Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na sesję

Uprzejmie informuję, że dnia 27 kwietnia 2011 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad: 

 1.    Przyjęcie protokołu z obrad  VIII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 2.    Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu  marcu 2011 r. /druk nr 76/  

3.    Składanie interpelacji i zapytań.  

4. Informacja Prezydenta Miasta o stanie sanitarnym miasta /druk nr 72/ -  wiodąca Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia

  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łomży na rok 2011 /druk nr 90, 90A/-  wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania wekslowego /druk nr 89, 89A/-  wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

  

7. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały:

  a)     w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów /druk nr 62, 62A/ 

 b)    w sprawie założenia gimnazjów publicznych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów /druk nr 62, 62B/ -  wiodąca Komisja Edukacji i Kultury  

8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża – terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej – rejon byłej Targowicy Miejskiej /druk nr 914, 914A/- wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

  

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy i rondu /druk nr 82, 82A/ -  wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

  

10. Podjęcie uchwał:

  a)    zmieniającej  Uchwałę Nr 43/X/94 z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie podziału miasta na osiedla mieszkaniowe /druk nr 92, 92A/ 

 b)    w sprawie ustalenia terminów zebrań wyborczych w Samorządach Mieszkańców Osiedli /druk nr 92, 92B/  

11. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2015 /druk nr 73, 73A/ -  wiodąca Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia

  

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania /druk nr 74, 74A/ -  wiodąca Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia

  

13. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Policealnej Szkoły Zawodowej nr 1 w Łomży w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży /druk nr 79, 79A/ -  wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie miasta Łomży w latach 2011-2016 /druk nr 88, 88A/ -  wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej  

  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych objętych czynszem regulowanym na rzecz głównych najemców z bonifikatą /druk nr 78, 78A/ -  wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

  

16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 493/LXVII/10  Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r.  w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Łomża  na lata  2010-2018 /druk nr 77, 77A/ -  wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej  

  

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości Miasta Łomży /druk nr 84, 84A/ -  wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej  

  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża /druk nr 91, 91A/-   - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

  

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Łomża do realizacji projektu partnerskiego pn. „Współpraca Szczytna, Łomży i Międzyrzeca Podlaskiego na rzecz rozwoju markowej turystyki miejskiej w Polsce Wschodniej” wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 /druk nr 87, 87A/- wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

  

20. Ocena realizacji ,,Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Łomża na lata 2007 – 2015” za 2010 r. /druk nr 80/ -  wiodąca Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia

  

21. Informacja Prezydenta Miasta o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w granicach Łomży /druk nr 81/ -  wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i  Porządku 

  

22. Informacja o realizacji WPI na lata 2010 – 2018. /druk nr 75/ -  wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej  

 

23.  Informacja nt. wykonania i realizacji inwestycji miejskich za I kwartał 2011 r. /druk nr 85/ -  wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej  

  

24. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.   

25. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

26. Sprawy różne

.   

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

     Nadmieniam, że protokół z obrad VIII sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady

  

                                                                                                                Przewodniczący

 

                                                                                                                    Rady Miejskiej Łomży

                                                                                                                  Maciej Andrzej Borysewicz                                                                                                        
  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 19 kwi 2011 11:38
  • Data opublikowania: wtorek, 19 kwi 2011 12:19
  • Data edycji: wtorek, 19 kwi 2011 15:10
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 kwi 2011 07:42