Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2011.

 
 1. Rodzaj zadania

 

 1. Organizacja otwartych imprez kulturalnych.

 2. Działalność wydawnicza promująca Łomżę i Ziemię Łomżyńską.

 3. Działalność popularno-naukowa.

 4. Realizacja programów edukacyjnych w zakresie kultury.

 

 

 1. Maksymalna Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania :

 

43.780zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych)

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

         Przyznanie dotacji na realizację zadania, następuje na zasadzie wspierania zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z siedzibą w Łomży i działające na rzecz Miasta Łomży.

 

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie:

od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2011 roku

Organizacja pozarządowa składająca ofertę powinina w szczególności spełniać następujące warunki:

1) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;

2) posiadać doświadczenie, odpowiednią kadrę i inne zasoby pozwalające na samodzielną realizację zadania, w tym własne środki finansowe, lub pochodzące z innych źródeł w wysokości co najmniej 25% wartości całego zadania;

 

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Łomży, w zamkniętej kopercie z opisem:

KONKURS – KULTURA Urząd Miejski, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.

 

6. TRYB I TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT

 1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łomży zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr 24/VI/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.

 2. Przy ocenie ofert pod uwagę brane będą pod uwagę postanowienia art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz udokumentowane w ofercie. Zadanie, w zależności od jego charakteru, powinno w szczególności spełniać następujące warunki:

 1. być przygotowane dla szerokiego grona odbiorców,

 2. gwarantować wysokie wartości kulturotwórcze i estetyczne,

 3. rozwijać predyspozycje i umiejętności artystyczne w różnych dziedzinach kultury,

 4. popularyzować wiedzę o Łomży i Ziemi Łomżyńskiej.

 5. podejmować ważną problematykę historyczną lub odnoszącą się do teraźniejszości Łomży i regionu.

 1. Oferty złożone po terminie, lub na innych drukach nie będą rozpatrywane

 2. W skład komisji konkursowej wchodzi minimum trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta i dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród niebiorących udziału w konkursie. Zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej należy dokonywać pisemnie w terminie do 13 kwietnia 2011 roku do Biura Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, ul. Farna 1, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną: wydzial.zks@um.lomza.pl .

 3. Efekty prac komisji, wraz z propozycją wysokości przyznania dotacji, przedstawiane są w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert Prezydentowi Miasta Łomży, który podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji i zawiera umowę na realizację zadania.

 4. Lista podmiotów, które otrzymają dotacje na realizację zadania zostanie opublikowana w trybie ogłoszenia konkursu.

   

7. zadania publiczne tego samego rodzaju Dotowane z budżetu miasta Łomży ( 42.800 zł)

 

L.p

Nazwa organizacji

Zadanie

Wysokość dotacji w roku 2010

A

B

C

D

1.

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe

Działalność biblioteki naukowej

 

 

4.000

 

Wydanie XX t. „Studiów Łomżyńskich”

 

 

2.000

 

 

2.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

Wydanie kwartalników „Wiadomości Łomżyńskie”

 

 

6.000

 

 

4.

Hufiec Nadnarwiański ZHP

Betlejemskie Światło Pokoju

800

 

 

 

Konkurs plast. „Zaczarowane Święta po kurpiowsku”

700

 

 

 

5.

Społ.Stow.

Prasoznawcze „Stopka”

XXI Ogólnopolski Konkursu o Nagrodę

i Medal Zygmunta Glogera

 

 

4.000

 

6.

Łomżyńskie Towarzystwo Muzyczne

Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży

 

 

 

4.000

7.

Łomżyńska Orkiestra Dęta

Edukacja muzyczna młodzieży

w Łomżyńskiej Orkiestrze Dętej

 

 

 

18.600

8.

Stow Kultury i Nauki LOGOS

XXI Konkurs recytatorski „Uśmiechnięte Strofki”

1.250

 

 

 

XXVI Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej

1.450

 

 

 

 

8. OGŁOSZENIE KONKURSU

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży,

 3. na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl

 

Załącznik: wzór oferty

 

Sporządziła; Ewa Grygo

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 24 mar 2011 11:48
 • Data opublikowania: czwartek, 24 mar 2011 11:51