Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

REGULAMIN otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2011 roku.

 

REGULAMIN

 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2011 roku ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz.873 z poź.zm /.

Zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

 1. RODZAJ ZADANIA:

   

  1. Opieka hospicyjno -paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej.

   

  2. Programy samopomocowe osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin.

   

  3. Programy służące profilaktyce i wczesnej wykrywalności chorób.

   

 1. WYSOKOŚC ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

   

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań, określona jest w budżecie miasta w Dziale – 851 Ochrona Zdrowia ; Rozdział 85195 – Pozostała działalność; § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, i wynosi:

 

88.830 zł ( słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści złotych )

 

 1. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:

   

  1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

   

  a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz.873 z poź.zm /.

   

  b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157,poz. 1240 /

   

  c) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r./Dz. U. Nr 6, poz 25/, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

   

  d) Uchwały Nr 24/VI/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok,

   

  f) Uchwały Nr 25/VII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2011 rok,

   

  2. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz mieszkańców miasta Łomża.

   

  3. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż środki finansowe określone w regulaminie konkursu.

   

  4. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być większa niż 75 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

   

  5. Na każdy rodzaj zadania, podmiot uprawniony może złożyć tylko jedną ofertę.

   

  6. Podmiot ubiegający się o dotację ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za prawidłową realizację zadania.

   

  7. Podmiot ubiegający się o dotację musi samodzielnie zrealizować zadanie bez możliwości dalszego zlecania tego zadania.

   

  8. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór jednej lub więcej ofert.

   

  9. Złożenie oferty o dofinansowanie nie będzie równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej w ofercie.

   

  10. Ostateczna decyzję i wysokość przyznanej dotacji podejmuje Prezydent Miasta Łomży po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert.

   

  11. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz.873 z poź.zm /.

   

 2. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

   

  1. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2011 roku.

   

  2. Odbiorcy realizowanych zadań: mieszkańcy miasta Łomży.

   

  3. Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością a podmioty, które to zadanie realizują powinny spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz.873 z poź.zm / i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r./Dz. U. Nr 6, poz 25/, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

   

  4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim w Łomży reprezentowanym przez Prezydenta Miasta a podmiotem wnioskującym.

   

  5. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa, niż kwota wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy oferent :

   

  a) zobligowany jest przedłożyć aktualny, dostosowany do przyznanej dotacji kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów i zweryfikowany opis realizacji zadania; kosztorys wraz z częścią opisową zadania stanowi załącznik do umowy.

   

  b) może wycofać ofertę.

   

  6. Prezydent Miasta Łomży może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku stwierdzenia jednego faktu:

   

  a) gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

   

  b) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych,

   

  c) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

   

   

  V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

   

  1. Ofertę konkursową wraz z niezbędnymi załącznikami, na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć w formie pisemnej , pod rygorem nieważności, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami ( w miejsca wykropkowane należy wstawić numer rodzaju zadania) :

   

Urząd Miejski w Łomży

18 - 400 Łomża ul. Stary Rynek 14

 

  KONKURS - OCHRONA ZDROWIA 2011 ROK. Rodzaj zadania Nr …..... ”

  NIE OTWIERAĆ

   

  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 maja 2011r , w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 - Punkt Obsługi Klienta lub przesłać pocztą – o zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Miejskiego lub data stempla pocztowego.

  (Druk Oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz.U.Nr 6, poz.25/ - do pobrania:

  - na stronie www.um.lomza.pl (BIP).

  - w Urzędzie Miejskim w Łomży , Stanowisko ds Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej ul. Polna 16, pokój nr 7 )

   

  2. Procedurą konkursową nie będą objęte oferty złożone po wskazanym terminie.

   

  VI. TERMIN , TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY.

   

 1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łomży zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr 24/VI/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.

   

 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi minimum trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta i dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród niebiorących udziału w konkursie.

   

 3. Zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej należy dokonywać pisemnie w terminie do 06 maja 2011 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży , Stanowisko ds Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej 18-400 Łomża, ul. Polna 16, pokój nr 7.

