Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Statut Samorządu Mieszkańców Osiedla

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/.
§ 1

Nazwa samorządu mieszkańców brzmi: Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr … w Łomży.

§ 2

1.Samorząd Mieszkańców Osiedla jest jednostką pomocniczą miasta Łomży i działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności:


1)ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/


2)Statutu Miasta Łomży


3)niniejszego statutu.


2.Rada Miejska kontroluje całokształt działalności Rady Osiedla za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.


3.Bieżący nadzór nad działalnością Rady Osiedla sprawuje Prezydent Miasta.§ 3

Granica Osiedla przebiega wg Uchwały Nr 43/X/94 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 1994r. w sprawie utworzenia osiedli miejskich oraz Uchwały Nr 65/XIII/95 z dnia 14 marca 1995r. i Nr 40/X/99 z dnia 31 marca 1999 roku, wprowadzających zmiany do w/w uchwały. Obszar osiedla obejmuje następujące ulice: #8230;…………...§ 4

Organami osiedla są:


1.Rada Osiedla


2.Zarząd Osiedla§ 5

Do kompetencji zebrania mieszkańców należy:
1. Wybór i odwoływanie Rady Osiedla lub poszczególnych jej członków.


2. Dokonywanie oceny działalności Rady Osiedla w okresach co najmniej rocznych


3. Wyrażanie opinii w sprawach tworzenia, łączenia lub podziału osiedli.

§ 6

1. Zebranie mieszkańców zwołuje Rada Osiedla
1/ na pisemny wniosek jednej piątej mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania


2/ z inicjatywy własnej


3/ z inicjatywy Prezydenta Miasta ,


4/ z inicjatywy Rady Miejskiej.


2. W przypadku braku Rady Osiedla, Zebranie Mieszkańców zwołuje Przewodniczący Zarządu Osiedla.§ 7

1.Rada Osiedla zwołuje Zebranie Mieszkańców, ustala projekt porządku obrad oraz dzień, godzinę i miejsce zebrania.


2.O zwołaniu Zebrania Mieszkańców powiadamia się mieszkańców co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.


3.O zwołaniu Zebrania Mieszkańców powiadamia się Prezydenta Miasta i radnych z terenu osiedla.§ 8

Zebranie jest ważne, gdy zostali o nim powiadomieni mieszkańcy osiedla w sposób zwyczajowo przyjęty.§ 9

Wyboru Rady Osiedla dokonuje się na Zebraniu Mieszkańców w obecności co najmniej 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla.§ 10

1.Zebraniu Mieszkańców przewodniczy Przewodniczący Rady Osiedla.


2.Pierwsze Zebranie Mieszkańców w nowej kadencji prowadzi Przewodniczący ustępującej Rady Osiedla.


3.Z Zebrania Mieszkańców sporządza się protokół, do którego załącza się podjęte uchwały,


4.Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant,


5.Odpisy podjętych uchwał przekazuje się niezwłocznie Prezydentowi Miasta.


6. Uchwały zebrania podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że uczestnicy zebrania postanowią inaczej.
§ 11

Prawo udziału w Zebraniu Mieszkańców przysługuje mieszkańcom osiedla, którzy posiadają czynne prawo wyborcze.§ 12


1.Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym i opiniodawczym w osiedlu.


2.Wyboru Rady Osiedla dokonuje Zebranie Mieszkańców w głosowaniu jawnym, chyba że zostanie zgłoszony wniosek o utajnienie wyborów.


3.Wniosek o utajnienie wyborów jest ważny, jeżeli w głosowaniu jawnym uzyska zwykłą większość głosów.


4.Jeżeli wybory Rady Osiedla będą przeprowadzone w głosowaniu tajnym Zebranie Mieszkańców wybiera komisję skrutacyjną spośród osób nie andydujących do Rady Osiedla.


5.Na czele Rady Osiedla stoi Przewodniczący Rady i jego Zastępca wybrani spośród członów Rady Osiedla w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Osiedla


6.Liczba członków Rady Osiedla wynosi ........ zgodnie z art. 17 ustawy o samorządzie gminnym.


7.Kandydatów na członków Rady Osiedla zgłaszają uczestnicy Zebrania Mieszkańców spośród osób obecnych na zebraniu.


8.Kadencja Rady Osiedla kończy się wraz z kadencją Rady Miejskiej, a terminy przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla określa Rada Miejska w formie uchwały.§ 13

1.Posiedzenia Rady Osiedla zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady Osiedla według potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.


