Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej

- pomoc rzeczowa w postaci dożywiania osób ubogich w 2010r

PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA

18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 16

tel. (0-86) 215-67-00, fax (0-86) 216-4556

http://www.lomza.pl

REGON 000 525 139, NIP 718 101 1808 

Na podstawie art. 25 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.)

 

O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej – pomoc rzeczowa w postaci dożywiania osób ubogich w 2010 r. 

Pełna treść ogłoszenia o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Łomży , www.um.lomza.pl/bip/komunikaty.

 Termin składania ofert do 10 luty 2010 r., do godz.  15 00  w siedzibie MOPS ul. Dworna 23B – sekretariat.
PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA

18-400 Łomża, ul. Stary Rynek

tel. (0-86) 215-67-00, fax (0-86) 216-

://www.lomza.pl

REGON 000 525 139, NIP 718 101 1808 

Na podstawie art. 25 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.)

 

O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert 

na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej – pomoc rzeczowa  w postaci  dożywiania osób ubogich w  2010 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji o wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 
 1. Wspieranie w sferze pomocy rzeczowej w postaci dożywiania osób ubogich odbywać się będzie w formie zlecenia zadań z zakresu pomocy społecznej jako zadań zleconych w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit „d” oraz art. 71 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przez wspieranie wykonania tych działań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 2. Kwota przeznaczona na wspieranie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na dożywianie  osób ubogich wynosi w 2010 r. 51 500 PLN.
 3. Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zleconego zadania w zakresie dożywiania osób ubogich mogą być przyznane po spełnieniu następujących wymogów:

·        złożenie rozliczenia finansowego w formie zestawienia rachunków lub faktur VAT oraz listy płac,

·        wykorzystania środków tylko na cele dożywiania osób ubogich,

·        wykaz osób objętych  dożywianiem,

·        przekazanie informacji o zakresie i sposobie realizacji zadania.

4. Ustala się zasady dofinansowania dożywiania osób ubogich w okresie

      od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w okresach miesięcznych w wys. 1/12 przyznanych

      środków na rachunek bieżący wnioskodawcy.

5. Oferty należy składać w terminie do 10 luty  2010 r. do godz. 15 00

       w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23B w zaklejonej kopercie z napisem „Dożywianie osób ubogich”

6. Wzór ofert jest  do pobrania w siedzibie    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży (sekretariat).

      Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne co do wymaganego ustawą dokumentów

      lub informacji oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 lutego 2010 r. po wcześniejszym rozpatrzeniu oferty przez komisję powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży, które będą       opiniowane w celu przedłożenia propozycji co do wyboru oferty organowi  ogłaszającemu konkurs w oparciu o następujące kryteria

  • szczegółowy zakres rzeczowy prowadzenia dożywiania osób ubogich wraz z opisem planowanego działania,
  • zadeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których ma być prowadzone dożywianie osób ubogich,
  • innowacyjność prowadzonych rozwiązań,
  • kalkulacja kosztów realizacji zadania,
  • zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  • terminowość i rzetelność oraz sposób rozliczania w przypadku realizacji zadania w roku ubiegłym,
  • aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawniającego podmioty i prowadzonej przez niego działalności,
  • doświadczenie w organizacji dożywiania osób ubogich w latach ubiegłych,
  • posiadanie bazy adekwatnej do realizacji przedmiotowego zadania.

8. Podmioty, którym zostanie przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umowy na realizację zadania  z zakresu pomocy społecznej w sprawie dożywiania osób   ubogich.

9. Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne podmioty bądź jednostki.

10. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania dożywiania osób ubogich podaje się  do wiadomości publicznej.

11. Na dofinansowanie dożywiania osób ubogich w 2003 r. przeznaczono kwotę 24 340 PLN,  w 2004 r. kwotę 25 000 PLN w 2005 r., kwotę 50 000 PLN i w 2006 r., kwotę 50 000 PLN,  w 2007 r., kwotę 50 000 PLN,   2008 r., kwotę 50 000 PLN oraz w 2009 r., kwotę 51500 PLN

 

Informacje telefoniczne na temat konkursu ofert można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży, tel. (0-86) 216-40-88 lub 216-42-60.

 
 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 5 sty 2010 13:55
 • Data opublikowania: wtorek, 5 sty 2010 14:05
 • Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 wrz 2010 12:00