Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze sportu./organizacja i prowadzenie kąpieliska miejskiego/

1.RODZAJ ZADANIA Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią - organizacja i prowadzenie kąpieliska miejskiego
 
 1. MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

 

64.000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

Przyznanie dotacji na realizację zadania, następuje na zasadzie powierzenia wykonania zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są w szczególności organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z siedzibą w Łomży i działające na rzecz Miasta Łomży zwane dalej organizacjami.

 

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

Realizacja zadania, powinna nastąpić w okresie:

od dnia 18 czerwca 2011 do 4 września 2011 roku

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych i zbyt wysokiego stanu wody w rzece Narew, termin realizacji zadania może ulec zmianie.

Organizacje składające ofertę powinny w szczególności spełniać następujące warunki:

 1. prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

 2. posiadać doświadczenie, odpowiednią kadrę i inne zasoby pozwalające na samodzielną realizację zadania.

 3. Koszty które, w szczególności, mogą być finansowane z dotacji:

 1. płace kadry ratowniczej i dozoru,

 2. koszty patrolowania rzeki Narew w granicach administracyjnych Łomży, w tym zakup paliwa,

 3. koszty montażu i demontażu kąpieliska oraz bieżącej obsługi,

 4. ubezpieczenie

 5. inne koszty w tym pośrednie związane z obsługą zadania w wysokości nie wyższej niż 10 % wartości zadania.

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Łomży, w zamkniętej kopercie z opisem:

 

KONKURS – KĄPIELISKO

Urząd Miejski

Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

 

 1. TRYB ORAZ TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT

 1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łomży zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr 24/VI/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok. Przy ocenie ofert pod uwagę brane będą postanowienia art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz udokumentowane w ofercie:

 1. dotychczasowe doświadczenia stowarzyszenia w realizacji zadania objętego konkursem;

 2. posiadane zasoby kadrowe ilość i kwalifikacje kadry zaangażowanej w realizację programu;

 1. W skład komisji konkursowej wchodzi minimum trzech przedstawicieli Prezydenta i dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród nie biorących udziału w konkursie. Zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej należy dokonywać pisemnie w terminie do 28 kwietnia 2011 roku do Biura Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, ul. Farna 1, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną: wydzial.zks@um.lomza.pl .

 2. Efekty prac komisji, wraz z propozycją wysokości przyznania dotacji, przedstawiane są w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert Prezydentowi Miasta Łomży, który podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji i zawiera umowę na realizację zadania.

 3. Lista organizacji, które otrzymają dotacje na realizację zadania zostanie opublikowana w trybie ogłoszenia konkursu.

   

 1. zadania publiczne tego samego rodzaju Dotowane z budżetu miasta Łomży w roku 2010

W roku 2010 zadania tego rodzaju niebyły realizowane przez organizacje pozarządowe.

 

L.p.

Klub

Nazwa zadania

Kwota

 1.  

Okręgowe WOPR

Kąpielisko

63.000

 

 1. OGŁOSZENIE KONKURSU

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży,

 3. na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl

 

Załącznik: wzór oferty

 

Sporządził: Józef Babiel

Zatwierdził: Prezydent Miasta

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 7 kwi 2011 09:19
 • Data opublikowania: czwartek, 7 kwi 2011 09:21