2.W razie choroby lub nieobecności Przewodniczącego Rady Osiedla posiedzenia Rady Osiedla zwołuje i im przewodniczy Zastępca Przewodniczącego


3.Posiedzenie Rady Osiedla zwołuje się również na pisemny wniosek Prezydenta Miasta, Zarządu Osiedla,1/3 członków Rady Osiedla w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku..


4.O posiedzeniach Rady zawiadamia się Prezydenta Miasta i radnych z terenu osiedla.


5.Uchwały Rady Osiedla zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.§ 14

1.Z każdego posiedzenia Rady Osiedla sporządza się protokół.2.Protokoły z Zebrań Mieszkańców i zebrań Rady Osiedla przechowuje Przewodniczący Rady.


3.Każdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu do protokołów.§ 15

1.Rada Osiedla może powoływać komisje stałe i doraźne.


2.Zakres działania komisji o których mowa w ust. 1, określa Rada Osiedla w uchwale o ich powołaniu.


3.Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji, wybiera ze swego grona komisja w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.§ 16

1. Do kompetencji Rady Osiedla należy:


1) wybór i odwołanie Zarządu Osiedla,


2) organizowanie , wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych,


3) współdziałanie w tworzeniu projektu budżetu miasta w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących Osiedla,


4) składanie przynajmniej raz w roku sprawozdań ze swej działalności Radzie Miejskiej i na zebraniu ogólnym mieszkańców,


5) opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach skierowanych do osiedla przez Radę Miejską lub Prezydenta Miasta.


2.Rada Osiedla może upoważnić Zarząd Osiedla do wydawania opinii we wszystkich sprawach będących w kompetencji.
& 17

Przewodniczący Rady Osiedla organizuje pracę Rady Osiedla i przewodniczy jej obradom, podpisuje uchwały oraz obowiązany jest do ich przedłożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w ciągu 14 dni od daty uchwalenia.§ 18

1.Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym osiedla.


2.Zarząd osiedla liczy od 3 do 7 członków.


3.W skład Zarządu Osiedla wchodzą: Przewodniczący Zarządu, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla i ...... członków Zarządu Osiedla.


4.Przewodniczącego Zarządu Osiedla wybiera się w trybie określonym w § 10 ust. 6.


5.Pozostałych członków Zarządu Osiedla w tym Zastępcę Przewodniczącego Zarządu wybiera się na wniosek Przewodniczącego Zarządu Osiedla w trybie określonym w § 10 ust. 6.


6.Zarząd Osiedla jest wybierany na okres kadencji Rady Osiedla i działa do dnia wyboru nowego Zarządu.


7.Odwołania Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego członków dokonuje Rada Osiedla w trybie określonym w § 10 ust. 6.


8.W razie odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków, Rada Osiedla wybiera w ciągu miesiąca nowy Zarząd lub jego członków.
§ 19

Dla utrzymania stałej łączności z mieszkańcami Zarząd Osiedla organizuje dyżury swych członków.§ 20

Rada Miejska i Prezydent Miasta udzielają wsparcia i zapewniają organizacyjne i techniczne warunki do sprawnego funkcjonowania Rady Osiedla.
§ 21

1. Osiedle nie tworzy własnego budżetu.


2. Osoby wchodzące w skład organów osiedla pełnią swoje funkcje społecznie.§ 22

Uchwały Rady Osiedla są przesyłane Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

Załącznik
do statutu osiedla


Tryb uzgadniania
spraw kierowanych do Osiedla przez Radę Miejską lub Prezydenta Miasta

1.Organy osiedla, do których skierowano sprawę w celu uzgodnienia, są obowiązane zająć stanowisko w terminie 14 dni od jej wpływu


2.Organy, o których mowa w punkcie 1, wyrażają swoje stanowisko na posiedzeniu w formie uchwały w głosowaniu jawnym.


3.Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.


4.Uchwały podpisuje przewodniczący Rady Osiedla lub Wiceprzewodniczący, który posiedzeniu przewodniczył.


5.Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje stanowisko organowi miasta, który skierował sprawę do uzgodnienia lub przesyła je listem poleconym.


6.W uzasadnionych przypadkach w celu wykjaśnienia sprawy wnoszonej do uzgodnienia mogą być organizowane spotkania robocze z udziałem zainteresowanych stron.1. Do kompetencji Rady Osiedla należy:


1) wybór i odwołanie Zarządu Osiedla,


2) organizowanie , wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.


