Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu./czwartki lekkoatletyczne/

1. RODZAJ ZADANIA „Organizacja na terenie miasta zawodów pod nazwą „Czwartki lekkoatletyczne”
 2. MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

Przyznanie dotacji na realizację zadania, następuje na zasadzie wspierania wykonania zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są w szczególności organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z siedzibą w Łomży i działające na rzecz Miasta Łomży.

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie:

do 30 listopada 2011 roku

Organizacja pozarządowa składająca ofertę powinna w szczególności spełniać następujące warunki:

 1. prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;

 2. posiadać odpowiednie doświadczenie, kadrę i inne zasoby pozwalające na samodzielną realizację zadania, w tym własne środki finansowe, lub pochodzące z innych źródeł w wysokości co najmniej 20% wartości całego zadania;

 3. Koszty które, w szczególności, mogą być finansowane z dotacji:

 1. zakup sprzętu sportowego,

 2. koszty sędziowania,

 3. zakup nagród,

 4. wyżywienie,

 5. transport,

 6. wynajem obiektów sportowych,

 7. obsługa techniczna,

 8. usługi medyczne,

 9. materiały promocyjne.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, wraz z z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Łomży, w zamkniętej kopercie z opisem:

 

KONKURS – CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE

Urząd Miejski

Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.

 

 

 

 1. TRYB ORAZ TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT

 1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łomży zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr 24/VI/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok. Przy ocenie ofert pod uwagę brane będą pod uwagę postanowienia art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz udokumentowane w ofercie dotychczasowe doświadczenia organizacji pozarządowej w realizacji zadania objętego konkursem.

 2. W skład komisji konkursowej wchodzi minimum trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta i dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród niebiorących udziału w konkursie. Zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej należy dokonywać pisemnie w terminie do 28 kwietnia 2011 roku do Biura Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, ul. Farna 1, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną: wydzial.zks@um.lomza.pl .

 3. Efekty prac komisji, wraz z propozycją wysokości przyznania dotacji, przedstawiane są w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert Prezydentowi Miasta Łomży, który podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji i zawiera umowę na realizację zadania.

 4. Lista organizacji, które otrzymają dotacje na realizacje zadania zostanie opublikowana w trybie ogłoszenia konkursu.

   

 1. zadania publiczne tego samego rodzaju Dotowane z budżetu miasta Łomży w roku 2010

 

L.p.

Klub

Zadanie

Kwota

 1.  

Podlaskie TKKF

CZWARTKI LEKOATLETYCZNE

20000

 

 1. OGŁOSZENIE KONKURSU

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży,

 3. na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl

 

Załącznik: wzór oferty

 

Sporządził: Józef Babiel

Zatwierdził: Prezydent Miasta

 

 

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 7 kwi 2011 08:39
 • Data opublikowania: czwartek, 7 kwi 2011 09:07