Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Druki wniosków i upoważnień do pobrania w Wyborach Parlamentarnych 2011.

  
W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r.
Prezydent Miasta Łomża informuje:

 
Osoby, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone. Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony. Między 21 a 8 dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, czy został w spisie uwzględniony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, czy dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

 
Spis wyborców Miasta Łomża zostanie udostępniony w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14 - parter, pokój Nr 1 w dniach od 19.09.2011 r. do 30.09.2011 r.

Wszelkie informacje odnośnie spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania, dopisania do spisu na wniosek oraz aktów pełnomocnictwa można uzyskać w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14 – parter, pokój Nr 1 oraz pod numerem telefonów: (86) 215 67 40, (86) 215 67 42, (86) 215 67 43.

 
Zaświadczenie o prawie do głosowania
W Centrum Obsługi Mieszkańców pok. Nr 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj: poniedziałek i środa od 7.00 do 16.30 oraz wtorek, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30 do dnia 7 października 2011r. (włącznie) wydawane są zaświadczenia o prawie do głosowania na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. 
 

Pliki do pobrania:

wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania  

upoważnienie do wydania zaświadczenia o prawie do głosowania

wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 

wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

wniosek o skreślenie z rejestru wyborców

deklaracja – załącznik do wniosku 

W Centrum Obsługi Mieszkańców pok. Nr 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj: poniedziałek i środa od 7.00 do 16.30 oraz wtorek, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30 do dnia 4 października 2011r. (włącznie) przyjmowane są wnioski o dopisanie się do spisu wyborców przez osoby przebywające czasowo na obszarze Miasta Łomża w okresie obejmującym dzień wyborów oraz przez wyborców nigdzie niezamieszkałych, przebywających na obszarze Miasta Łomża.

 
(Podstawa prawna: Art. 28 § 1 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 ze zm.).

 
 

Plik do pobrania:

Wniosek o dopisanie wyborców przebywających czasowo na obszarze Miasta Łomża lub nigdzie nie zamieszkałych 

 


 

 

 
  • Data powstania: Data powstania: piątek, 2 wrz 2011 08:03
  • Data opublikowania: piątek, 2 wrz 2011 08:47