4/ przedstawianie organom miasta wniosków w sprawach ważnych dla osiedla,


5/ współdziałanie z Policją i Strażą Miejską, w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologii społecznej


6/ współdziałanie w tworzeniu projektu budżetu miasta w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących Osiedla oraz inwestycji w trybie inicjatyw lokalnych,


7/ składanie przynajmniej raz w roku sprawozdań ze swej działalności na zebraniu ogólnym mieszkańców,


8/ współdziałanie z innymi osiedlami, instytucjami oraz organizacjami społecznymi,


9/ stała współpraca z Komisjami Rady Miejskiej


10/ opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach skierowanych do osiedla przez Radę Miejską lub Zarząd Miasta, a w szczególności:


a/ warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska,


b/ spraw dotyczących wydania oraz cofania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,


c/ inicjowanie zadań dotyczących estetyki, czystości, porządku, bezpieczeństwa i ładu na Osiedlu,


d/ wniosków dotyczących otwierania, przekształcania oraz likwidacji szkół, przedszkoli samorządowych,oraz innych placówek oświaty,


e/ zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem finansowym mieszkańców na terenie osiedla,


f/ nazewnictwa ulic i placów,


g/ przebiegu linii komunikacji miejskiej i lokalizacji przystanków,


h/ lokalizacji punktów postoju taksówek.


11/ Określenie ilości komisji stałych i doraźnych i ich zadań.


2.Stanowiska , o których mowa w ust. 1 pkt 8 zajmowane są w formie uchwał Rady Osiedla w trybie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Statutu.


3.Rada Osiedla może upoważnić Zarząd Osiedla do wydawania opinii we wszystkich sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady z wyłączeniem spraw wymienionych w ust.1, pkt. 2 i 4.


§ 19

Przewodniczący Zarządu Osiedla reprezentuje osiedle na zewnątrz.§ 20

Do zadań Zarządu Osiedla należy:


1.Wykonywanie uchwał Rady Osiedla.


2.Rozpatrywanie nadsyłanych przez Radę Miejską, Zarząd Miasta i Urząd Miejski odpowiedzi na przesłane uchwały i opinie Zebrania Mieszkańców lub Radę Osiedla i nadawanie im biegu.


3.W przypadku, gdy udzielona odpowiedź jest zdaniem Zarządu Osiedla niewystarczająca lub narusza istotne interesy mieszkańców osiedla Zarząd Osiedla przygotowuje w tej sprawie stanowisko i przedkłada do zaopiniowania Radzie Osiedla.§ 21

1.Dla utrzymania stałej łączności z mieszkańcami Zarząd Osiedla może organizować dyżury swych członków.


2.Miejsce, dni i godziny dyżurów podawane są do wiadomości mieszkańców.


3.Wnioski z dyżurów rozpatrywane i rozstrzygane są na najbliższym posiedzeniu Zarządu.


4.Dyżury członków Rady Osiedla można organizować łącznie z dyżurami radnych.


5.Miejsce do działania udostępniają jednostki budżetowe miasta, na terenach spółdzielczych spółdzielnie. Rady Osiedla same wybiorę jednostkę budżetową.6.Miejsce, dni i godziny dyżurów podawane są do wiadomości mieszkańców.


7.Wnioski z dyżurów rozpatrywane i rozstrzygane są na najbliższym posiedzeniu Zarządu.


8.Dyżury członków Rady Osiedla można organizować łącznie z dyżurami radnych.


9.Miejsce do działania udostępniają jednostki budżetowe miasta, na terenach spółdzielczych spółdzielnie. Rady Osiedla same wybiorę jednostkę budżetową.§ 22

1. Osiedle nie tworzy własnego budżetu.


2. Osiedle prowadzi działalność gospodarczą w ramach budżetu miasta.


3. Wydatki osiedla określa budżet miasta w układzie działowym.


4. Osiedle samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych przekazanego mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu.


5.Osoby wchodzące w skład organów osiedla pełnią swoje funkcje honorowo.


6.Przewodniczący Zarządów Osiedli mogą otrzymywać diety za udział w pracach Rady.


7.Zasady wypłacania diet ustala Rada Miejska.

Uwagi i opinie dotyczące kształtu Statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla proszę zgłaszać pisemnie do dnia 30 września 2003 roku

Kancelaria ogólna tel.216-52-45
Stary Rynek 14

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 wrz 2003 14:00
  • Data opublikowania: piątek, 12 wrz 2003 14:12
  • Data przejścia do archiwum: środa, 15 paź 2003 14:34