Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o pracy Prezydenta Miasta Łomży w okresie od 1.05. do 31.05.2003 roku.

W wymienionym okresie Prezydent wydał następujące zarządzenia.
I. W zakresie oświaty.

Zarządzenie Nr 65/03 z dnia 8 maja w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 i 14 w Łomży prowadzonych przez Miasto Łomża..

Zarządzenie Nr 68/03 z dnia 19 maja w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferty na prowadzenie przedszkoli niepublicznych po zlikwidowanym Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 29a i Przedszkolu Publicznym Nr 12 w Łomży przy ul. Spółdzielczej 76.
Komisja w składzie:
1. Choiński Krzysztof –przewodniczący
2. Alicja Grabińska – członek
3. Anna Rzędarska – członek
4. Anatoliusz Miszak – członek
5. Jerzy Łuba – członek
6. Edyta Śledziewska – członek
7. Dariusz Szymański – członek


Zarządzenie Nr 73/03 z dnia 26 maja w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w składzie:
1. Krzysztof Choiński – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący
2. Jerzy Łuba – przedstawiciel organu prowadzącego – członek
3. Dariusz Szymański – przedstawiciel organu prowadzącego – członek
4. Alicja Tomaszewska – przedstawiciel Kuratorium Oświaty – członek
5. Jolanta Malinowska – przedstawiciel Kuratorium Oświaty – członek
6. Andrzej Szeligowski – przedstawiciel Kuratorium Oświaty – członek
7. Alicja Sznurowska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek
8. Grażyna Chromińska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek
9. Małgorzata Chrostowska – przedstawiciel Rady Rodziców – członek
10. Regina Proniewska – przedstawiciel Rady Rodziców – członek
11. Aleutyna Kołos – przedstawiciel ZNP - członek
12. Jacek Kocoń – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” – członek

oraz Przedszkola Publicznego Nr 14 w składzie:
1. Krzysztof Choiński – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący
2. Jerzy Łuba – przedstawiciel organu prowadzącego – członek
3. Dariusz Szymański – przedstawiciel organu prowadzącego – członek
4. Alicja Tomaszewska – przedstawiciel Kuratorium Oświaty – członek
5. Jolanta Malinowska – przedstawiciel Kuratorium Oświaty – członek
6. Andrzej Szeligowski – przedstawiciel Kuratorium Oświaty – członek
7. Elżbieta Zach – przedstawiciel Rady Pedagogicznej - członek
8. Bożena Piotrowska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek
9. Jarosław Matkiewicz – przedstawiciel Rady Rodziców – członek
10. Irena Duda – przedstawiciel Rady Rodziców – członek
11. Aleutyna Kołos – przedstawiciel ZNP – członek
12. Jacek Kocoń – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” - członek


II. W zakresie gospodarki gruntami.

Zarządzenie Nr 66/03 z dnia 14 maja w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Miasta Łomży do części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Wojska Polskiego w Łomży, ujawnionej w KW 53324 w postaci działek o nr/nr: 30306/19 o pow. 5909 m2 , 30306/42 o pow. 3166 m2 , 30306/37 o pow. 4464 m2 stanowiących place składowe pod planowaną wytwórnię mas bitumicznych oraz działek o nr/nr: 30306/18 o pow. 3616m2 , 30306/35 o pow. 971 m2 , 30306/39 o pow. 659 m2 , 30306/58 o pow. 555 m2 stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe na uzupełnienie działki podstawowej nr 30306/43 użytkownikowi wieczystemu działki podstawowej za cenę 135 801,75 zł.

III. W zakresie organizacyjnym.

Zarządzenie Nr 67/03 z dnia 20 maja w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum w mieście Łomża w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003 roku.


