Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Prezydent Miasta ogłasza wyniki „Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w sferze Ochrony Zdrowia”

 

Na „ Otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia”- wpłynęło 11 ofert. Postępowanie konkursowe przeprowadził Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi.

Po dokonaniu Oceny formalnej Zespół Konsultacyjno-Opiniujący stwierdził, że 11 Ofert spełnia wymogi formalne i wszystkie Oferty poddane były dalszej ocenie merytorycznej.

Na w/w konkurs 9 organizacji pozarządowych zgłosiło 11 ofert z zakresu Ochrony Zdrowia. Ogólny koszt realizacji zadań wynosi 696.821 zł 50 gr. Łączna kwota dofinansowania z budżetu miasta o jaką ubiegały się organizacje pozarządowe wynosi 122.840 zł. W budżecie miasta na 2009 rok na dofinansowanie zadań w sferze Ochrony Zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 85.973 zł.

W wyniku, rozstrzygniętego „Otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w sferze Ochrony Zdrowia” z budżetu miasta na jedno zadanie nie przyznano dofinansowania bowiem nieprawidłowo wyliczono kosztorys realizacji zadania, na pozostałe 10 zadań przyznano dofinansowanie na łączną kwotę: 85.973 zł , w tym:

 

  • 83.220 zł – Uchwałą Nr 316/XLIV/09 z dnia 27 maja 2009r Rady Miejskiej Łomży w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w sferze Ochrony Zdrowia na 2009 rok

     

  • 2.753 zł – Zarządzeniem Nr 85/09 z dnia 27 maja 2009r Prezydenta Miasta Łomża w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w sferze Ochrony Zdrowia na 2009 rok.

     

( Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA ; Rozdział 85195 – Pozostała działalność; § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)

 

Lp

 

Rodzaj zadania

w sferze Ochrony Zdrowia

Ogólna liczna zadań na które Organizacje Pozarządowe otrzymały dofinansowanie z budżetu miasta w 2009 roku

Ogólna kwota dotacji przyznanych z budżetu miasta w 2009 roku na zadania w sferze ochrony zdrowia realizowane przez Organizacje Pozarządowe

1

Opieka hospicyjno -paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej

1

40.000 zł

2

Programy samopomocowe osób chorych i ich rodzin

3

14.787 zł

3

 

Programy służące profilaktyce i wczesnej wykrywalności chorób

6

31.186 zł

 

Razem

10

85.973 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 5 cze 2009 12:33
  • Data opublikowania: piątek, 5 cze 2009 12:38