Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Referat Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej

1. Weronika Mocarska - Podinspektor

2. Beata Godlewska - Inspektor

3. Anna Bigiej - Główny Specjalista

Ul. Polna 16, tel. (86) 216 09 96

 

§ 36 regulaminu Organizacyjnego UM w Łomży

 

Do zadań Referatu Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej należy:

 

1) określanie zadań priorytetowych w zakresie ochrony zdrowia oraz w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów patologii społecznej do realizacji na dany rok zawartych w Łomżyńskim Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

 

2) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w zakresie realizacji zadań „ŁPPiRPAoPS” i zadań realizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

3) opracowanie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na dany rok w zakresie realizacji zadań własnych gminy określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zdiagnozowanie środowiska w zakresie problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie – przy współpracy z zakładami opieki zdrowotnej, placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych),

 

4) prowadzenie całości prac związanych z finansowaniem zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań publicznych realizowanych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na dany rok,

 

5) prowadzenie całości prac związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

6) opracowywanie planów i sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi,

 

7) opracowywanie planów i sprawozdań z zadań dotyczących ochrony zdrowia i Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej i przekazywanie do Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

8)opracowywanie analizy zasobów pomocy społecznej i ich ocenę na tle lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

 

9)analiza potrzeb społecznych i możliwości ich zaspokajania,

 

10)nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży i jednostek organizacyjnych Miasta działających w zakresie pomocy społecznej,w szczególności nad opracowywaniem programów i ich realizacją,

 

11)prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dyżurów aptek w święta i dni ustawowo wolne od pracy na terenie Miasta.

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 10 maj 2011 12:50
  • Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2011 12:54
  • Data edycji: środa, 14 kwi 2021 10:54