Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Informacja o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

I N F O R M A C J A
o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

1. Dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania – termin do 26 września 2011r.


Wyborca niepełnosprawny ma możliwość dopisania się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Lokale siedzib obwodowych komisji wyborczych numery: 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 35 dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych – dokładne adresy lokali podane są w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Łomża z dnia 2 września 2011 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych < http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=994 >

W celu dopisania się do spisu w wybranym obwodzie głosowania, wyborca niepełnosprawny powinien złożyć pisemny wniosek w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży - pok. Nr 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj poniedziałek i środa od 7.00 do 16.30 oraz wtorek, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30 do dnia 26 września 2011 r. włącznie.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 2. pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RP

 

Pliki do pobrania:

< Wniosek o dopisanie wyborców niepełnosprawnych w wybranym obwodzie głosowania >

< Deklaracja >

 

2. Głosowanie przez pełnomocnika – termin do 29 września 2011r.


Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.

W tym celu wyborca niepełnosprawny powinien złożyć pisemny wniosek w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży - pok. Nr 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj poniedziałek i środa od 7.00 do 16.30 oraz wtorek, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30 do dnia 29 września 2011 r. włącznie.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

 2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem,

 3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku, gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

  Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

  Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (do 7 października 2011r.) stosownego oświadczenia Prezydentowi Łomży lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Pliki do pobrania:

< Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania >

< Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa >

  3. Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych – termin do 19 września 2011r.


  Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.
  Zamiar głosowania korespondencyjnego (w tym przy użyciu nakładek sporządzonych w alfabecie Braille'a) powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży - pok. Nr 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj poniedziałek i środa od 7.00 do 16.30 oraz wtorek, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30
  do dnia 19 września 2011 r. włącznie.

  Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
  Do wniosku/zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

  Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzyma z Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 2 października 2011 r. pakiet wyborczy wraz ze szczegółową instrukcją głosowania korespondencyjnego. Pakiet wyborczy będzie doręczony wyborcy przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego do rąk własnych.

Do celów głosowania korespondencyjnego wyznaczone zostały:

1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży, ul. Polna 40A,

2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 17,

3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 29 z siedzibą w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży, ul. Nowogrodzka 4.

(Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 2 września 2011 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych)

< http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=994 >

 

Plik do pobrania:

< Wniosek w sprawie zamiaru głosowania korespondencyjnego >

4. Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. (wyborcy niewidomi) – termin do 26 września 2011r.


Wyborcy niepełnosprawni – niewidomi - mogą głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży - pok. Nr 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj poniedziałek i środa od 7.00 do 16.30 oraz wtorek, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30 do dnia 26 września 2011 r. włącznie.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.

 

Plik do pobrania:

< Wniosek w sprawie zamiaru głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a >

 

Informację sporządziła:

Tamara Małachowska

Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Wyborów

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2011 08:36
 • Data opublikowania: poniedziałek, 5 wrz 2011 09:00