Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych w sferze turystyki

 
 1. Rodzaj zadania

 

 1. Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią, organizacja i prowadzenie kąpieliska miejskiego w Łomży.

 2. Organizacja młodzieżowych rajdów turystycznych po Ziemi Łomżyńskiej

 

 1. Maksymalna Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi 71.800 zł

 

 • Zadanie A - 63.000 (sześćdziesiąt trzy tysiące)

 • Zadanie B - 8.800 (osiem tysięcy osiemset)

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

Przyznawanie dotacji na realizację zadania następuje:

 • Zadanie A - na zasadzie powierzenia wykonywania zadania publicznego, o którym mówi art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.), w trybie umowy sformułowanej z uwzględnieniem art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 • Zadanie B - na zasadzie wspierania wykonywania zadania publicznego, o którym mówi art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.), w trybie umowy sformułowanej z uwzględnieniem art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 

 1. Termin realizacji zadań

 

 • Zadanie A - do 15 września 2010 roku

 • Zadanie B - do 15 grudnia 2010 roku

 

 1. Warunki realizacji zadań

 

Zadanie, w zależności od jego charakteru, powinno w szczególności spełniać następujące warunki:

 • być przygotowane dla szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

 • popularyzować walory turystyczne regionu i promować miasto

 

 1. Termin składania ofert - do 16 czerwca 2010 roku

 

 1. Terminy i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty

 

 1. Ofertę realizacji zadania (druk do pobrania w Biurze Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Farna 1) lub na stronie: www.lomza.pl/bip/) należy złożyć według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r Nr 264, poz. 2207) w Biurze Kultury, Sportu i Turystyki UM (Łomża, ul. Farna 1)

 2. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łomży,

 3. Oferty niekompletne, złożone na innych drukach i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

 4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Łomży,

 5. Termin rozpatrzenia ofert określa się do 20 czerwca 2010 roku.

   

 1. zadania publiczne tego samego rodzaju Dotowane z budżetu miasta Łomży w roku 2009

 

L.p.

Nazwa klubu (stowarzyszenia)

Nazwa zadania

A (zł)

B (zł)

 1.  

WOPR

Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią, organizacja i prowadzenie kąpieliska miejskiego w Łomży

63.000

 

 1.  

Komenda Hufca ZHP Hufiec Nadnarwiański

XXVIII Manewry Techniczno - Obronne

 

1.000

III Impreza na orientację „Błysk”

 

1.500

VII Zlot „Na powitanie lata”

 

1.600

 1.  

Zarząd Oddziału PTTK

Młodzieżowa Szkoła Turystyki Kajakowej - Czarna Hańcza

 

 

 

1.000

Organizacja Młodzieżowych Rajdów Turystycznych po Ziemi Łomżyńskiej

 

3.000

 

 

 

 


Sporządził: Józef babiel

Zatwierdził: Prezydent Miasta Łomża

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 28 maj 2010 10:56
 • Data opublikowania: piątek, 28 maj 2010 10:59
 • Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 wrz 2010 12:04