Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 237/XLIII/01 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych
Na podstawie art. 25 ust. 4 i 5 oraz art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13,poz.74; zm. Dz. U. Nr 58,poz.261,Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43,Nr 106, poz. 679, Nr 107,poz. 686, Nr 113,poz.734, Nr 123, poz.775; z 1998 r. Nr 155,poz.1014,Nr 162,poz.1126, z 2000 r. Nr 26,poz.306Nr 48,poz.552,Nr 62,poz.718,Nr 88, poz. 985, Nr 91,poz. 1009, Nr 95, poz.1041 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61 poz. 710) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1

Podstawą uprawnienia do diety jest udział w pracach samorządu miasta obejmujący:
- sesje Rady Miejskiej Łomży,
- posiedzenia stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej,
- pracę w podkomisjach .

§ 2

Uprawnieni do diet są:
1. radni

2. członkowie komisji i podkomisji Rady nie będących członkami Rady i pracownikami Urzędu Miejskiego lub jednostek podległych.

3. Przewodniczący Zarządu Rad Osiedli

§ 3

Ustala się miesięczną dietę zryczałtowaną w wysokości stanowiącej procentowy udział kwoty bazowej określonej § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy:

1. radny - 40 %

2. radny - Przewodniczący Komisji - 65 %

3. radny – Zastępca Przewodniczącego Komisji - 45 %

4. radny - Wiceprzewodniczący Rady - 75 %

5. radny – Przewodniczący Rady - 100 %

6.Przewodniczący Zarządu Rad Osiedli - 10 %

7. członek Zarządu - 90%


§ 4

1. Dieta zryczałtowana przysługuje:

• radnym za pracę w dwóch komisjach Rady ,

• członkom Zarządu za pracę w jednej komisji i Zarządzie Miasta,

• wiceprzewodniczącym Rady za współkierowanie pracami Rady i udział w pracach dwóch komisji,

• przewodniczącemu Rady za kierowanie pracami Rady.

2. W przypadku pracy radnego w jednej komisji dieta zryczałtowana zostaje obniżona o 40%. Nie dotyczy to członka Zarządu.

a/ W przypadku nie podjęcie pracy w komisji przez członka Zarządu dieta zostaje obniżona
o 40%.

3. W przypadku pracy radnego w więcej niż dwóch komisjach dieta rozliczana będzie z pracy w dwóch wskazanych przez niego komisjach.

4. Za nieobecność w posiedzeniach komisji Rady i sesjach ustala się potrącenia diety zryczałtowanej w wysokości 20 % za pierwszą nieobecność, 50% za dwie nieobecności, 100 % za trzy nieobecności w miesiącu.

a/ za nieobecność na posiedzeniach Rady, Zarządu i Komisjach Rady członkowi Zarządu
Obniża się dietę o 20% za każdą nieobecność.

5. Przewodniczącemu Rady przysługuje ryczałt za udział w pracach Rady. Kwota ryczałtu zostaje pomniejszona o dni nieobecności z tytułu choroby, urlopu i innych przyczyn
uniemożliwiających pracę w kierowaniu Radą.

6. Nieobecność uznaje się za usprawiedliwioną jedynie w przypadku delegowania w sprawach Miasta. W tym przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.

7. Przewodniczącym Zarządów Osiedlowych przysługuje ryczałt za 100% obecności na sesjach
w danym miesiącu. W przypadku nieobecności, wysokość diety jest wyliczana procentowo w
stosunku do odbytych sesji.

§ 5

Członkowie powołanych komisji doraźnych lub podkomisji określeni w § 2 ust. 2 uprawnieni są do diety w wysokości 5 % kwoty bazowej określonej § 3 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

§ 6

1. Dietę wypłaca się miesięcznie z dołu na podstawie listy obecności potwierdzonej własnoręcznym podpisem.

2. Dieta przysługuje za pełny czasowo udział w posiedzeniach.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Łomży.

§ 8

Traci moc uchwała nr 190/XXXIII/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 września 2000 roku w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2001 roku.Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Szymanowski
  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 6 lis 2003 07:48
  • Data opublikowania: czwartek, 6 lis 2003 07:55
  • Data edycji: czwartek, 31 sty 2008 13:39
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 sty 2008 13:40