Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze sportu./organizacja zawodów sportowych i sportowo - rekreacyjnych/

1.RODZAJ ZADANIA „Organizacja na terenie miasta i regionu otwartych zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych”
 
 1. MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

Przyznanie dotacji na realizację zadania, następuje na zasadzie wspierania wykonania zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są w szczególności organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z siedzibą w Łomży i działające na rzecz Miasta Łomży zwane dalej organizacjami.

 

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie:

do 20 grudnia 2011 roku

 

Organizacje składające ofertę powinny w szczególności spełniać następujące warunki:

 1. prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

 2. posiadać doświadczenie, odpowiednią kadrę i inne zasoby pozwalające na samodzielną realizację zadania, w tym własne środki finansowe, lub pochodzące z innych źródeł w wysokości co najmniej 20% wartości całego zadania,

 3. Koszty które, w szczególności, mogą być finansowane z dotacji:

 1. zakup sprzętu sportowego,

 2. koszty sędziowania,

 3. zakup nagród,

 4. wyżywienie,

 5. transport,

 6. wynajem obiektów sportowych,

 7. obsługa techniczna,

 8. usługi medyczne,

 9. materiały promocyjne.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Łomży, w zamkniętej kopercie z opisem:

 

KONKURS – IMPREZY SPORTOWE

Urząd Miejski

Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.

 

 1. TRYB ORAZ TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT

 1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łomży zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr 24/VI/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok. Przy ocenie ofert pod uwagę brane będą postanowienia art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz udokumentowane w ofercie:

 1. dotychczasowe doświadczenia stowarzyszenia w realizacji zadania objętego konkursem;

 2. posiadane zasoby kadrowe ilość i kwalifikacje kadry zaangażowanej w realizację programu;

 3. ranga imprezy, jej atrakcyjność i dostępność dla mieszkańców Łomży, a w przypadku kalendarzy imprez również ich ilość.

 1. W skład komisji konkursowej wchodzi minimum trzech przedstawicieli Prezydenta i dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród nie biorących udziału w konkursie. Zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej należy dokonywać pisemnie w terminie do 28 kwietnia 2011 roku do Biura Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, ul. Farna 1, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną: wydzial.zks@um.lomza.pl .

 2. Efekty prac komisji, wraz z propozycją wysokości przyznania dotacji, przedstawiane są w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert Prezydentowi Miasta Łomży, który podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji i zawiera umowę na realizację zadania.

 3. Lista organizacji, które otrzymają dotacje na realizację zadania zostanie opublikowana w trybie ogłoszenia konkursu.

   

 1. zadania publiczne tego samego rodzaju Dotowane z budżetu miasta Łomży w roku 2010

W roku 2010 zadania tego rodzaju niebyły realizowane przez organizacje pozarządowe.

 

L.p.

Klub

Nazwa zadania

Kwota

 1.  

GUKS 2

Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej

2.000

 1.  

KS PERSPEKTYWA

Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Szkolnej

1.500

 1.  

UKS 5

Liga piłki nożnej chłopców szkół podstawowych

2.000

 1.  

KU AZS PWSIiP

Międzyn. Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodl.

6.500

 1.  

MTKKF

Miejski kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych

16.000

Miejska Liga TKKF Siatkówki o Puchar Prezydenta Miasta Łomży

2.800

 1.  

PTKKF

Ogólnopolska Inauguracja Europejskiego Tygodnia Sportu

10.000

 1.  

Powiatowe Zrzeszenie LZS

Realizacja kalendarza Imprez Sportowych

12.000

 1.  

LOK

Letnia Liga Strzelecka zgrupowanie sportowe 2010

2.000

Jesienna Liga Strzelecka

1.500

 1.  

Łomżyński Klub Bieg.

Grand Prix Łomża

6.500

 1.  

Parafia pw. Krzyża Św.

Rodzinny Maraton Rowerowy

3.000

 

 1. OGŁOSZENIE KONKURSU

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży,

 3. na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl

 

Załącznik: wzór oferty

 

 

Sporządził: Jozef Babiel

Zatwierdził: Prezydent Miasta 

 

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 7 kwi 2011 09:15
 • Data opublikowania: czwartek, 7 kwi 2011 09:18