Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ważne komunikaty, informacje i formularze druków do pobrania

 

Z uwagi na sytuacją epidemiologiczną w kraju obsługa klientów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

 

Przypominamy, że przy obsłudze bezpośredniej interesantów obowiązują następujące rygory sanitarne:
•    dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż jedna osoba;
•    obowiązek zachowania odległości 1,5 metra;
•    obowiązek zasłaniania nosa i ust;
•    obowiązek dezynfekcji rąk.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami, którzy poinformują o krokach, które powinni Państwo podjąć w celu skutecznego załatwienia swojej sprawy.

 

Wszelkie informacje oraz druki dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz niepełnosprawności są dostępne na stronie:

Biuletynu Informacji Publicznej - Jak załatwić sprawę – Orzekanie o niepełnosprawności 

http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=175    lub  Biuletynu Informacji Publicznej - Urząd Miejski/Struktura - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /PZON/ http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=48


Bieżąca obsługa odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 86 216 64 56.
Organ nadzorujący: Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Białymstoku,

tel. 85 743 92 75 oraz 85 743 95 75.


Wszelkie dokumenty i wnioski można złożyć drogą pocztową/korespondencyjną na adres: Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wojska Polskiego 25, 18-400 Łomża lub poprzez wrzucenie ich w zamkniętej kopercie do odpowiedniego pojemnika, umieszczonego w wejściu do  Powiatowego Zespołu. W każdym  przypadku prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego co usprawni załatwienie sprawy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności do odwołania wprowadza ograniczenia w wykonywaniu zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zaplanowane posiedzenia składów orzekających  odbywają się w terminach  wskazanych w zawidomieniach, ale z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, czyli orzeczenie zostanie wydane w trybie zaocznym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,  mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie legitymacji  osoby niepełnosprawnej (zał. nr 7) i karty parkingowej (o ile orzeczenie uprawnia do karty parkingowej zał. nr 6) pod warunkiem dołączenia do wniosku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania  oraz zgody na ich doręczenie przez operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (zał. nr 8) - formularze druków w załączeniu.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 31 marca 2020 r, weszły w życie  przepisy ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie usawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r., poz. 568).   Artykułem 1 pkt 14 tej ustawy wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) dodając art. 15h.   Zgodnie z ustępem 1 pkt 1 i 2 tego przepisu, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie  o niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ.U. z 2020 r. poz. 426.), którego ważność: 

 

1)upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwlaczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyswych, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. od dnia odwołania stanu epidemiologicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo  o stopniu niepełniosprawności.

 

2)upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z apobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu ipełnosprawności (w tym przypadku przedłużenie nie jest uzależnione od złożenia wniosku).

 

Cytowany wyżej przepis wprowadza zasadę ciągłości ważności orzeczń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, przy czym tylko w odniesieniu do orzeczeń, których ważność upłynęła od dnia 9 grudnia 2019 roku do dnia 7 marca 2020 r., zasada ta jest zachowana, pod warunkim złożenia w tym terminie wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia (pkt1).

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także  legitymacje o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawnoścui oraz karty parkingowe, zachowują ważność do upływu 60.  dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia). Również karty parkingowe wydane placówkom zachowują  ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagroeniaepidemicznego lub stanu epidemii.

 

KOMUNIKAT I

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną wyłącznie z okresu od dnia wydania poprzedniego orzeczenia do dnia złożenia wniosku.

 

KOMUNIKAT II

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003r Nr139, poz.1328) osoba ubiegająca się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności ma obowiązek załączyć do wniosku pełną dokumentację medyczną oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

 

KOMUNIKAT III

Powiatowy Zespół informuje, że w przypadku braku aktualnych wyników badań:

 • - USGD tętnic i żył kończyn dolnych
 • - ECHO serca
 • - Spirometria
 • - Badania i testy psychologiczne

ma prawo kierować wnioskodawcę na badania diagnostyczne w powyższym zakresie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku. Badania są bezpłatne. Koszty podróży pokrywa we własnym zakresie osoba orzekana.

 

KOMUNIKAT IV

KARTY PARKINGOWE

Uwaga! Wszystkie karty parkingowe, które zostały wydane przed dniem 1 lipca 2014 r., zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

 W dniu 10 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw, wydłużając tym samym do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązująch przed dniem 1 lipca 2014 roku. (Dz.U.poz.1589 z dnia 14 listopada 2014 roku.)

 

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Opłatę za kartę parkingową należy kierować na konto Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Stary Rynek 14 numerze:  Getin Noble Bank S.A. 25 1560 0013 2294 6771 7000 0066  z dopiskiem "opłata za kartę parkingową PZON"  lub uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Stary Rynek 14 z dopiskiem "opłata za kartę parkingową PZON"           

Informacje w sprawach dotyczących kart parkingowych można uzyskać pod numerem telefonu: 86 216 64 56

 

KOMUNIKAT  V

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w trybie art. 5a dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów dotyczy jedynie osób, które posiadają ważne orzeczenia KiZ, KRUS MON, MSWiA wydane przed 1 stycznia 1998 roku lub Lekarza Orzecznika ZUS wydane po 1 stycznia 1998 roku.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PONIŻEJ UMIESZCZONYMI INFORMACJAMI

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 18 lut 2010 14:36
 • Data opublikowania: czwartek, 18 lut 2010 14:40
 • Data edycji: piątek, 19 lut 2010 09:34
 • Opublikował(a): Małachowska Tamara
 • Zaakceptował(a): Mariola Jabłonowska
 • Artykuł był czytany: 4534 razy
 • Ilość edycji: 12