Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin I otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych w sferze sportu i kultury fizycznej

 
 1. Rodzaj zadania

 

A. Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej.

B. Realizacja programów szkolenia sportowego.

C. Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych,

D. Organizacja cyklu zawodów lekkoatletycznych pn. „Czwartki lekkoatletyczne”

 

 1. Maksymalna Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

 

520.000 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych)

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

Przyznawanie dotacji na realizację zadania, następuje na zasadzie:

 • zadanie A - powierzenia wykonywania zadania publicznego, o którym mówi art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.),

 • zadania B, C, D - wspierania wykonywania zadania publicznego, o którym mówi art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.). Maksymalna wysokość dotacji wynosi 75% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania dotacji oraz zasady realizacji i rozliczenia nastąpi na podstawie umowy sformułowanej wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), z uwzględnieniem art. 106 ust. 1,pkt d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

 1. Termin realizacji zadań – do 15 grudnia 2010 roku

 

 1. Warunki realizacji zadań

 

Zadanie, w zależności od jego charakteru, powinno w szczególności spełniać następujące warunki:

 

 • być przygotowane dla szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

 • dawać szanse rozwoju młodym sportowcom i promować osiągane wyniki sportowe przez dzieci i młodzież,

 • popularyzować sport i kulturę fizyczną na terenie Łomży oraz promować miasto.

 

 1. Termin składania ofert - do 21 lutego 2010 roku

 

 1. Terminy i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty

 

 1. Ofertę realizacji zadania (druk do pobrania w Biurze Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Farna 1) lub na stronie: www.lomza.pl/bip/) należy złożyć według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ((Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w Biurze Kultury, Sportu i Turystyki UM.

 2. Postępowanie konkursowe przeprowadza Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi powołany przez Radę Miejską Łomży,

 3. Oferty niekompletne, złożone na innych drukach i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

 4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Rada Miejska Łomży na wniosek Prezydenta Miasta, po zapoznaniu się z opinią Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego oraz Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej Łomży.

 5. Termin rozpatrzenia ofert określa się na 30 marca 2010 roku.

   

 1. zadania publiczne tego samego rodzaju Dotowane z budżetu miasta Łomży

 

L.p.

Nazwa klubu (stowarzyszenia)

Rok 2007

A

B

C

D

 1.  

Łomżyński Szkolny Związek Sportowy

39500

48300

 

 

 

 1.  

MKS „Medyk”

 

16000

 

 

 1.  

SKTS

 

14700

 

 

 1.  

KS „Maraton”

 

13300

 

 

 1.  

LKS „Narew”

 

33700

 

 

 1.  

UKS “10”

 

21400

 

 

 1.  

UKS “1”

 

23500

 

 

 1.  

UKS “9”

 

23200

 

 

 1.  

UKS „Żak”

 

12400

 

 

 1.  

UKS „Herkules”

 

14700

 

 

 1.  

GUKS „Olimpijczyk”

 

10500

 

 

 1.  

UKS 5

 

13500

 

 

 1.  

Łomżyński Klub Karate

 

17900

 

 

 1.  

KS „Perspektywa”

 

18600

 

 

 1.  

UKS „Return”

 

13300

 

 

 1.  

GUKS „2”

 

24700

 

 

 1.  

LUKlL "Prefbet Śniadowo"

 

40000

 

 

 1.  

UKS „Technik”

 

11500

 

 

 1.  

Klub Uczelniany AZS PWSIiP

 

27800

 

 

 1.  

Miejskie TKKF

 

 

15000

 

 1.  

Łomżyński Klub Biegowy

 

 

12000

 

 1.  

Powiatowe Zrzeszenie LZS

 

 

11000

 

 1.  

Podlaskie TKKF

 

 

 

19000

 1.  

ZW LOK

 

 

2000

 

 1.  

Podlaska Federacja Sportu

 

 

1668

 

 1.  

Automobilklub Łomżyński

 

 

2000

 

 

 

 

 


Sporządził: Józef Babiel

Zatwierdził; Prezydent Miasta

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 22 sty 2010 12:15
 • Data opublikowania: piątek, 22 sty 2010 12:18
 • Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 wrz 2010 12:01