Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja z wykonania budżetu Miasta Łomża za I kwartał 2008r

                                                       /w zł/
Wyszczególnienie Plan na 31.03.2008 Wykonanie na 31 marca 2008

Dochody

183.668.499 57.039.385,56
Wydatki w tym: 204.276.236 38.751.735,72

Wydatki bieżące

165.086.524

38.047.765,98

Wydatki inwestycyjne

39.189.712

703.969,74

Nadwyżka/deficyt - 20.607.737 18.287.649,84
Przychody 23.623.644 12.468.895,75
Rozchody 3.015.907 853.087,00
 

Zobowiązania na 31 marca 2008r  wynoszą 11.337.492,00 zł  z tego:

-         z tytułu zaciągniętych pożyczek –                                      280.000,00 zł-       

  z tytułu zaciągniętych kredytów –                                    10.814.150,00 zł zobowiązania wymagalne

 z tytułu dostaw towarów i usług            243.342,00 zł

Sporządziła: Teresa Morawska

Zatwierdził: Skarbnik Miasta

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 30 maj 2008 10:31
  • Data opublikowania: piątek, 30 maj 2008 10:35