Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze sportu./realizacja współzawodnictwa sportowego/

1.RODZAJ ZADANIA „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej”
 
 1. MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

 

50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

Przyznanie dotacji na realizację zadania następuje na zasadzie powierzenia wykonania zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są w szczególności organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z siedzibą w Łomży i działające na rzecz Miasta Łomży zwane dalej organizacjami.

Dwie lub więcej organizacji może złożyć wspólną ofertę. Oferta wspólna wskazuje:

 1. jakie działania w ramach realizacji zadania będą wykonywać poszczególne organizacje,

 2. sposób reprezentacji organizacji wobec Prezydenta Miasta Łomży.

 

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie:

 

do 20 grudnia 2011 roku

 

Organizacja składająca ofertę powinna w szczególności spełniać następujące warunki:

 1. prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

 2. zapewnić realizację kalendarza współzawodnictwa sportowego łomżyńskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach kalendarza Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego,

 3. posiadać doświadczenie, odpowiednią kadrę i inne zasoby pozwalające na realizację zadania.

 4. Koszty które, w szczególności, mogą być finansowane z dotacji:

 1. koszty sędziowania,

 2. zakup nagród,

 3. wyżywienie,

 4. transport,

 5. wynajem obiektów sportowych,

 6. obsługa techniczna,

 7. usługi medyczne,

 8. materiały promocyjne.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Łomży, w zamkniętej kopercie z opisem:

KONKURS – WSPÓŁZAWODNICTWO SZKÓŁ

Urząd Miejski

Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.

 

 1. TRYB ORAZ TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT

 1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łomży zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr 24/VI/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok. Przy ocenie ofert pod uwagę brane będą pod uwagę postanowienia art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz udokumentowane w ofercie :

 1. dotychczasowe doświadczenia stowarzyszenia w realizacji zadania objętego konkursem;

 2. ilość i kwalifikacje kadry trenersko-instruktorskiej i sędziowskiej zaangażowanej w realizację programu.

 1. W skład komisji konkursowej wchodzi minimum trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta i dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród nie biorących udziału w konkursie. Zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej należy dokonywać pisemnie w terminie do 28 kwietnia 2011 roku do Biura Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, ul. Farna 1, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną: wydzial.zks@um.lomza.pl

 2. Efekty prac komisji, wraz z propozycją wysokości przyznania dotacji, przedstawiane są w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert Prezydentowi Miasta Łomży, który podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji i zawiera umowę na realizację zadania.

 3. Wybrana może być tylko jedna oferta. Publikacja wyników konkursu nastąpi w trybie jego ogłoszenia.

 1. zadania publiczne tego samego rodzaju Dotowane z budżetu miasta Łomży w roku 2010

W roku 2010 zadania tego rodzaju nie były realizowane przez organizacje pozarządowe.

 

 1. OGŁOSZENIE KONKURSU

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży,

 3. na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl

 

Załącznik: wzór oferty

 

 

Sporządził: Józef Babiel

Zatwierdził: Prezydent Miasta

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 7 kwi 2011 09:10
 • Data opublikowania: czwartek, 7 kwi 2011 09:14