Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

REGULAMIN konkursu ofert na na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2010 rok".

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr….........

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia …............................ 2010 roku

 

 

 

REGULAMIN

 

otwartego konkursu ofert na na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2010 rok” ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz.873 z poź.zm /.

Zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Konkurs adresowany jest wyłącznie do stowarzyszeń działających na terenie miasta Łomża

 

I. RODZAJ ZADANIA:

 

Kryteria jakimi powinny odpowiadać programy profilaktyczne realizowane w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2010 rok – określa załącznik nr 3 w/w programu.

 

Profilaktyka I stopnia - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie numer:

 

 

1.Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć (np:sportowych,kulturalnych etc.) jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami.

2.Podnoszenie umiejętności osób zawodowo lub społecznie zajmujących się rozwiązywaniem lokalnych problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.- priorytetowe zadanie przyjęte do realizacji w 2010 roku wynikające z diagnozy i wniosków.

3.Podejmowanie działań na rzecz trzeźwości kierowców. - priorytetowe zadanie przyjęte do realizacji w 2010 roku wynikające z diagnozy i wniosków.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ:

 

145.000 zł / słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych /

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań określona jest w budżecie miasta

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

 

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 145.000 zł, /słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych /

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

   

  1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

   

  a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz.873 z poź.zm /

   

  b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157,poz. 1240 /

   

  c) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r./Dz. U. Nr 264, poz 2207/,

   

  d) Uchwały Nr 413/LVI/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia Łomżyńskiego Programu Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych na 2010 rok

   

   

  e) Uchwały Nr 402/LV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2010 rok

   

  f) Uchwały Nr 418/LVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 lutego roku w sprawie zmian w budżetu miasta Łomży na 2010 rok,

   

  g) Uchwały Nr 479/XLVI/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.

   

  h) Uchwały Nr 398/LIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2010 rok

   

  i) Załącznika nr 3 do Uchwały Nr 398/LIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2010 rok – określający Kryteria jakimi powinny odpowiadać programy profilaktyczne realizowane w ramach „ŁPPiRPAoPS na 2010 rok” .

   

  j) Uchwały Nr 457/LXII/10 z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   

  2. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz mieszkańców miasta Łomża.

   

  3. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż środki finansowe określone w regulaminie konkursu.

   

  4. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być większa niż 75 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

   

  5. Na każdy rodzaj zadania, podmiot uprawniony może złożyć tylko jedną ofertę.

   

  6. Podmiot ubiegający się o dotację ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za prawidłową realizację zadania.

   

  7. Podmiot ubiegający się o dotację musi samodzielnie zrealizować zadanie bez możliwości dalszego zlecania tego zadania.

   

  8. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór jednej lub więcej ofert.

   

  9. Złożenie oferty o dofinansowanie nie będzie równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej w ofercie.

   

  10. Ostateczna decyzję i wysokość przyznanej dotacji podejmuje Prezydent Miasta Łomży po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert.

   

  11. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz.873 z poź.zm /.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

   

  1. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2010 roku.

   

  2. Odbiorcy realizowanych zadań: mieszkańcy miasta Łomży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie.

   

  a) niezależnie od wyboru rodzaju zadania, wszystkie oferty powinny byś zgodne z celem działań prowadzonych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2010 rok

   

  b) w ofercie należy uwzględnić podział na profilaktykę : I stopnia i określić rodzaj zadania (Program dostępny na stronie : www.um.lomza.pl /BIP)

   

  3. Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością a podmioty, które to zadanie realizują powinny spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz.873 z poź.zm / i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r./Dz. U. Nr 264, poz 2207/, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz.U.Nr 264,poz.2207/ z uwzględnieniem art. 106 ust.1 pkt d, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1249, poz. 2104 z późn. zm.).

   

  4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim w Łomży reprezentowanym przez Prezydenta Miasta a podmiotem wnioskującym.

   

  5. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa, niż kwota wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy oferent :

   

  a) zobligowany jest przedłożyć aktualny, dostosowany do przyznanej dotacji kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów i zweryfikowany opis realizacji zadania; kosztorys wraz z częścią opisową zadania stanowi załącznik do umowy.

   

  b) może wycofać ofertę.

   

  5. Prezydent Miasta Łomży może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku stwierdzenia jednego faktu:

   

  a) gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

   

  b) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych,

   

  c) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.Ofertę konkursową wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem (w miejsca wykropkowane należy wpisać stopień profilaktyki i numer zadania):

 

 

 

Urząd Miejski w Łomży

18 – 400 Łomża ul. Stary Rynek 14

 

,, KONKURS – Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2010 rok”

Profilaktyka …..... stopnia, Zadanie numer .............

NIE OTWIERAĆ

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2010r. , w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 - Punkt Obsługi Klienta lub przesłać pocztą – o zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Miejskiego lub data stempla pocztowego.

(Druk Oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz.U.Nr 264,poz.2207/ - do pobrania:

  - na stronie www.um.lomza.pl (BIP).

  - w Urzędzie Miejskim w Łomży , Stanowisko ds Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej ul. Polna 16, pokój nr 7 )

   

2. Procedurą konkursową nie będą objęte oferty złożone po wskazanym terminie.

 

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

 

 1. Ocena ofert konkursowych nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego, a ponadto podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu ofert poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publiczne.

   

 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta.

   

 3. Oferty konkursowe zostaną sprawdzone pod względem formalnym.

   

 4. Oferty niekompletne, złożone na innych drukach i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

 5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

   

  a)złożone w zamkniętej i prawidłowo opisanej kopercie.

   

  b) przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,

   

  c) zawierające komplet niezbędnych załączników,

   

  d) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

  6. Do oferty należy dołączyć:

  a) program profilaktyczny / zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 3 do uchwały nr 398/LIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2010 rok. - obowiązuje wszystkie podmioty biorące udział w konkursie. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty niebędące miejskimi jednostkami organizacyjnymi zobowiązane są załączyć:

  b) aktualny odpis z z rejestru (KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

  c) kserokopię zaświadczenia REGON (potwierdzoną za zgodność z oryginałem ),

  d) kserokopię NIP (potwierdzoną za zgodność z oryginałem)

  e) kserokopię aktualnego statutu (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

  f) zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ( lub oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu),

  g) potwierdzenie z banku o prowadzonym rachunku,

  h) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (dot. Organizacji Pozarządowych).

  7. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę :

  a) możliwości realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację,

  b) jakość działania i kwalifikacje osób / realizatorów /,

  c) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

  d) deklarowana wielkość środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu miasta nie może być większa niż 75 % całkowitych kosztów realizacji zadania).

  e) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi ubiegającemu się o dotację w latach ubiegłych. Pod uwagę będzie brana: rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, a także informowanie odbiorców i społeczności lokalnej o dofinansowaniu zadania z budżetu miasta Łomży w ,,w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.'' zadań z Ochrony Zdrowia.

 

VII.WYNIKI KONKURSU

 

 1. Komisja Konkursowa przedkłada Prezydentowi Miasta Łomży wyniki rozstrzygniętego konkursu.

   

 2. Prezydent Miasta Łomży, po zapoznaniu się z wynikami rozstrzygniętego konkursu podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji. Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157,poz. 1240 /

   

 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 oraz publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Łomży www.um.lomza.pl

VIII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH W 2008, 2009 ROKU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PATOLOGII SPOŁECZNEJ/ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH: ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM, JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM PODLEGŁYM ORGANOM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

 

Rok

Organizacje pozarządowe

Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej

Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

2008

300.000,00 zł

298.251,25 zł

150.000,00 zł

2009

320.000,00 zł

313.258,84 zl

150.000,00 zł


Sporządziła: Anna Bigiej

Zatwierdził: Prezydent Miasta

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 11 paź 2010 12:04
 • Data opublikowania: poniedziałek, 11 paź 2010 12:07