Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

REGULAMIN otwartego konkursu ofert na na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach ŁomżyńskiegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011

Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, w tym w szczególności na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży prowadzoną w uczniowskich klubach sportowych
 
 1. RODZAJ ZADANIA:

 

Profilaktyka I stopnia - „Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, w tym w szczególności na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży prowadzoną w uczniowskich klubach sportowych”.

 

 1. MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

 

180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)

 

 1. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:

 

Przyznanie dotacji na realizację zadania, następuje na zasadzie wspierania zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z siedzibą w Łomży i działające na rzecz Miasta Łomży, w szczególności uczniowskie kluby sportowe realizujące programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

 

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie:

od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2011 roku

Organizacja pozarządowa składająca ofertę powinna w szczególności spełniać następujące warunki:

 1. prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;

 2. posiadać doświadczenie, odpowiednią kadrę i inne zasoby pozwalające na samodzielną realizację zadania, w tym własne środki finansowe, lub pochodzące z innych źródeł w wysokości co najmniej 15% wartości całego zadania;

Z dotacji mogą być finansowane w szczególności:

 • zakupy sprzętu sportowego,

 • płace trenerów (instruktorów, pedagogów prowadzących zajęcia profilaktyczne),

 • wyżywienie, noclegi,

 • koszty sędziowania,

 • transport,

 • usługi medyczne,

 • opłaty licencyjne,

 • wynajem obiektów sportowych.

 1. Z przyznanej dotacji nie mogą być finansowane:

 • nagrody finansowe i stypendia,

 • zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferty wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, (w załączeniu wzór uwzględniający m.in. rodzaje kosztów objętych konkursem), należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Łomży, w zamkniętej kopercie z opisem:

KONKURS - PROFILAKTYKA I STOPNIA - SPORT

Urząd Miejski

Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

 

W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.

 

 1. TRYB ORAZ TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT

 1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łomży zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr 24/VI/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok. Przy ocenie ofert pod uwagę brane będą pod uwagę postanowienia art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz udokumentowane w ofercie:

 1. dotychczasowe doświadczenia organizacji pozarządowej w realizacji zadania objętego konkursem,

 2. ilość dzieci i młodzieży objętych programem,

 3. rodzaj i specyfika dyscyplin sportu objętych programem (indywidualne, zespołowe, ilość grup treningowych, ich liczebność itp.),

 4. ilość i kwalifikacje kadry trenersko-instruktorskiej zaangażowanej w realizację programu.

 1. W skład komisji konkursowej wchodzi minimum trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta i dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród niebiorących udziału w konkursie. Zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej należy dokonywać pisemnie w terminie do 12 kwietnia 2011 roku do Biura Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, ul. Farna 1, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną: wydzial.zks@um.lomza.pl .

 2. Efekty prac komisji, wraz z propozycją wysokości przyznania dotacji, przedstawiane są w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert Prezydentowi Miasta Łomży, który podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji i zawiera umowę na realizację zadania.

 3. Lista organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadania zostanie opublikowana w trybie ogłoszenia konkursu.

   

 1. zadania publiczne tego samego rodzaju Dotowane z budżetu miasta Łomży w roku 2010

 

L.p.

Klub

Kwota

 1.  

Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy

31.500

 1.  

KS MARATON

11.000

 1.  

LKS NAREW

33.500

 1.  

SKTS

12.000

 1.  

UKS 10

20.000

 1.  

UKS 1

20.000

 1.  

UKS 9

31.500

 1.  

MKS MEDYK

17.700

 1.  

GUKS 2

29.000

 1.  

UKS ŻAK

11.500

 1.  

UKS HERKULES

19.200

 1.  

GUKS OLIMPIJCZYK

11.400

 1.  

Łomżyński Klub Karate

23.000

 1.  

KS PRESPEKTYWA

20.000

 1.  

UKS RETURN

14.000

 1.  

UKS 5

14.300

 1.  

Klub Uczelniany AZS PWSIiP

35.000

 1.  

LŁKS PREFBET ŚNIADOWO ŁOMŻA

50.000

 1.  

UKS TECHNIK

14.400

 

 1. OGŁOSZENIE KONKURSU

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży,

 3. na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl

 Sporządził: Józef Babiel

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: środa, 23 mar 2011 10:44
 • Data opublikowania: środa, 23 mar 2011 10:47