Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Biuro Prawne /BRP/

1. Urszula Sienkiewicz - Radca Prawny /Koordynator/
pok. nr 105 tel. 86 2156720

 

2.  Mieczysław  Jagielak - Radca Prawny

pok. nr 118 tel. 86 2156720

3.  Marek Stanisław Najda - Radca Prawny

pok. nr 116 Ratusz, pok. nr 336 ul. Nowa 2 tel.

(86) 215 67 20

4. Arkadiusz Jabłoński - Radca Prawny

pok. nr 118 tel. 86 2156720

5. Sebastian Chrzanowski - Referent Prawny

pok. nr 105 tel. 86 2156720

 

 

§ 55 Regulaminu Organizacyjnego UM

Radcy Prawni

1. Do zakresu obowiązków Radców należy obsługa prawna Rady, Prezydenta i Urzędu – zgodnie z ustawą o radcach prawnych, a w szczególności:

1) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady i Prezydenta, w tym ich opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym,

2) udzielanie wyjaśnień, sporządzanie opinii i interpretacji nowych bądź skomplikowanych przepisów prawnych,

3) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Miasto, opiniowanie nietypowych lub skomplikowanych pod względem prawnym projektów umów i porozumień;

4) sprawowanie doradztwa prawnego w sprawach wynikających z funkcji właściciela, akcjonariusza itp. podmiotów gospodarczych, a także z funkcji organu założycielskiego,

5) wydawanie opinii prawnych dotyczących w szczególności:

a) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,

b) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,

c) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,

d) zawarcia umowy długoterminowej albo dotyczącej przedmiotu znacznej wartości,

e) zawarcie i rozwiązanie umowy z kontrahentem zagranicznym,

f) zawarcie ugody w sprawach majątkowych,

g) umorzenia wierzytelności,

6) opiniowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych,

7) występowanie w charakterze pełnomocnika Prezydenta lub Miasta w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

8) nadzór prawny nad egzekucją należności Miasta,

9) informowanie na bieżąco (z własnej inicjatywy), odpowiednio: Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika oraz naczelników wydziałów o:

a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym gminy,

b) uchybieniach w działalności Urzędu i jego komórek organizacyjnych w przestrzeganiu prawa i skutkach tych uchybień,

10) prowadzenie i bieżąca aktualizacja zbioru przepisów prawnych powszechnie obowiązujących,

11) inicjowanie i dokonywanie ocen skuteczności funkcjonowania prawa oraz opracowywanie informacji i wniosków wynikających z tych ocen,

12) prowadzenie Repertorium spraw sądowych,

13) współudział w organizowaniu doskonalenia zawodowego pracowników.

2. Radcy prawni mają prawo domagać się od pracowników Urzędu wszelkich wyjaśnień i dokumentów, mających związek z rozpatrywaną sprawą.

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 4 maj 2011 13:05
  • Data opublikowania: środa, 4 maj 2011 13:10
  • Data edycji: środa, 3 sie 2016 08:07