   

 4. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

   

 5. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta.

   

 6. Oferty konkursowe zostaną sprawdzone pod względem formalnym.

   

 7. Oferty niekompletne, złożone na innych drukach i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

 8. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

   

  a) złożone w zamkniętej i prawidłowo opisanej kopercie.

   

  b) przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,

   

  c) zawierające komplet niezbędnych załączników,

   

  d) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

 

 1. Do oferty należy dołączyć:

   

  a) aktualny odpis z z rejestru (KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

   

  b) zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu zadłużenia z tytułu zobowiązań podatkowych oraz z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ( lub oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu),

   

   

 2. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę :

   

  a) możliwości realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację,

   

  b) jakość działania i kwalifikacje osób / realizatorów /,

   

  c) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

   

  d) deklarowana wielkość środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu miasta nie może być większa niż 75 % całkowitych kosztów realizacji zadania).

   

  e) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi ubiegającemu się o dotację w latach ubiegłych. Pod uwagę będzie brana: rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, a także informowanie odbiorców i społeczności lokalnej o dofinansowaniu zadania z budżetu miasta Łomży w sferze zadań z Ochrony Zdrowia.

   

 1. WYNIKI KONKURSU

 

 1. Opinia Komisji Konkursowej przedkładana jest Prezydentowi Miasta Łomży w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

   

 2. Prezydent Miasta Łomży, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji.

   

 3. Prezydent Miasta Łomży, niezwłocznie ogłasza wyniki rozstrzygniętego konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 oraz publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Łomży www.um.lomza.pl

 

 1. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego i bez zbędnej zwłoki zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz.873 z poź.zm /. Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157,poz. 1240 /

   

   

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDEŻTU MIASTA ŁOMŻY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W SFERZE OCHRONY ZDROWIA W 2010 roku - 86.833 zł

 

Rodzaj zadania

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość dotacji w 2010 roku

1. Opieka hospicyjno-paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowe

Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” p.w. Świętego Ducha 18-400 Łomża, ul. Rybaki 3

Opieka hospicyjno-paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej”

36.253,-

2. Programy samopomocowe osób chorych i ich rodzin

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

18-400 Łomża, Mickiewicza 12

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym”

5.000,-

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Koło w Łomży 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 6/32

Spotkania integracyjne”

4.000,-

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomż. 18-400 Łomża, ul. Niemcewicza 17 /.6

Z troską o życie ludzi chorych na cukrzycę, samotnych, niepełnosprawnych i ich rodzin”

4.000,-

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

18-400 Łomża, ul. Rybaki 1

Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych „To ciągle mój świat

4.000,-

3. Programy służące profilaktyce i wczesnej wykrywalności chorób

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” 18-400 Łomża, ul. Zawadzka 55

Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”

4.000,-

Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego 18-400 Łomża, Al. Piłsudskiego 11 A, p 410

Rehabilitacja kobiet po mastektomii”

 

3.000,-

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży 18-400 Łomża, ul. Niemcewicza 17/ 6

Edukacja i profilaktyka przeciwcukrzycowa środowiska łomżyńskiego”

5.000,-

Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego 18-400 Łomża, Al. Piłsudskiego 11 A, p 410

Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych”

10.000,-

Polski Czerwony Krzyż Podlaski Zarząd Okręgowy 15-062 Białystok, ul. Warszawska 29

Dbam o zdrowie i życie własne i innych” - Edukacja i profilaktyka środowiska dzieci i młodzieży szkół łomżyńskich”

 

5.000,-

Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA 18-400 Łomża,ul. Dworna 13

Chcę wiedzieć więcej” - profilaktyka i wczesna wykrywalność chorób”

4.500,-

Stowarzyszenie „POMOCY DZIECIOM” 18-400 Łomża, ul. Kołłątaja 8

Co słychać w Zdrowolandii?”

2.080,-


Sporządziła: Mirosława Matejkowska

Zatwierdził: Prezydent Miasta

 • Data powstania: Data powstania: środa, 13 kwi 2011 13:03
 • Data opublikowania: środa, 13 kwi 2011 13:07