IV. W zakresie finansów.

Zarządzenie Nr 69/03 z dnia 19 maja w sprawie zmian budżetu miasta Łomży na 2003 rok.
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych na rok 2003 w kwocie 340 600 zł. z tytułu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu - & 213 w dziale 853 – Opieka społeczna.
W tym:
- rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 331 600 zł.
- rozdz. 85326 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze o kwotę 9 000 zł.
na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo –wychowawczych i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych w tym: na skutki wprowadzonego w 2002 roku III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli oraz pomoc pieniężną dla usamodzielniających się osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej w kwocie 592 785 zł.
W tym:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 6 675 zł.
- w dziale 853 – Opieka społeczna rozdz.85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 89 900 zł.
- w dziale 853 – Opieka społeczna rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 490 000 zł.
- w dziale 853 – Opieka społeczna rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 6 210 zł.

Dokonano przesunięcia planowanych wydatków budżetowych zadań własnych między paragrafami w rozdz. na kwotę 17 483 zł.
W tym:
- w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 6 983 zł.
- w dziale 853 – Opieka społeczna w kwocie 500 zł.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000 zł.

Dokonano przesunięcia planowanych wydatków budżetowych zadań z zakresu administracji rządowej między paragrafami w rozdz. na kwotę 111 151 zł.
W tym:
- w dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71015 – Nadzór budowlany
- w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Projekt budżetu po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów – 127 170 6437 zł.
Plan wydatków – 122 263 417 zł.

Zarządzenie Nr 79/03 z dnia 31 maja w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łomży na 2003 rok..
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych na kwotę 121 120 zł.
- w dziale 853 – Opieka Społeczna rozdz. 85302 – Domy Pomocy Społecznej o kwotę 67 120. zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą.
- w dziale 853 – Opieka Społeczna rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 54 000 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą.
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań z zakresu administracji rządowej gminy na kwotę 29 838 zł.
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej powiatu na kwotę 557 000 zł.
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01021 – Inspekcja weterynaryjna.
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 31 000 zł.
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01021 – Inspekcja weterynaryjna.
Dokonano przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zadań własnych między paragrafami w rozdziałach na kwotę 8 802 zł.
- w dziale 853 – Opieka społeczna rozdz. 85303 – Ośrodek wsparcia, rozdz. 85304 – Rodziny zastępcze, rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej.

Dokonano przesunięcia planowanych wydatków budżetowych zadań z zakresu administracji rządowej między paragrafami w rozdziałach na kwotę 5 031 zł.
- w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75045 – Komisje poborowe
- w dziale 853 – Opieka społeczna rozdz. 85303 – Ośrodek wsparcia rozdz. 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Projekt budżetu po zmianach wynosi:
Plan dochodów – 128 331 980 zł.
Plan wydatków – 123 424 760 zł.


V. W zakresie turystyki.

Zarządzenie Nr 70/03 z dnia 19 maja w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup kontenera socjalnego i innych urządzeń towarzyszących z przeznaczeniem na wyposażenie plaży i kąpieliska miejskiego na rzece Narew w Łomży w okolicach nowej przeprawy mostowej.
Komisja w składzie:
1. Józef Babiel – przewodniczacy
2. Bohdan Szpurko – sekretarz
3. Bohdan Majewski – członek
Pan Leszek Muczyński – doradca - Prezes Okręgowego WOPR w Łomży


VI. W zakresie inwestycji.


Zarządzenie Nr 71/03 z dnia 20 maja w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu i modernizacji Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łomży.
Komisja w składzie:
1. Anna Armista – przewodniczący
2. Krystyna Florkowska – sekretarz
3. Antoni Pawłowski – członek
4. Elżbieta Leszczyńska – członek
5. Zbigniew Malinowski – członek
6. Hieronim Sobociński – członek

Zarządzenie Nr 74/03 z dnia 26 maja w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie brakującej elewacji budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Łomży przy ul. Przykoszarowej.
Komisja w składzie:
1. Anna Armista – przewodniczący
2. Magdalena Mrugacz – sekretarz
3. Zbigniew Malinowski – członek
4. Elżbieta Leszczyńska – członek
5. Jerzy Kuciel – członek

