Miejski Dom Kultury - DŚT posiada majątek o wartości 90.317 zł., którego stan uległ zmniejszeniu z tytułu zużycia sprzętu nagłaśniającego i środków transportu. Posiadane mienie przyniesie dochody w 2007r w kwocie 3.100 złotych. Planowane wydatki związane z koniecznością napraw i remontów bieżących narzędzi, ruchomości i wyposażenia wyniosą 6.500 zł.             

Miejska Biblioteka Publiczna posiada mienie komunalne w kwocie 1.675.341 zł W stosunku do roku 2005 jego wartość nie uległa zmianie. Dochody z czynszu, z opłat i usług w 2007 r. wyniosą 32.000 zł, natomiast zaplanowane wydatki 76.000 zł.              Wartość majątku trwałego Przedszkoli Publicznych wynosi 2.698.632 zł. i w porównaniu z rokiem 2005 zmieniła się o kwotę 294.728 zł w grupie „budynki” z tytułu inwestycji i zwiększenia wartości poszczególnych budynków. Na 2007 rok planuje się nakłady inwestycyjne na remonty budynków w kwocie 380.000 złotych  Szkoły Podstawowe i Gimnazja posiadają mienie komunalne o łącznej wartości 17.671.841 zł. które w stosunku do roku 2005 uległo zwiększeniu o kwotę 582.497 zł głównie z tytułu modernizacji budynków . Łączny dochód zaplanowany na 2007r. z  czynszu, opłat i usług kształtuje się na wysokości 213.223 zł .Planowane wydatki na bieżące utrzymanie, modernizację w 2007 roku wynoszą 515.726 zł,  zaś wydatki inwestycyjne 965. 000  zł .               

 Szkoły średnie, bursy i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna posiadają majątek o łącznej wartości 28.882.579 zł, który przyniesie dochód z czynszu w kwocie 58.542 zł,  z opłat i usług  22.496 zł. Wzrost wartości mienia w porównaniu z rokiem 2005 w kwocie 750.152 jest wynikiem modernizacji budynków szkół, naprawy ogrodzenia oraz zakupów maszyn i urządzeń, wyposażenia. Zaplanowane wydatki bieżące związane z mieniem komunalnym na 2007 r. kształtują się na poziomie 984.259 zł, z czego najwięcej przeznaczono na modernizację budynków i budowli. Przewidziane wydatki inwestycyjne wynoszą  1.035.000  zł .       

Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wykazuje  na 2006 r. mienie komunalne o wartości 5.169.512 zł, którego stan uległ zmianie w stosunku do 2005 r o kwotę 35.288 zł. Majątek trwały w następnym roku przyniesie 14.626 złotych dochodu z czynszu. Zaplanowane wydatki na 2007 r. wyniosą 197.000 zł na wydatki bieżące.                                         

Urząd Miejski w Łomży posiada majątek trwały o wartości 228.545.337 zł. W stosunku do roku 2005 ogólny stan mienia komunalnego wzrósł o kwotę 10.986.867 zł, w tym :

-          grunty o kwotę 10.363. zł z tytułu przeszacowania wartości gruntów, zakupów działek   na cele publiczne oraz przejęcia gruntów do zasobów Miasta Łomży

-          budynki o kwotę 304.828 zł  głównie z tytułu przejęcia budynku po Muzeum, budynku biurowego od MPGKiM oraz budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego,

-          budowle o kwotę 104.812 zł przede wszystkim z tytułu przejęcia budynku przy ul. Sikorskiego wraz z infrastrukturą: siecią wodociągową, ogrodzeniem, drogą wewnętrzna i pozostałymi, a także z tytułu zakończenia inwestycji miejskich,

-          środki transportu o kwotę 393.180 zł co wynika z przejęcia łodzi patrolowej oraz samochodu ratownictwa medycznego,

-          narzędzia – 5.000 zł z tytułu zakupu kopiarko – drukarki cyfrowej.W grupie „ urządzenia techniczne” nastąpiło zmniejszenie wartości majątku o kwotę 184.342 zł z tytułu  likwidacji siedmiu parkomatów oraz przekazania środków trwałych dla MPWiK sp. z o. o. .Kwota  4.417.439 zł  stanowi zaplanowany łączny dochód do uzyskania z następujących tytułów :

·         czynszu, dzierżawy dworca PKS,  użytkowania szaletu miejskiego, administrowanie       cmentarza komunalnego oraz za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych  w Miastkowie,  wpływy z MPWiK  - 1.470.153 zł

  • opłat i usług – 2.947.286 zł w tym :

            -   zwrotów nieruchomości, opłat adiacenckich   - 100.000 zł           

-   dzierżawy gruntu i najmu garaży – 500.000 zł           

 -   sprzedaży działek i lokali - 750.000 zł           

-   użytkowania wieczystego i trwałego zarządu – 762.286 zł          

  -   przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność - 75.000 zł      

 -   bilety opłaty targowej - 460.000 zł,      -   odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  300.000 zł          

 Miasto  Łomża  posiada 100% udziałów w spółkach komunalnych i podobnie jak w 2005r. wynoszą : 1.  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. tj.·        w 2006 r. -  50 567 udziałów na wartość 50 567 000 zł.2.   Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. tj.·        w 2006 r. -  44 043 udziałów na wartość 22 021 500 zł.orazAgencja Rozwoju Regionalnego – 300 udziałów na wartość 30.000 złotych.Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza Wschodniego – 4 udziały na wartość – 2.000 złotychŁomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych – 320 udziałów na kwotę – 160.000 złotych 

            Łącznie zaplanowane wydatki na utrzymanie i modernizację majątku Miasta w 2006r. wyniosą 25.590.791 zł, z czego kwota 5.373.997 zł przypada na wydatki inwestycyjne, zaś na wydatki bieżące – 20.216.794 zł. Przewidywane dochody z budżetu Miasta i gospodarki pozabudżetowej z tytułu posiadania mienia komunalnego zostały określone  na kwotę  25.453.279 zł. Planowane  wydatki nie  przekroczą   więc  planowanych dochodów. Ogółem wartość majątku Miasta Łomża obciążona jest zobowiązaniami na kwotę  1.331.850 zł.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 20 sie 2007 12:23
  • Data opublikowania: poniedziałek, 20 sie 2007 12:25