Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw sferze kultury w roku 2010

 
 1. Rodzaj zadania

 

 1. Organizacja otwartych imprez kulturalnych.

 2. Działalność wydawnicza promująca Łomżę i Ziemię Łomżyńską.

 3. Działalność popularno - naukowa.

 4. Realizacja programów edukacyjnych w zakresie kultury.

 

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania określona jest w budżecie miasta w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195, § 2820 i wynosi:

 

42.800 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych)

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

 • Przyznawanie dotacji następuje na zasadzie wspierania wykonywania zadania publicznego, o którym mówi art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.), w trybie umowy sformułowanej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2201) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240).

 • Maksymalna wysokość dotacji wynosi 75% całkowitych kosztów realizacji zadania.

 

 1. Termin realizacji zadania - do 20 grudnia 2010 roku

 

 1. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

Zadanie, w zależności od jego charakteru, powinno w szczególności spełniać następujące warunki:

 • być przygotowane dla szerokiego grona odbiorców, gwarantować wysokie wartości kulturotwórcze i estetyczne.

 • popularyzować wiedzę o Łomży i Ziemi Łomżyńskiej.

 • podejmować ważną problematykę historyczną lub odnoszącą się do teraźniejszości Łomży i regionu.

 • rozwijać predyspozycje i umiejętności artystyczne w różnych dziedzinach kultury.

 

 1. Termin składania ofert – do 25 lutego 2010r.

 

 1. Terminy i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty

 

 1. Ofertę realizacji zadania (druk do pobrania w Biurze Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Farna 1) lub na stronie: www.lomza.pl/bip/) należy złożyć według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003. Nr 193, poz.1891) w Biurze Kultury, Sportu i Turystyki UM,

 2. Postępowanie konkursowe przeprowadza Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych powołany przez Radę Miejską Łomży,

 3. Oferty niekompletne, złożone na innych drukach i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

 4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Łomży, a w przypadku dotacji przekraczającej wysokość 3.000 złotych Rada Miejska Łomży, po zapoznaniu się z opinią Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Łomży, na wniosek Prezydenta Miasta.

 5. Termin rozpatrzenia ofert określa się na 24 marca 2010r.

 

 

 1. zadania publiczne tego samego rodzaju Dotowane z budżetu miasta Łomży

 

L.p

Nazwa organizacji

Zadanie

Wysokość dotacji w roku 2009

A

B

C

D

1

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe

Działalność biblioteki naukowej

 

 

3 000

 

Wydanie publikacji„Studia Łomżyńskie

t. XX

 

2 000

 

 

2

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

Wydanie kwartalników „Wiadomości Łomżyńskie”

 

 

5 000

 

 

4

Komenda Hufca ZHP

Betlejemskie Światło Pokoju

900

 

 

 

Konkurs plastyczny „Zaczarowane Święta po kurpiowsku”

700

 

 

 

Konkurs literacki „Młodzi - Ojcu Świętemu”

700

 

 

 

5

Społ.Stow.

Prasoznawcze „Stopka”

XX Ogólnopolski Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

 

 

4 000

 

6

Stow Kultury i Nauki LOGOS

XVIII Konkurs recytatorski „Uśmiechnięte Strofki”

1 100

 

 

 

7

XXV Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej

1 300

 

 

 

Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży

 

 

 

4 200

 

Łomżyńskie Towarzystwo Muzyczne

 

 

 

 

 

 

Edukacja młodzieży w Łomżyńskiej Orkiestrze Dętej

 

 

 

19 450

8

 

Łomżyńska Orkiestra Dęta

 

 

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 3 lut 2010 12:37
 • Data opublikowania: środa, 3 lut 2010 12:43
 • Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 wrz 2010 12:01