Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Oświadczenie majątkowe Prezydenta Miasta Łomży Pana Jerzego Brzezińskiego

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.


Łomża 07.04.2003 rok


Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełniania każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składajaca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ AJa niżej podpisany Jerzy Brzeziński urodzony 09 sierpnia 1957 roku w Grabowie(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) Prezydent Miasta Łomży

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U Nr 106, poz.679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:I. Zasoby pieniężne- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 91 290 zł.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 21 065 dolarów amerykańskich

- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczyII.1. Dom o powierzchni: -----, o wartości: ----- tytuł prawny: -----.

2. Mieszkanie o powierzchni: 87 m. kw. o wartości: 100 000 zł. tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa -----, powierzchnia: ----- o wartości: -----, rodzaj zabudowy -----, tytuł prawny -----

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -----

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ----- o wartości: ----- tytuł prawny: -----III.Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokosci:

nie dotyczyIV.Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczyV.Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państawa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoraądu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczyVI.1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami

nie dotyczy


Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -----

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): -----

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczyVII.1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) -----
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): --
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -----
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód
w wysokości: nie dotyczy
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): -----
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -----
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -----
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -----

- jestem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy): -----

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy


VIII.Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: nie dotyczyIX.Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i
rok produkcji): Seat Cordoba 1,4 1996 rokX.Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczyPowyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Łomża 07.04.2003 rok

podpis

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 26 cze 2003 08:59
  • Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 10:29
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sie 2004 11:44