Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Prezydent Miasta Pan Mariusz Chrzanowski

pok. nr 101, tel. SEKRETARIAT I (86) 216 33 89, fax (86) 216 45 56
Obsługa Sekretariatu - Marta Rzepnicka

§ 13 Regulaminu organizacyjnego UM w Łomży

Do kompetencji Prezydenta należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i Urzędu,
 2. nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu i wykonywaniem przez Urząd zadań,
 3. reprezentowanie Miasta na zewnątrz i składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta w granicach prawnie określonych,
 4. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz i składanie oświadczeń woli dotyczących jego funkcjonowania oraz gospodarowanie mieniem Urzędu,
 5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej i pełnienie funkcji organu podatkowego stosownie do określonej ustawowo właściwości,
 6. wydawanie aktów prawa miejscowego w formie zarządzeń,
 7. wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego (zarządzenia, regulaminy, instrukcje itp.),
 8. przedkładanie Radzie projektów uchwał i sprawozdań z ich wykonania, udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
 9. określanie sposobu i realizacja uchwał Rady,
 10. wykonywanie uprawnień i obowiązków zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 11. kształtowanie polityki kadrowej, dbanie o należyty dobór kadry Urzędu, jej ocena, umożliwienie podnoszenia kwalifikacji i skuteczności pracy,
 12. gospodarowanie środkami finansowymi w granicach ustalonych w budżecie Miasta na bezpośrednie funkcjonowanie Urzędu,
 13. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między członkami Kierownictwa Urzędu oraz kierownikami jednostek organizacyjnych,
 14. nadzorowanie wykonywania zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych,
 15. organizowanie, nadzorowanie i określanie zadań pracowników w zakresie kontroli i sprawozdawczości,
 16. pełnienie funkcji administratora danych osobowych, terenowego organu obrony cywilnej i obowiązków szefa miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego,
 17. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta w przepisach szczegółowych.

Prezydent może upoważnić do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.

Prezydent może upoważnić Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników do składania w imieniu Miasta oświadczeń woli, w tym w zakresie zarządu mieniem.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 4 maj 2011 12:29
 • Data opublikowania: środa, 4 maj 2011 12:40
 • Data edycji: środa, 10 gru 2014 08:54
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej