Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w 2011r.

OTWARTY KONKURS OFERT

w sprawie prowadzenia

ŚRODOWISKOWYCH OGNISK WYCHOWAWCZYCH
w 2011 roku

PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 16
tel. (0-86) 215-67-00, fax (0-86) 216-4556
http://www.lomza.pl
REGON 000 525 139, NIP 718 101 1808


Na podstawie art. 25 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.)

O G Ł A S Z A
otwarty konkurs ofert

na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w sprawie prowadzenia ŚRODOWISKOWYCH OGNISK WYCHOWAWCZYCH W 2011 ROKU przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji o wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

1.     Wspieranie w sferze prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych odbywać się będzie w formie zlecenia zadań z zakresu pomocy społecznej jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit „e” ustawy o finansach publicznych przez wspieranie wykonania tych działań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2.     Kwota przeznaczona na wspieranie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych wynosi w 2011 r., 47.938 PLN.

3.     Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zleconego zadania w zakresie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych mogą być przyznane po spełnieniu następujących wymogów:
· złożenie rozliczenia finansowego w formie zestawienia rachunków lub faktur VAT oraz listy płac,
· wykorzystania środków tylko na cele środowiskowych ognisk wychowawczych,
· wykaz dzieci przebywających w środowiskowym ognisku wychowawczym,
· przekazanie informacji o zakresie i sposobie realizacji zadania.

4.      Ustala się zasady dofinansowania środowiskowych ognisk wychowawczych w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r. w okresach miesięcznych w wys. 1/12 przyznanych środków na rachunek bieżący wnioskodawcy.

5.      Oferty należy składać w terminie do 04 kwietnia 2011 r. do godz. 15:oo
w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23B6. w zaklejonej kopercie z napisem „Środowiskowe Ogniska Wychowawcze”

6.     Wzór ofert jest do pobrania w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży (sekretariat).
Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne co do wymaganego ustawą dokumentów lub informacji oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14.04.2011 r. po wcześniejszym rozpatrzeniu oferty przez komisję powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży, które będą opiniowane w celu przedłożenia propozycji co do wyboru oferty organowi ogłaszającemu konkurs w oparciu o następujące kryteria:
· szczegółowy zakres rzeczowy prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych wraz z opisem planowanego działania,
· zadeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których mają być prowadzone środowiskowe ogniska wychowawcze,
·innowacyjność prowadzonych rozwiązań,
·kalkulacja kosztów realizacji zadania,
· zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
· terminowość i rzetelność oraz sposób rozliczania w przypadku realizacji zadania w roku ubiegłym,
· aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawniającego podmioty i prowadzonej przez niego działalności,
· doświadczenie w organizacji środowiskowych ognisk wychowawczych w latach ubiegłych,
· posiadanie bazy adekwatnej do realizacji przedmiotowego zadania.

8.     Podmioty, którym zostanie przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umowy na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej w sprawie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych.

9.     Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne podmioty bądź jednostki.

10. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania w zakresie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych podaje się do wiadomości publicznej.

11. Na dofinansowanie środowiskowych ognisk wychowawczych w 2003 r. przeznaczono kwotę 44.952 PLN,  w 2004 r. kwotę 45.850 PLN i w 2005 r. kwotę 45.850 PLN a w 2006 r., 45.850 PLN.,  w 2007 r,. 45 850 PLN. ,w 2008 r. 46.860 PLN. , w 2009 r., 46860 PLN  oraz w 2010 r., 46860 PLN

Informacje telefoniczne na temat konkursu ofert można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży, tel. (0-86) 216-40-88 lub 216-42-60. 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 3 mar 2011 14:38
  • Data opublikowania: czwartek, 3 mar 2011 14:43
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 kwi 2011 09:28