Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

REGULAMIN otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011.

 

REGULAMIN

 

otwartego konkursu ofert na na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok” ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz.873 z poź.zm /.

Zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

I. RODZAJ ZADANIA:

 

Kryteria jakimi powinny odpowiadać programy profilaktyczne realizowane w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok – określa załącznik nr 4 w/w programu.

 

1. Profilaktyka I stopnia - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie numer:

 

1.Edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomocy młodzieży w utrzymaniu abstynencji i innych zagrożeń.

 

2.Wdrażanie w szkołach programów profilaktycznych dotyczących szkodliwości używania substancji psychoaktywnych i szkodliwości picia alkoholu.

 

3.Wspieranie ogólnopolskich i lokalnych kampanii edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, promujących zdrowie, trzeźwość.

 

4.Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

5.Współpraca z lokalnymi środkami masowego przekazu (media) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów patologii społecznych.

 

6.Szkolenia dla pracowników placówek oświatowych, oświatowo – wychowawczych, itp z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

 

7.Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć (np:sportowych,kulturalnych etc.) jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami.

 

8.Ograniczanie dostępności alkoholu i substancji psychoaktywnych, poprzez promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, szkolenia sprzedawców oraz kontrolę miejsc sprzedaży i podawania alkoholu.

 

2. Profilaktyka II stopnia - udzielanie szeroko rozumianej pomocy rodzinom z problemem alkoholowym gdzie również występuje przemoc domowa. Zadanie numer:

1. Rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej ( dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie).

2. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, w szczególności przeznaczonych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie.

3. Wspieranie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

4. Rozszerzenie ofert pomocy dla rodzin, które ponoszą konsekwencje wynikające z nadużywania alkoholu przez członka rodziny.

5. Podejmowanie działań w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (edukacja społeczności lokalnej; podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z ofiarami przemocy w rodzinie; itp)

6. Udzielanie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy, w formie dożywiania, zakupu podręczników, pomocy szkolnych, leków, odzieży, pokrywania kosztów udziału w wycieczkach szkolnych, koloniach i obozach, a także w formie pokrywania innych kosztów wpływających bezpośrednio na poziom ich życia.

 

7.Zastosowanie procedury "Niebieskiej Karty".

3. Profilaktyka III stopnia - Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym jak i tym, które ukończyły terapię odwykową, ale mają problemy z utrzymaniem abstynencji. Zadanie numer:

1. Zwiększenie niezbędnych oddziaływań terapeutycznych(dzieci, młodzież, dorośli).

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników placówek lecznictwa odwykowego, pracujących z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy w rodzinie w tym z problemami alkoholowymi.

3. Zwiększenie dostępności informacji o formach pomocy (osoby uzależnione, współuzależnione, ofiary przemocy, problemy alkoholowe, problemy narkomanii).

4. Wspieranie organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji zdrowego stylu życia dla osób po zakończonej terapii i trzeźwiejących alkoholików.

5. Wspieranie rozwoju lecznictwa odwykowego.

 

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ:

 

330.715 zł / słownie: trzysta trzydzieści tysięcy siedemset piętnaście złotych /

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań określona jest w budżecie miasta

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

 

 

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 80.715 zł /słownie:osiemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście złotych /

 

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 250.000, /słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych /

 

 

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

   

  1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

   

  a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz.873 z poź.zm /

   

  b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157,poz. 1240 /

   

  c) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r./Dz. U. Nr 6, poz 25/,

   

  d) Uchwały Nr 24/VI/11 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

   

  e) Uchwały Nr 25/VII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2011 rok,

f) Uchwały Nr 28/VIII/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

   

   

  g) Uchwały Nr 14\III\10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok

   

  h) Załącznika nr 4 do Uchwały Nr 14/III/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok – określający Kryteria jakim powinny odpowiadać programy profilaktyczne realizowane w ramach „ŁPPiRPAoPS na 2011 rok” .

   

  2. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz mieszkańców miasta Łomża.

   

  3. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż środki finansowe określone w regulaminie konkursu.

   

  4. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być większa niż 75 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

   

  5. Na każdy rodzaj zadania, podmiot uprawniony może złożyć tylko jedną ofertę.

   

  6. Podmiot ubiegający się o dotację ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za prawidłową realizację zadania.

   

  7. Podmiot ubiegający się o dotację musi samodzielnie zrealizować zadanie bez możliwości dalszego zlecania tego zadania.

   

  8. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór jednej lub więcej ofert.

   

  9. Złożenie oferty o dofinansowanie nie będzie równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej w ofercie.

   

  10. Ostateczna decyzję i wysokość przyznanej dotacji podejmuje Prezydent Miasta Łomży po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert.

   

  11. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz.873 z poź.zm /.

   

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

   

  1. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2011 roku.

