Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja publiczna

       Informacja publiczna to "każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które te władze realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji. /Wyrok NSA z dnia 30.10.2002 r. II S.A. 1965/02, MoP 23/2002

Informacją publiczną będą nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i technicznie wytworzone przez organ administracji publicznej, ale przymiot taki będą posiadać także te, których organ używa do zrealizowania powierzonych prawem zadań. Bez znaczenia jest również i to w jaki sposób znalazły się one w posiadaniu organu i jakiej sprawy dotyczą. Ważne natomiast jest to, by dokumenty takie służyły realizowaniu zadań publicznych przez organ i odnosiły się do niego bezpośrednio. Innymi słowy, dokumenty takie muszą wiązać się ze sferą faktów zaistniałych po stronie organu. Sa nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych, jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań.

Sprawą publiczną jest każdy przejaw aktywności jakiejkolwiek władzy publicznej (jej organów), osób pełniących funkcje publiczne i samorządów oraz już tylko niektóre z działań innych osób, jednostek organizacyjnych, a to tylko takie, które wiążą się z wykonywaniem zadań publicznych przy jednoczesnym dysponowaniu majątkiem publicznym". prof. Hubert Izdebski

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej (art.2) Nie wolno uzależniać udostępnienia informacji publicznej od wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2)

Obowiązkowe jest udostępnianie tylko tych informacji publicznych, które są w naszym posiadaniu (art.4) Obowiązek informacyjny organu jest zatem wyłącznie konsekwencją faktu dysponowania przez organ dana informacją.

Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi (art.1). Oznacza to, że niedopuszczalne jest stosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wówczas, gdy żądane informacje, mające charakter informacji publicznych, dostępne są w innym trybie.

Udostępnieniu podlega informacja publiczna stanowiąca treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć (art.6 ust.1 pkt 4.) Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskanie informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (art.3)

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej w BIP wyłącza obowiązek ponownego jej udostępnienia na wniosek zainteresowanego w trybie art.10 ust.1 tej ustawy. /Wyrok WSA w Gdańsku z 1 grudnia 2005 r. sygn. akt II SA/Gd 436/05

 

Wytwarzający: Aldona Zientalska

                     Administrator BIP

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 27 sty 2003 11:00
  • Data opublikowania:
  • Data edycji: poniedziałek, 22 gru 2003 09:59