Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wydział Edukacji /WED/

Paweł Piwowarski - Naczelnik - (86) 216 20 00

Grażyna Klimek - Zastępca Naczelnika - (86) 216 20 00 Anna Mierzejewska - Zastępca Naczelnika - (86) 216 80 71 ul. Polna 16, fax (86) 216 36 16 e-mail: wydzial.oks@um.lomza.pl

Beata Bartosiewicz - Główny Specjalista - (86) 216 80 71

Iwona Komorowska - Inspektor - (86) 216 20 00

Bogumiła Żebrowska - Inspektor - (86) 216 20 00

Anna Bukowska - Inspektor - (86) 216 20 00

Iwona Konopko - Główny Specjalista - (86) 216 80 69

Wojciech Chojnowski - Informatyk - (86) 216 80 70

Dariusz Wąsowski - Radca Prawny - (86) 216 20 00

Anna Mierzejewska  - Inspektor - (86) 2156796 

Klaudia Chaberek - Podinspektor - (86) 216 20 00

Beata Krzewska - Inspektor - (86) 216 80 71

Karolina Modzelewska - Inspektor - (86) 216 80 69

Katarzyna Modzelewska - Główny Specjalista - (86) 216 20 00

Ewa Zaręba - Podinspektor - (86) 216 80 71

Zuzanna Szeligowska - Pracownik 2 stopnia - (86) 216 80 71

Katarzyna Rytelewska - Pomoc administracyjna - (86) 216 20 00

 

 

§ 42 Regulaminu organizacyjnego UM w Łomży 

 

1. Do zadań Wydziału w zakresie spraw edukacji należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto,

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

3) sporządzanie materiałów i analiz z dziedziny oświaty dla organów Miasta,

4) współpraca z organami nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym w przepisach prawa oświatowego i wykonywanie zaleceń Kuratora Oświaty,

5) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto, przyjmowanie i przechowywanie ich oświadczeń majątkowych oraz przekazywanie jednego egzemplarza do US,

6) dokonywanie ocen pracy dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto, w tym występowanie z wnioskami o przyznanie nagród lub udzielenie nagany,

7) prowadzenie postępowań wyjaśniających na wniosek rady pedagogicznej o odwołanie dyrektora miejskiej szkoły, żłobka, przedszkola i placówki oświatowej,

8) wykonywanie zadań Miasta wynikających z przepisów prawa oświatowego w stosunku do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

9) przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego,

10) rozpatrywanie wniosków o nadanie imienia miejskim szkołom i placówkom oświatowym,

11) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem, łączeniem (konsolidacją) lub likwidacją żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto,

12) opracowywanie wniosków w zakresie utrzymywania miejskich żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz zapewnienia im materialnych warunków do realizacji programów dydaktyczno – wychowawczych i innych zadań statutowych,

13) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i racjonalnym wykorzystywaniem bazy oświatowej, w tym w okresie ferii,

14) tworzenie warunków do realizacji dla dzieci obowiązkowego wychowania przedszkolnego,

15) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat i prowadzenie w tym zakresie ewidencji,

16) prowadzenie ewidencji żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych działających na terenie Miasta,

17) przygotowywanie dokumentów związanych z nadaniem niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym uprawnień szkoły lub placówki publicznej,

18) prowadzenie archiwum akt likwidowanych publicznych jednostek oświatowych,

19) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie oświaty i wychowania,

20) kierowanie uczniów do szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,

21) prowadzenie systemu informacji oświatowej,

22) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe, sportowe oraz nagród edukacyjnych,

23) prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów,

24) realizacja rządowych programów pomocowych skierowanych do uczniów,

25) dofinansowywanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

26) koordynacja systemowych działań Miasta w zakresie wychowania i profilaktyki zagrożeń dzieci i młodzieży,

27) obsługa i koordynacja programu rekrutacyjnego do przedszkoli, szkół podstawowych iszkół ponadpodstawowych,

28) przygotowywanie informacji dotyczących żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych umieszczanych na stronie internetowej Miasta,

29) wprowadzanie do BIP informacji z zakresu pracy wydziału oraz oświadczeń majątkowych dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

30) prowadzenie spraw dotyczących dojazdu dzieci do szkół,

31) uczestniczenie w naradach i uroczystościach przygotowywanych przez szkoły i placówki oświatowe,

32) nadzór i organizacja konkursów na stanowisko dyrektora żłobka, przedszkola, szkoły i placówki oświatowej,

33) udzielanie pomocy prawnej dyrektorom żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

34) analiza projektów organizacyjnych,

35) obsługa programu ODPN – Obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i rejestr szkół i placówek niepublicznych.

2. Do zadań Wydziału w zakresie spraw dotyczących budżetu oświaty należy w szczególności:

1) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Miasta w zakresie oświaty, wykonywaniem budżetu oraz przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,

2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do dokonywania korekt i zmian uchwały budżetowej oraz planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych,

3) prowadzenie analizy poziomu wydatków w podległych jednostkach organizacyjnych,

4) przygotowywanie materiałów opisowych w zakresie działania wydziału do projektów uchwał budżetowych, informacji i sprawozdania z wykonania uchwały budżetowej,

5) prowadzenie spraw dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek, prowadzonych przez inne niż Miasto podmioty oraz prowadzenie kontroli w zakresie sposobu wykorzystania i rozliczenia dotacji,

6) weryfikacja sprawozdań finansowych podległych jednostek organizacyjnych,

7) ocena skutków finansowych arkuszy organizacyjnych przed ich zatwierdzeniem,

8) dokonywanie oceny gospodarowaniaskładnikami majątkowymi będącymi w dyspozycji jednostek oświatowych,

9) sporządzanie, w zakresie oświaty, analiz niezbędnych do oceny sytuacji finansowej Miasta.

3. Wydział wykonuje nadzór i kontrolę nad żłobkami, przedszkolami, szkołami prowadzonymi przez Miasto, bursami szkolnymi oraz Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.

4. Wydział działa na rzecz wzrostu kompetencji społecznych i zawodowych mieszkańców Miasta i w tym zakresie:

1) podejmuje działania w celu pozyskania środków zewnętrznych, przygotowuje wnioski o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami,

2) weryfikuje kwalifikowalność wydatków, poprawność harmonogramu rzeczowo – finansowego, wniosków o zaliczkę, o płatność częściową i końcową, rozlicza projekty,

3) prowadzi ewidencję projektów realizowanych przez komórki i jednostki organizacyjne Miasta, które korzystają z finansowania ze środków funduszy europejskich na tzw. projekty „miękkie”,

4) współpracuje z krajowymi i regionalnymi instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi, wdrażającymi programy w procesie uzgodnień dofinansowania i realizacji umów oraz podmiotami zaangażowanymi w proces realizacji projektów,

5) przygotowuje i realizuje postępowania o zamówienie publiczne do 30 tys. Euro dotyczące realizowanych projektów, bądź projektów będących w opracowywaniu.

5. Wydział zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Biura Projektu o którym mowa w Zarządzeniu nr 320/17 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 2 października 2017r. w sprawie utworzenia Biura Projektu ds. realizacji projektów„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO” w okresie obowiązywania tego Zarządzenia.

6.  Wydział zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną wszystkich zespołów zadaniowych powołanych do realizacji projektów „miękkich” zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie ich obowiązywania.

7. Wydział wykonuje także inne zadania zlecone doraźnie przez Prezydenta lub właściwego Zastępcę Prezydenta.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 29 lip 2003 14:36
  • Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2003 13:04
  • Data edycji: środa, 1 wrz 2004 09:15