Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała Nr 90/XIV/2011 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i domach pomocy społecznej.

 

Uchwała Nr 90/XIV/2011

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

 

 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i domach pomocy społecznej oraz ustalenia ich granic, siedzib i numerów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 

Na podstawie art. 12 § 1, 4,10, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 zmiany: Dz. U. z 2011 Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) Rada Miejska Łomży uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Tworzy się odrębne obwody głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

32

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

ul. Piłsudskiego 11

33

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Pawilon Zakaźny

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Pawilon Zakaźny

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1

34

Dom Pomocy Społecznej w Łomży

Dom Pomocy Społecznej w Łomży

ul. Polowa 39

35

PKPS Zarząd Okręgowy w Łomży

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej

w Łomży

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży

ul. Sikorskiego 222

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

 

Maciej Andrzej Borysewicz

 

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2011 08:11
  • Data opublikowania: poniedziałek, 5 wrz 2011 08:14