Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała Nr 26/10 MKW z dnia 29 listopada w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenia jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart...

oraz zasad przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach zarządzonych na 5 grudnia 2010 r.
 

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 179, poz. 1190), art. 13 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 179, poz. 1191) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Zarządza się druk kart do głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Łomża zarządzonych na dzień 5 grudnia 2010 r. o treści, układzie graficznym oraz formacie zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

2. Sporządza się zestawienie obejmujące liczbę (nakład) drukowanych kart do głosowania dla każdego obwodu głosowania oraz sposób ich pakowania:

3. Liczba kart dla wyborów prezydenta (liczba wyborców umieszczonych w rejestrze wyborców 50178):

1) obwód nr 1 – nakład 1750 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1600 szt.

2) obwód nr 2 – nakład 1700 szt., zapakowanych w 1 paczki: 1600 szt.

3) obwód nr 3 – nakład 2050 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1900 szt.

4)obwód nr 4 - nakład 990 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 900 szt.

5)obwód nr 5 - nakład 1470 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1400szt.

6)obwód nr 6 - nakład 1380 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1300 szt.

7)obwód nr 7 – nakład 1400 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1300 szt.

8)obwód nr 8 – nakład 650 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 600szt.

9)obwód nr 9 – nakład 1600 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1500szt.

10)obwód nr 10- nakład1330 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1300 szt.

11)obwód nr 11- nakład 2230 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 2100 szt.

12)obwód nr 12 – nakład 1450 szt. zapakowanych w 1 paczkę: 1400szt.

13)obwód nr 13 – nakład 970 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 900szt.

14)obwód nr 14 – nakład 1800 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1700 szt.

15)obwód nr 15 - nakład 1970 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1800 szt.

16)obwód nr 16 – nakład 1580 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1500 szt.

17)obwód nr 17 – nakład 1970 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1800 szt.

18)obwód nr 18 – nakład 1850 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1700 szt.

19)obwód nr 19 – nakład 2230 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 2100 szt.

20)obwód nr 20 – nakład 1840 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1700 szt.

21)obwód nr 21 – nakład 1940 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1800 szt.

22)obwód nr 22 – nakład 1430 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1300 szt.

23)obwód nr 23 – nakład 1860 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1700 szt.

24)obwód nr 24 – nakład 1990 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1900 szt.

25)obwód nr 25 – nakład 1560 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1500 szt.

26)obwód nr26 – nakład 2030 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1900 szt.

27) obwód nr 27 – nakład 1940 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1800 szt.

28)obwód nr 28 – nakład 1990 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1900 szt.

29)obwód nr 29 – nakład 810 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 800 szt.

30) obwód nr 30 – nakład 1250 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 1200 szt.

31)obwód nr 31 – nakład 815 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 800 szt.

32)obwód nr 32 – nakład 50 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 50 szt.

33)obwód nr 33 - nakład 20 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 20 szt.

34)obwód nr 34 – nakład 90 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 90 szt.

35)obwód nr 35 – nakład 15 szt., zapakowanych w 1 paczkę: 15 szt.

 

 

§ 2. Karty do głosowania, o których mowa w § 1 ust. 1 drukuje się na papierze w kolorze różowym (dopuszcza się użycie kart jednostronnie barwionych po stronie druku).

 

 

§ 3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Łomża do:

1)   zlecenia druku kart do głosowania;

2)   zlecenia zapakowania paczek z wydrukowanymi kartami do głosowania według obwodów głosowania zgodnie z zestawieniem, o którym mowa w § ust. 3;

3)   ustalenia dyżuru w siedzibie wykonawcy kart w dniach 4 i 5 grudnia 2010 r.;

4)   należytego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą kart do głosowania po ich wydrukowaniu i w czasie przewozu do Urzędu Gminy;

5)   przekazania, w formie protokolarnej, odpowiednio oznakowanych paczek z kartami do głosowania obwodowym komisjom wyborczym

- wg harmonogramu, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

 

 

§ 4. Druk kart do głosowania odbywa się z zachowaniem warunków najwyższej staranności, z uwzględnieniem następujących zasad kontroli:

1)   korektę składu karty do głosowania przeprowadzą dwa niezależnie od siebie działające zespoły powołane spośród pracowników Urzędu Miasta w Łomży w zakresie, czy:

a)    karty opracowano w odpowiednim formacie,

b)    karta do głosowania w wyborach prezydenta, (u góry, po lewej stronie) ma oznaczenie „Wybory Prezydenta Miasta Łomża „,

c)   napis na środku karty do głosowania odpowiada wyborom, których karta dotyczy,

d)    wielkość i rodzaj czcionek użytych do druku kart do głosowania dla danego rodzaju kart jest jednakowa dla oznaczeń dwóch kandydatów na prezydenta ,

e)     karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomży z matrycy wykonanej z odcisku pieczęci,

f)     w wyborach prezydenta, nazwiska kandydatów na karcie są uszeregowane w kolejności alfabetycznej, a pod nazwiskiem i imieniem (imionami) każdego kandydata umieszczono adnotację: „zgłoszony przez ...............” z nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata,

g)    w pisowni nazwisk i imion kandydatów nie ma błędów,

h) karta zawiera właściwą treść informacji o sposobie głosowania,

i)   oznaczono miejsce na odcisk obwodowej komisji wyborczej,

 

 

2)   stwierdzone błędy zespoły kontrolne, o których mowa w pkt 1, wzajemnie konfrontują i w formie protokołu przekazują kierownikowi drukarni, zatrzymując po 1 egz. odbitek kart;

3)   po usunięciu błędów, zespoły prowadzą ponowną korektę na podstawie materiału wyjściowego, tj. ustalonej treści karty;

4)   ostatecznej kontroli jakości składu karty do głosowania dokonają dwaj wyznaczeni członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej, którzy zezwolą na uruchomienie druku pełnego nakładu karty, wspólnie podpisując kartę do druku.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

W Łomży Jan Leszczewski

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 29 lis 2010 14:02
  • Data opublikowania: poniedziałek, 29 lis 2010 14:06