Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Dowóz uczniów do szkół

ZWROT KOSZTÓW DOWOZU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):

Obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.

Jak wynika z powyższego zwrot kosztów przejazdu przysługuje uczniom i ich rodzicom, opiekunom lub opiekunom prawnym:

1)do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum, jeżeli uczniowie niepełnosprawni wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

2)do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

3)do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprężonymi niepełnosprawnościami nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Zarządzenie Nr 211/09 Prezydenta Miasta Łomża z dn. 6.11.2009 r. z późn. zm. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

I. ZASADY ZGŁASZANIA WNIOSKU.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Łomża ul. Stary Rynek 14 do dnia 14 sierpnia każdego roku.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą zawarcia umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkoły lub ośrodka.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia.

2. Aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

3. Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych).

4. Potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub ośrodka.

5. Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu.

6. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej samochodu OC i NW.7. Kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem.

Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego.

Rodzic, opiekun lub opiekun prawny, który podpisał umowę, aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu składa w Urzędzie Miasta Łomża ul. Stary Rynek 14, rachunek o zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego.Rachunek, należy złożyć w Urzędzie Miasta Łomża ul. Stary Rynek 14 nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia.

Wzór rachunku (dowóz w granicach administracyjnych miasta).

Wzór rachunku (poza granice administracyjne miasta).

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim, Wydziale Edukacji ul. Polna 16, w pok. Nr 55  - I piętro lub pod nr tel. (86) 216-80-69.

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 3 lut 2011 08:59
  • Data opublikowania: czwartek, 3 lut 2011 09:16
  • Data edycji: poniedziałek, 16 mar 2015 12:43
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 mar 2023 11:21