Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14 , 18-400 Łomża

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Edward Andrzej Karwowski zamieszkały w Łomży.

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Pan Edward Andrzej Karwowski spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończył Politechnikę Białostocką w Instytucie Budownictwa Lądowego w zakresie budownictwa o specjalności: drogi, ulice i lotniska uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa. Posiada wieloletni staż pracy, w tym ponad dwudziestoletni w administracji samorządowej na stanowisku kierowniczym związany z zarządzaniem zespołami pracowniczymi. Ponadto posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej. Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu: zarządzania drogami publicznymi, zarządzania ruchem drogowym, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, zamówień publicznych, języka angielskiego, pozyskiwania dotacji z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Ponadto jest ekspertem powołanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego do oceny projektów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych w województwach mazowieckim i dolnośląskim.

Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku, w tym regulacji prawnych dotyczących m. in.: zamówień publicznych, dróg publicznych, gospodarki odpadami i ochrony środowiska, utrzymania porządku i czystości, ochrony przyrody i ochrony zwierząt, prawa budowlanego, administracji samorządowej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. Wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w pełni kwalifikują Pana Edwarda Andrzeja Karwowskiego na powyższe stanowisko.Łomża, dnia 25 lipca 2011 rok

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 25 lip 2011 14:45
  • Data opublikowania: poniedziałek, 25 lip 2011 14:51
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 sie 2011 11:30