Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznychw zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

„Udział zespołów sportowych w zawodach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym oraz organizacja tych zawodów na terenie miasta, w tym organizacja Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w taekwondo olimpijskim i zapasach w stylu wolnym”
 
 1. RODZAJ ZADANIA

Udział zespołów sportowych w zawodach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym

oraz organizacja tych zawodów na terenie miasta, w tym organizacja

Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

w taekwondo olimpijskim i zapasach w stylu wolnym”

 

 1. MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

Przyznanie dotacji na realizację zadania, następuje na zasadzie wspierania zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są w szczególności organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z siedzibą w Łomży i działające na rzecz Miasta Łomży.

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie:

od dnia podpisania umowy do 30 maja 2011 roku

Organizacja pozarządowa składająca ofertę powinna w szczególności spełniać następujące warunki:

 1. prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;

 2. posiadać odpowiednie uprawnienia do udziału bądź organizacji zawodów, doświadczenie, odpowiednią kadrę i inne zasoby pozwalające na samodzielną realizację zadania, w tym własne środki finansowe, lub pochodzące z innych źródeł w wysokości co najmniej 50% wartości całego zadania;

 3. Koszty które, w szczególności, mogą być finansowane z dotacji:

 1. zakup sprzętu sportowego,

 2. materiały promocyjne,

 1. Z przyznanej dotacji nie mogą być finansowane:

 1. nagrody finansowe,

 2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, (w załączeniu wzór uwzględniający m.in. rodzaje kosztów objętych konkursem), należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Łomży, w zamkniętej kopercie z opisem:

KONKURS –ZAWODY SPORTOWE i OOM

Urząd Miejski

Stary Rynek 14

18-400 Łomża

W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.

 

 

 

 1. TRYB ORAZ TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT

 1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łomży zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr 24/VI/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok. Przy ocenie ofert pod uwagę brane będą pod uwagę postanowienia art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz udokumentowane w ofercie:

 1. uprawnienia i dotychczasowe doświadczenia organizacji pozarządowej w realizacji zadania objętego konkursem,

 2. ranga zawodów.

 1. W skład komisji konkursowej wchodzi minimum trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta i dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród niebiorących udziału w konkursie. Zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej należy dokonywać pisemnie w terminie do 12 kwietnia 2011 roku do Biura Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, ul. Farna 1, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną: wydzial.zks@um.lomza.pl .

 2. Efekty prac komisji, wraz z propozycją wysokości przyznania dotacji, przedstawiane są w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert Prezydentowi Miasta Łomży, który podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji i zawiera umowę na realizację zadania.

 3. Lista klubów sportowych, które otrzymają dotacje na realizacje zadania zostanie opublikowana w trybie ogłoszenia konkursu.

   

 1. zadania publiczne tego samego rodzaju Dotowane z budżetu miasta Łomży w roku 2010

 

L.p.

Klub

Zadanie

Kwota

 1.  

UKS 1

Mistrzostwa woj. podlaskiego w piłce siatkowej juniorek

4500

 1.  

UKS 9

Eliminacje do MP w koszykówce w kat. młodzik i junior chłopców

4500

 

 1. OGŁOSZENIE KONKURSU

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży,

 3. na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl

 

 

 

 

Sporządził: Jozef Babiel

 

 

 

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: środa, 23 mar 2011 10:52
 • Data opublikowania: środa, 23 mar 2011 10:54