Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 130/XXII/07 z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych

     Na podstawie art. 25 ust. 4 i 5 oraz art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61 poz. 710) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Podstawą uprawnienia do diety jest udział w pracach samorządu miasta obejmujący:

-    sesje Rady Miejskiej Łomży,

-       posiedzenia stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej,

 § 2. Uprawnieni do diet są:

1) radni,

2) przewodniczący Zarządu Rad Osiedli.

§ 3.   Ustala się miesięczną dietę zryczałtowaną w wysokości stanowiącej procentowy udział kwoty bazowej określonej § 3 pkt. 2 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy:

1) radny – 45%

2) radny – Przewodniczący Komisji – 65%

3) radny – Zastępca Przewodniczącego Komisji –  50%

4) radny -  Wiceprzewodniczący Rady – 75%

5) radny – Przewodniczący Rady –  100%

6) Przewodniczący Zarządu Rad Osiedli – 10%

§ 4. 1. Dieta zryczałtowana przysługuje:1) radnym za pracę w dwóch komisjach Rady ,

 2) wiceprzewodniczącym Rady za współkierowanie pracami Rady i udział w pracach dwóch komisji,

3) przewodniczącemu Rady za kierowanie pracami Rady.

2. W przypadku pracy radnego w jednej komisji dieta zryczałtowana zostaje obniżona o 40%.

3. W przypadku pracy radnego w więcej niż dwóch komisjach dieta rozliczana będzie z pracy w dwóch wskazanych przez niego komisjach.

4. Za nieobecność w posiedzeniach komisji Rady i sesjach ustala się potrącenia diety zryczałtowanej w wysokości 20 % za pierwszą nieobecność, 50%  za dwie nieobecności, 100 % za trzy nieobecności w miesiącu.

5. Dieta miesięczna nie przysługuje, jeżeli w danym miesiącu nie odbyła się sesja Rady, ani posiedzenie żadnej komisji, której radny jest członkiem.

6. Przewodniczącemu Rady przysługuje ryczałt za  udział w pracach Rady. Kwota ryczałtu zostaje pomniejszona o dni nieobecności z tytułu choroby, urlopu i innych przyczyn uniemożliwiających pracę w kierowaniu Radą.

7. Nieobecność uznaje się za usprawiedliwioną jedynie w przypadku delegowania w sprawach  Miasta. W tym przypadku radnemu  przysługuje zwrot kosztów  podróży służbowych8. Przewodniczącym Zarządów Osiedlowych przysługuje ryczałt za   100% obecności na sesjach w danym miesiącu. W przypadku nieobecności, wysokość diety jest wyliczana procentowo w  stosunku do odbytych sesji.

 § 5. 1. Dietę wypłaca się miesięcznie z dołu na podstawie listy obecności  potwierdzonej własnoręcznym podpisem.

2. Dieta przysługuje za pełny czasowo udział w posiedzeniach.

 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 7. Traci moc  Uchwała Nr 237/XLIII/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z moca obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała    

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 31 sty 2008 13:37
  • Data opublikowania: czwartek, 31 sty 2008 13:43