Zarządzenie Nr 75/03 z dnia 29 maja w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu ul. Księcia Janusza na odcinku ok. 330 m.
Komisja w składzie:
1. Anna Armista – przewodniczący
2. Magdalena Mrugacz – sekretarz
3. Elżbieta Leszczyńska – członek
4. Hieronim Sobociński – członek
5. Jerzy Kuciel – członek

Zarządzenie Nr 76/03 z dnia 29 maja w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu dachu na Przedszkolu Nr 3 przy ul. Reymonta.
Komisja w składzie:
1. Anna Armista – przewodniczący
2. Krystyna Florkowska – sekretarz
3. Elżbieta Leszczyńska – członek
4. Zbigniew Malinowski – członek
5. Hieronim Sobociński – członek

Zarządzenie Nr 77/03 z dnia 29 maja w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ulicy Moniuszki w Łomży.
Komisja w składzie:
1. Anna Armista – przewodniczący
2. Krystyna Florkowska – sekretarz
3. Elżbieta Leszczyńska – członek
4. Zbigniew Malinowski – członek
5. Jerzy Kuciel – członek

Zarządzenie Nr 78/03 z dnia 29 maja w spawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ulicy Zacisznej w Łomży.
Komisja w składzie:
1. Anna Armista – przewodniczący
2. Krystyna Florkowska – sekretarz
3. Elżbieta Leszczyńska – członek
4. Zbigniew Malinowski – członek
5. Jerzy Kuciel - członek


VII. W zakresie spraw osób niepęłnosprawnych.

Zarządzenie Nr 72/03 z dnia 20 maja w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwaną dalej „Powiatową Radą”.
Do zakresu działania Powiatowej Rady należy w szczególności:
1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
- realizacji praw osób niepełnosprawnych
2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Ocena realizacji programów.
4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejska Łomży pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W skład Powiatowej Rady wchodzą:
1. Bogdan Danielski
2. Anna Dąbrowska
3. Tamara Małachowska
4. Jan Szymański
5. Ewa Żelechowska
Kadencja Powiatowej Rady trwać będzie 4 lata.Kalendarium spotkań i wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta

03.05 – Udział w uroczystościach związanych z obchodami święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja /nadanie im. Jadwigi Dziekańskiej Szkole Podstawowej w Konarzycach/
04.05. – Uroczyste obchody Dnia Strażaka
12.05. – Udział w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Muzeum Północno – Mazowieckiego
13.05. – Spotkanie z Prezydentem RP p. Aleksandrem Kwaśniewskim w Białymstoku w sprawie referendum.
15.05. – Spotkanie z udziałem przedsiębiorców lokalnych i MPWiK Sp. z o. o. w sprawie budowy nowej ulicy łączącej Al. Legionów i Przykoszarowej oraz z władzami Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie pozyskania mieszkań komunalnych.
16.05. – Otwarcie Olimpiady Osób Niepełnosprawnych.
17.05. – Uroczyste rozdanie nagród w Muzeum Północno – Mazowieckim „Bursztynowy Kierec”.
20.05. – Spotkanie z firmą TMT Sp. z o. o. w sprawie inwestycji unijnych oraz udział w wernisażu wystawy Stanisława Baja w Galerii Sztuki Współczesnej.
22.05. – Spotkanie z Zarządem Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Radą Osiedlową oraz radnymi Okręgu Nr 3 w sprawie planowanych inwestycji w tym rejonie.
24.05. - Uroczyste otwarcie II Olimpiady Sportowej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Województwa Podlaskiego.
27.05. – Udział w festynie rekreacyjno sportowym organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych.
28.05. – Udział w Eurogimnazjadzie Szkół Gimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 1.
29.05. – Spotkanie Regionalnego Komitetu Monitorującego Program Spójności Społecznej i Gospodarczej działającego przy Wojewodzie Podlaskim dot. Realizowanych inwestycji ze środków unijnych PHARE w Białymstoku.
30.05. – Udział w uroczystych obchodach Dnia Komunalnika.


  • Data powstania: Data powstania: piątek, 20 cze 2003 14:07
  • Data opublikowania: piątek, 20 cze 2003 14:28
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 lip 2003 00:49