Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję

Uprzejmie informuję, że dnia 25 stycznia 2012 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

  

1.      Przyjęcie protokołów z obrad  XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej Łomży.

  

2.      Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu grudniu 2011 r. /druk nr 239/.

  

3.      Składanie interpelacji i zapytań.

  

4.      Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

  

5.      Podjęcie uchwały w sprawie   nadania nazwy ulicy /druk nr 238, 238A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

  

6.      Podjęcie uchwały w sprawie   szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej kontynuującej naukę w pieczy zastępczej /druk nr 237, 237A/ - wiodąca Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia

  

7.    Podjęcie uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, objętych czynszem regulowanym, na rzecz ich najemców /druk nr 242, 242A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

  

8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie ulicy Dwornej /druk nr 241, 241A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

  

9.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej /druk nr 244, 244A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

  

10.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łomży /druk nr 229, 229/1, 229A/ - wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

  

11.   Przyjęcie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok /druk nr 240/

  

12.  Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej Łomży na 2012 rok /druk nr 245/

  

13.   Informacja o przygotowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 2012 /druk nr 243/ - wiodąca Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji

  

14.  Złożenie informacji o pracy w 2011 roku przez Przewodniczącego Rady oraz merytoryczne Komisje.

 

 

  15.   Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.  16.  Sprawy różne.  

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Nadmieniam, że protokoły z obrad XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej Łomży są do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady

  

                                                                                                                Przewodniczący

 

                                                                                                                    Rady Miejskiej Łomży

                                                                                                                  Maciej Andrzej Borysewicz                                                                                                 
  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 17 sty 2012 09:17
  • Data opublikowania: wtorek, 17 sty 2012 09:26
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sty 2012 11:57