   

  2. Odbiorcy realizowanych zadań: mieszkańcy miasta Łomży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie.

   

  3. Niezależnie od wyboru rodzaju zadania, wszystkie oferty powinny byś zgodne z celem działań prowadzonych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok

   

  4. W ofercie należy uwzględnić podział na profilaktykę : I,II,III stopnia i określić rodzaj zadania (Program dostępny na stronie : www.um.lomza.pl /BIP)

   

  5. Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością a podmioty, które to zadanie realizują powinny spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz.873 z poź.zm / i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r./Dz. U. Nr 6, poz 25/, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

   

  6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim w Łomży reprezentowanym przez Prezydenta Miasta a podmiotem wnioskującym.

   

  7. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa, niż kwota wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy oferent :

   

  a) zobligowany jest przedłożyć aktualny, dostosowany do przyznanej dotacji kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów i zweryfikowany opis realizacji zadania; kosztorys wraz z częścią opisową zadania stanowi załącznik do umowy.

   

  b) może wycofać ofertę.

   

  8. Prezydent Miasta Łomży może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku stwierdzenia jednego faktu:

   

  a) gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

   

  b) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych,

   

  c) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

   

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.Ofertę konkursową wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem (w miejsca wykropkowane należy wpisać stopień profilaktyki i numer zadania):

Urząd Miejski w Łomży

18 – 400 Łomża ul. Stary Rynek 14

 

,, KONKURS – Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok”

Profilaktyka …..... stopnia, Zadanie numer .............

NIE OTWIERAĆ

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2011r. , w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 - Punkt Obsługi Klienta lub przesłać pocztą – o zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Miejskiego lub data stempla pocztowego.

(Druk Oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz.U.Nr 6,poz.25/ - do pobrania:

  - na stronie www.um.lomza.pl (BIP).

  - w Urzędzie Miejskim w Łomży , Stanowisko ds Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej ul. Polna 16, pokój nr 7 )

   

2. Procedurą konkursową nie będą objęte oferty złożone po wskazanym terminie.

 

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

   

 1. Postępowanie konkursowe prowadzić będzie Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łomży zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Nr 24/VI/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.

   

 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi minimum trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta i dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród niebiorących udziału w konkursie.

   

 3. Zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej należy dokonywać pisemnie w terminie do 06 maja 2011 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży , Stanowisko ds Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej 18-400 Łomża, ul. Polna 16, pokój nr 7.

   

 4. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

   

 5. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje złożone oferty. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości bądź odmowie podejmuje Prezydent Miasta.

   

 6. Oferty konkursowe zostaną sprawdzone pod względem formalnym.

   

 7. Oferty niekompletne, złożone na innych drukach i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

 8. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

   

  a) złożone w zamkniętej i prawidłowo opisanej kopercie.

   

  b) przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,

   

  c) zawierające komplet niezbędnych załączników,

   

  d) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

   

  9. Do oferty należy dołączyć:

   

  a) program profilaktyczny / zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 4 Uchwały Nr 14/III/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok - obowiązuje wszystkie podmioty biorące udział w konkursie. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zobowiązane są załączyć:

   

  b) aktualny odpis z z rejestru (KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

   

   

  c) zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu zadłużenia z tytułu zobowiązań podatkowych oraz z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ( lub oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu),

 

  10. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę :

   

  a) możliwości realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację,

   

  b) jakość działania i kwalifikacje osób / realizatorów /,

   

  c) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

   

  d) deklarowana wielkość środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu miasta nie może być większa niż 75 % całkowitych kosztów realizacji zadania).

   

  e) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi ubiegającemu się o dotację w latach ubiegłych. Pod uwagę będzie brana: rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, a także informowanie odbiorców i społeczności lokalnej o dofinansowaniu zadania z budżetu miasta Łomży w ,,w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.''

   

  VII. WYNIKI KONKURSU

 

 1. Opinia Komisji Konkursowej przedkładana jest Prezydentowi Miasta Łomży w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

   

 2. Prezydent Miasta Łomży, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji.

   

 3. Prezydent Miasta Łomży, niezwłocznie ogłasza wyniki rozstrzygniętego konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 oraz publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Łomży www.um.lomza.pl

   

 4. Prezydent Miasta powiadamia oferentów o wyniku postępowania konkursowego i bez zbędnej zwłoki zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz.873 z poź.zm /. Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157,poz. 1240 /

   

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH W 2010 ROKU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PATOLOGII SPOŁECZNEJ/ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ORAZ POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

 

 

 

Lp

 

NAZWA OFERENTA

 

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO

Wysokość przyznanych środków publicznych /w zł/

1.

Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (pok.416 )

Łomża

,,Nie piję, nie palę wolę stadion i gimnastyczną salę.''

profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

19.300 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy ,, Dziewiątka '' Szkoły Podstawowej Nr 9

ul. Ks. Anny 18

Łomża

,, Sport to zdrowie,niech każdy się o tym dowie ''

profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

15.000 zł

3.

Stowarzyszenie Kultury i Oświaty

,, LOGOS ''

Łomża ul. Konst. 3 Maja 6 lok.42

 

,, Chronię siebie, Chronię innych'' Profilaktyka uzależnień w praktyce.

profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

4.847 zł

4.

Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe ,, EMPATIA ''

Łomża

ul. M. Skłodowskiej – Curie 5

,,Socjoterapia dzieci z rodzin patologicznych przebywających w rodzinnej opiece zastępczej oraz ich rodziców.''

profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

12.300 zł

5.

Bractwo Trzeźwości

im. Św. Maksymiliana Kolbego

ul. Krzywe Koło 3

Łomża

Program profilaktyczny ,, Poznaj i umiłuj piękno życia ''

profilaktyka I stopnia zadanie nr 2

5.500 zł

6.

Bractwo Trzeźwości

im. Św. Maksymiliana Kolbego

ul. Krzywe Koło 3

Łomża

,,Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.''

profilaktyka II stopnia zadanie nr 2

21.300 zł

7.

Bractwo Trzeźwości

im. Św. Maksymiliana Kolbego

ul. Krzywe Koło 3

Łomża

,,Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób podejmujących dobrowolną abstynencję.''

profilaktyka III stopnia zadanie nr 1

6.604 zł

8.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Okręgowy

ul. Mickiewicza 12

Łomża

,,Spotkanie wigilijne dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży.''

profilaktyka I stopnia zadanie nr 4

3.500 zł

9.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Okręgowy

ul. Mickiewicza 12

Łomża

Realizacja programu profilaktycznego

,, Zanim spróbujesz ''

profilaktyka II stopnia zadanie nr 2

60.000 zł

10.

Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Szosa Zambrowska 1/27

Łomża

,, Poradnictwo prawne i obywatelskie dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy w rodzinie ''

profilaktyka II stopnia zadanie nr 4

7.800 zł

11.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

ul. Kołłątaja 8

Łomża

,, Czyste powietrze wokół nas''

Program profilaktyczny dla dzieci 5 – 6 letnich.

profilaktyka I stopnia zadanie nr 2

4.699 zł

12.

Łomżyńska Orkiestra Dęta

ul. Przykoszarowa 22

Łomża

,, Lepsze życie – muzyka łagodzi obyczaje ''

Program profilaktyczno – edukacyjny

profilaktyka i stopnia zadanie nr 7

 

9.840 zł

13.

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14

Łomża

,, Atrakcyjne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież w okresie jesienno – zimowych wieczorów.''

profilaktyka i stopnia zadanie nr 7

3.500 zł

14.

Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi

,, EUROPA DONNA ''

ul. Dworna 13

Łomża

,, Czas wolny inaczej '' organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć jako alternatywnych form spędzania czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami.

profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

15.100 zł

15.

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

ul. Rybaki 1

Łomża

,, Tu jestem '' - program profilaktyczny dla grup niskiego i wysokiego ryzyka.

profilaktyka II stopnia zadanie nr 2

12.750 zł

16.

Uczniowski Klub Sportowy

,, PIĄTKA ''

ul. Polna 40 a

Łomża

Program profilaktyczno – sportowy

,, Żyj zdrowo i bezpiecznie ''.

profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

16.600 zł

17.

Klub Sportowy ,, PERSPEKTYWA''

ul. Kazańska 1

Łomża

,, Trenuję, robię wyniki – odrzucam papierosy,alkohol i narkotyki.''

profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

13.235 zł

18.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Oddział Rejonowy w Łomży

ul. Niemcewicza 17 lok. 6

,, Promocja zdrowia i trzeźwości w środowisku diabetyków.''

profilaktyka I stopnia zadanie nr 3

20.900 zł

19.

Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli 18-400 Łomża, ul. Wąska 93

Prowadzenie całorocznych zajęć świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „LUMEN” parafii Św. Andrzeja Boboli”

profilaktyka II stopnia zadanie nr 2

18.000 zł

20.

Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego

18-400 Łomża, ul. Zawadzka 55

Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk Nadziei”, realizacja zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej w 2010r.”

profilaktyka II stopnia zadanie nr 2

40.400 zł

21.

Diecezjalne „Radio Nadzieja” 18-400 Łomża,

ul. Zawadzka 55

ZDROWA RODZINA”- Radiowy Program Profilaktyczno-Wychowawczy”

profilaktyka I stopnia zadanie nr 5

9.025 zł

22.

Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18-400 Łomża, ul. Sadowa 12

Jestem na NIE !”

profilaktyka I stopnia zadanie nr 7

 

9.200 zł

23

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” w Łomży

18-400 Łomża,ul. Zawadzka 55

Troska o życie. Nauczyciel: wychowawca, profilaktyk, terapeuta” - konferencja i warsztaty

 

profilaktyka I stopnia zadanie nr 2

70.000 zł

24

Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy

18-400 Łomża, ul. Zjazd 18

Zabawa i sport bez używek”

 

profilaktyka I stopnia zadanie nr 1

49.950 zł

 

 

RAZEM:

449.350 zł

 


Sporządziła: Anna Bigiej

Zatwuerdził: Prezydent Miasta

 • Data powstania: Data powstania: środa, 13 kwi 2011 13:09
 • Data opublikowania: środa, 13 kwi 2011 13:13